YR1_KAL Russian 1

Moravian Business College Olomouc
summer 2012
Extent and Intensity
0/0/1. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student se naučí číst i psát azbukou, osvojí si základy fonetiky, gramatiky, načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se (s přihlédnutím k hovorové ruštině) a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou začátečnické jazykové úrovně. Budou schopni dorozumět se v základních oblastech komunikace. Osnova předmětu: 1. Úvod do studia - Zvuková stránka jazyka: podobnost/odlišnost čeština - ruština - Azbuka - Výslovnost: pohyblivý přízvuk 2. Téma: Seznámení, přivítaní, loučení Gramatika: Rod podstatných jmen Výslovnost: Melodie tázací věty; Nepřízvučné "o" 3. Téma: Rodina Gramatika: - Spojka "a" - Přivlastňovací zájmena - Otázka na jméno Výslovnost: Nepřízvučné "e" 4. Téma: Škola Gramatika: - Oslovení - Infinitiv - Časování sloves - 6.p. ve spojení s předložkami "?" a "??" Výslovnost: "zh", "sh", "scht" 5. Téma: Části dne, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období Gramatika: - 6.p. podst.jm.ž.r. na -e - Přídavná jména - 6.p. j.č. příd.jm. - Příslovce 6. Téma: Telefonický rozhovor Gramatika: - I. a II. časování sloves - Rozkazovací způsob 7. Téma: Hotely, ubytování Gramatika: - Časování sloves ("hotet'" a "moch") - 2.p. osobních zájmen - 2.p. podst.jm. stř.rodu - Záporka "?e?" 8. Téma: Orientace ve městě Gramatika: - Časování sloves ("idti" a "ehat'") - Číslovky (0-10) - Sčítání/odečítání - 2.p. ž. podst.jm. na -ja, -ija, - měkký zn. 9. Téma: Byt Gramatika: - Minulý čas - 4.p. j.č. podst.jm. - Rod podst.jm. mužského rodu na -a/-ja - Časování sloves ("kupit'") 10. Téma: Setkání Gramatika: - Číslovky (11-100) - Pád podst.jm. po číslovkách - Časování sloves ("videt'") - Modální slovesa (nutnost, potřeba) - 4.p. j.č. příd.jm. 11. Téma: Kultura Gramatika: - Budoucí čas - 4.p. osobních zájmen - Předložky "?" a "??" ve spojení se 4.p. - Časování sloves s koncovkami -ovat'/-evat' - Časování sloves ("posetit'") 12. Téma: Cestování Gramatika: - Řadové číslovky - Hodiny - Časování sloves ("davat'", "stojat'", "zhdat'") 13. Téma: Moskva Gramatika: - Mn.č. podst.jm. - Skloňování osobních zájmen - Ukazovací zájmena
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, winter 2011, winter 2012, summer 2013, summer 2015.
  • Enrolment Statistics (summer 2012, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2012/YR1_KAL