XUNO_UEK Účetnictví nevýdělečných organizací

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2013
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (přednášející)
Garance
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
AFA1_UEK || XFU1_UEK Finanční účetnictví 1 || YFU1_UEK Finanční účetnicví 1 || AFA1_UPE || XFU1_UPE Finanční účetnictví 1 || YFU1_UPE Finanční účetnicví 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v návaznosti na znalosti z předmětu Finanční účetnictví 1 zajistit rozšíření a prohloubení účetních znalostí o účetní případy a metodické postupy účtování v nepodnikatelské sféře (s příp. porovnání s podnikatelskými subjekty). Zdůrazněna je vazba mezi účtováním (bookkeeping) a účetnictvím (accounting). Obsahem předmětu je vedení účetnictví a účtování u nestátních neziskových organizací a vybraných účetních jednotek s případnou komparací s podnikatelskými subjekty. Student má uživatelské znalosti účetnictví a je schopen fungovat jako kvalifikovaný uživatel účetních znalostí, umí vysvětlit podstatu účetního zobrazení, popsat a definovat základní účetní nástroje, metody a techniky. Student umí vysvětlit postupy účtování se zřetelem na dopad účetních operací do účetních výkazů a jejich využitelnost při rozhodování, ovládá základní účetní postupy a umí sestavovat a zhodnotit účetní výkazy.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Opakování účetních znalostí z XFU 1, YFU 1
  2. Právní úprava a charakteristika nestátních neziskových organizací a vybraných účetních jednotek
  3. Zobrazení dlouhodobých aktiv v účetnictví nevýdělečných organizací I (klasifikace dlouhodobých aktiv, způsoby nabytí)
  4. Zobrazení dlouhodobých aktiv v účetnictví nevýdělečných organizací II (odpisování aktiv, způsoby vyřazení)
  5. Modely oceňování a účtování zásob
  6. Účty rozpočtového hospodaření (bankovní účty) a peníze
  7. Zachycení zúčtovacích vztahů, význam pohledávek a závazků
  8. Jmění a fondy účetních jednotek
  9. Zobrazení osobních nákladů v účetnictví
  10. Účty časového rozlišení nákladů a výnosů, výdajů a příjmů. Význam účtování opravných položek a rezerv
  11. Účetní uzávěrka a závěrka, výsledek hospodaření, zisk nebo ztráta, dělení,
  úhrada
  12. Účetní výkazy, audit, rozpočtová skladba
  Cvičení:
  Na cvičeních budou studenti řešit konkrétní účetní příklady a případové studie v návaznosti na odpřednášená témata. Součástí bude samostatné řešení souvislého příkladu z praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • STEJSKAL, J. Účetnictví nestátních neziskových organizací. Praha: Junák, 2012. ISBN 978-80-86825-75-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví příspěvkových organizací. Praha: Intes, 2012. ISBN 978-80-904560-1-3. info
 • SVOBODOVÁ, J. Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky. Olomouc: Anag, 2012. ISBN 978-80-7263-738-6. info
 • URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví nevýdělečných organizací. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1801-6. info
  doporučená literatura
 • VOLTNEROVÁ, K. Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací - sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7263-810-9. info
 • STEJSKAL, J. KUVÍKOVÁ, H. MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky. Praha: Wolter Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7357-973-9. info
 • SVOBODOVÁ, J. Účtová osnova, české účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Olomouc: Anag, 2012. ISBN 978-80-7263-728-. info
 • HAKALOVÁ, J. Účetní závěrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-144-9. info
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Bova Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9. info
Informace učitele
Zápočet
Prezenční:
- 60 % účast na cvičeních,
- úspěšné absolvování průběžných písemných prací (celkem 5 prací s minimální průměrnou úspěšností 65 % - v případě nedosažení 65 % se snižuje hodnocení závěrečné zápočtové písemné práce o 1 bod za každé započtené 3 procentní body chybějící k dosažení 65% úspěšnosti. Průběžné testy jsou psány na cvičeních č. 2, 4, 6, 8 a 10. Jeden neúspěšný test je možno si opravit.
- úspěšné absolvování závěrečné zápočtové písemné práce (minimální úspěšnost 26 bodů ze 40 možných)
Zkouška
Ústní zkouška po získání zápočtu. U ústní zkoušky jsou hodnoceny komplexní znalosti z předmětu Finanční účetnictví 1 (50 % hodnocení zkoušky - předmět je prerekvizitou tohoto předmětu) a Účetnictví nevýdělečných organizací (50 % hodnocení zkoušky).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016.