YR1_KAL Ruština 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2012
Rozsah
0/0/1. Seminář 1 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student se naučí číst i psát azbukou, osvojí si základy fonetiky, gramatiky, načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se (s přihlédnutím k hovorové ruštině) a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou začátečnické jazykové úrovně. Budou schopni dorozumět se v základních oblastech komunikace. Osnova předmětu: 1. Úvod do studia - Zvuková stránka jazyka: podobnost/odlišnost čeština - ruština - Azbuka - Výslovnost: pohyblivý přízvuk 2. Téma: Seznámení, přivítaní, loučení Gramatika: Rod podstatných jmen Výslovnost: Melodie tázací věty; Nepřízvučné "o" 3. Téma: Rodina Gramatika: - Spojka "a" - Přivlastňovací zájmena - Otázka na jméno Výslovnost: Nepřízvučné "e" 4. Téma: Škola Gramatika: - Oslovení - Infinitiv - Časování sloves - 6.p. ve spojení s předložkami "?" a "??" Výslovnost: "zh", "sh", "scht" 5. Téma: Části dne, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období Gramatika: - 6.p. podst.jm.ž.r. na -e - Přídavná jména - 6.p. j.č. příd.jm. - Příslovce 6. Téma: Telefonický rozhovor Gramatika: - I. a II. časování sloves - Rozkazovací způsob 7. Téma: Hotely, ubytování Gramatika: - Časování sloves ("hotet'" a "moch") - 2.p. osobních zájmen - 2.p. podst.jm. stř.rodu - Záporka "?e?" 8. Téma: Orientace ve městě Gramatika: - Časování sloves ("idti" a "ehat'") - Číslovky (0-10) - Sčítání/odečítání - 2.p. ž. podst.jm. na -ja, -ija, - měkký zn. 9. Téma: Byt Gramatika: - Minulý čas - 4.p. j.č. podst.jm. - Rod podst.jm. mužského rodu na -a/-ja - Časování sloves ("kupit'") 10. Téma: Setkání Gramatika: - Číslovky (11-100) - Pád podst.jm. po číslovkách - Časování sloves ("videt'") - Modální slovesa (nutnost, potřeba) - 4.p. j.č. příd.jm. 11. Téma: Kultura Gramatika: - Budoucí čas - 4.p. osobních zájmen - Předložky "?" a "??" ve spojení se 4.p. - Časování sloves s koncovkami -ovat'/-evat' - Časování sloves ("posetit'") 12. Téma: Cestování Gramatika: - Řadové číslovky - Hodiny - Časování sloves ("davat'", "stojat'", "zhdat'") 13. Téma: Moskva Gramatika: - Mn.č. podst.jm. - Skloňování osobních zájmen - Ukazovací zájmena
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012, léto 2013, léto 2015.