XUNO_UEK Účetnictví veřejného sektoru

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2015
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (přednášející)
doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (cvičící)
doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
AFA1_UEK || XFU1_UEK Finanční účetnictví 1 || YFU1_UEK Finanční účetnicví 1 || AFA1_UPE || XFU1_UPE Finanční účetnictví 1 || YFU1_UPE Finanční účetnicví 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v návaznosti na znalosti z předmětu Finanční účetnictví 1 zajistit rozšíření a prohloubení účetních znalostí o účetní případy a metodické postupy účtování v nepodnikatelské sféře (s příp. porovnání s podnikatelskými subjekty). Zdůrazněna je vazba mezi účtováním (bookkeeping) a účetnictvím (accounting). Obsahem předmětu je vedení účetnictví a účtování u nestátních neziskových organizací a vybraných účetních jednotek s případnou komparací s podnikatelskými subjekty. Student má uživatelské znalosti účetnictví a je schopen fungovat jako kvalifikovaný uživatel účetních znalostí, umí vysvětlit podstatu účetního zobrazení, popsat a definovat základní účetní nástroje, metody a techniky. Student umí vysvětlit postupy účtování se zřetelem na dopad účetních operací do účetních výkazů a jejich využitelnost při rozhodování, ovládá základní účetní postupy a umí sestavovat a zhodnotit účetní výkazy.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1) Opakování a shrnutí témat z finančního účetnictví I, shrnutí účetních principů a zásad
  2) Právní úprava a charakteristika vybraných účetních jednotek
  3) Zobrazení dlouhodobých aktiv I
  4) Zobrazení dlouhodobých aktiv II
  5) Zásoby
  6) Účty rozpočtového hospodaření, peníze
  7) Pohledávky a závazky, zúčtovací vztahy
  8) Jmění a fondy
  9) Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění, záloh na daně z příjmů ze závislé činnosti včetně výplat
  10) Uzávěrkové účetní operace (dohadné účty aktivní a pasivní, opravné položky, rezervy, účty časového rozlišení nákladů a výnosů, účty časového rozlišení výdajů a příjmů)
  11) Výsledek hospodaření, zisk nebo ztráta, dělení, úhrada. Daňové přiznání k dani z příjmů PO
  12) Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy
  Cvičení:
  Na cvičeních budou studenti řešit konkrétní účetní příklady a případové studie v návaznosti na odpřednášená témata. Součástí bude samostatné řešení souvislého příkladu z praxe.

Literatura
  povinná literatura
 • MORÁVEK, Z., PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-527-6. info
 • SVOBODOVÁ, J. Účtová osnova, České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-864-2. info
 • MÁČE, M. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3637-2. info
  doporučená literatura
 • STEJSKAL, J. KUVÍKOVÁ, H. MAŤÁKOVÁ, K. Neziskové organizace - vybrané problémy ekonomiky. Praha: Wolter Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7357-973-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví příspěvkových organizací. Praha: Intes, 2012. ISBN 978-80-904560-1-3. info
 • STUCHLÍKOVÁ, H., KOMRSKOVÁ, S. Zdaňování neziskových organizací s příklady z praxe 2013. Olomouc: Anag, 2012. ISBN 978-80-7263-774-4. info
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Bova Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9. info
Informace učitele
Zápočet
Prezenční:
- 50% účast na cvičeních,
- úspěšné absolvování průběžných písemných prací (s minimální průměrnou úspěšností 60 % - v případě nedosažení 60 % se snižuje hodnocení závěrečné zápočtové písemné práce o 1 bod za každé započtené 3 procentní body chybějící k dosažení 60 % úspěšnosti.
- úspěšné absolvování závěrečné zápočtové písemné práce (minimální úspěšnost 26 bodů ze 40 možných)
- úspěšná obhajoba případové studie
Zkouška
Ústní zkouška po získání zápočtu. U ústní zkoušky jsou hodnoceny komplexní znalosti z předmětu Finanční účetnictví 1 (50 % hodnocení zkoušky - předmět je prerekvizitou tohoto předmětu) a Účetnictví veřejného sektoru (50 % hodnocení zkoušky).
K získání zápočtu i zkoušky je 1 řádný a nejvýše 2 opravné termíny (bez ohledu na formu studia). 1 řádný termín zápočtu je nutno absolvovat nejpozději v zápočtovém týdnu příslušného semestru. V případě vyčerpání stanoveného počtu pokusů je nutno si předmět zapsat další akademický rok znovu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, léto 2016.