XFU1_UPE Finanční účetnictví 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (přednášející)
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (přednášející)
Ing. Michal Menšík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (přednášející)
Ing. Štěpánka Titzová (přednášející)
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (cvičící)
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (cvičící)
Ing. Michal Menšík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (cvičící)
Ing. Štěpánka Titzová (cvičící)
Garance
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Absolvent předmětu finanční účetnictví 1 je schopen porozumět účetním informacím v základní podobě účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz CF, výkaz o změnách vlastního kapitálu, příloha), rozumí, jakým způsobem, s využitím jakých předpokladů a principů, metodických prvků a nástrojů účetní informace vzniká, jaké jsou výhody a nevýhody účetní informace a je schopen je používat pro základní rozhodovací úlohy a hodnocení výkonnosti. Absolvent chápe vazby mezi účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz CF, výkaz o změnách vlastního kapitálu) a zná informační potřeby uživatelů účetních informací. Předmět seznamuje studenty se základními rozhodovacími úlohami uživatelů účetních informací, prezentuje všeobecně přijímané účetní zásady (GAAP), uvádí do problematiky účetní soustavy, základních metodických prvků v účetnictví, buduje znalost a uživatelské kompetence ve vazbě rozvaha - výsledovka - Cash Flow - výkaz o změnách vlastního kapitálu.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Uživatelé a jejich rozhodovací úlohy, historický kontext účetnictví.
  2. Základní stavební prvky rozvahy, rozvahové účetnictví.
  3. Základní stavební prvky výsledovky, vazba na rozvahu.
  4. Účetní zobrazení podnikatelské činnosti (obchodní firma, služby, výroba).
  5. Cash Flow.
  6. Základní metodické prvky účetnictví (podvojnost, souvztažnost, oceňování, inventarizace).
  7. Uzávěrka a uzávěrkové operace.
  8. Závěrka.
  9. Výkaz o změnách vlastního kapitálu.
  10. Konsolidace.
  11. Všeobecně přijímané účetní zásady (GAAP).
  12. Základní účetní podvody, analýza informací obsažených v účetnictví.

  Osnova cvičení:
  Na cvičeních budou studenti řešit konkrétní účetní příklady a případové studie v návaznosti na odpřednášená témata. Součástí bude samostatné řešení souvislého příkladu z firemní praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • MENŠÍK MICHAL. Finanční účetnictví 1. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Bova Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. info
 • HERZÁNOVÁ, R., KRAJŇÁK, M. Finanční účetnictví 1. Olomouc: MVŠO, 2012. ISBN 978-80-7455-033-1. info
 • ROUBÍČKOVÁ, J. Sbírka příkladů z účetnictví 1. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1890-9. info
 • MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-13-4. info
  doporučená literatura
 • CHALUPA, R. Abeceda účetnictví pro podnikatele. Olomouc: Anag, 2014. ISBN 978-80-7263-862-8. info
 • MICKEITH, J., COLLINS, B. Financial Accounting and Reporting. London: Mc-Graw-Hill, 2013. ISBN 978-0077 13836. info
 • SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1195-8. info
 • SEDLÁČEK, J. a kol. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-95-5. info
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Bova Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9. info
Informace učitele
Zápočet: aktivní účast na cvičení, průběžné testy, zápočtový test.
Zkouška: písemná zkouška, ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2020/XFU1_UPE