XLM_UMM Logistický management

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2015
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (přednášející)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (cvičící)
Garance
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
Základní znalosti z ekonomiky podniku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se naučí definovat a popsat základní prvky logistických systémů. Budou schopeni vyhodnotit logistické plány podniku dle stanovených kritérií. V rámci přednášek získají studenti široké znalosti a porozumění rozsahu a problematice logistického managementu, jeho funkcím a vlivu na organizační strukturu podniku. Logistický management je způsob řízení podniku tak, aby pohyb materiálů a zboží od dodavatelů do podniku a na jednotlivá pracoviště, stejně jako výrobků a polotovarů z pracovišť a z podniku k zákazníkům byl plynulý, co nejrychlejší a s nejnižšími náklady.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Základní pojmy a terminologie
  - historie, definice, základní pojmy
  - vývoj podnikové logistiky
  - cíle a integrace
  - Logistický systém, aktivní a pasivní prvky
  - Logistické výkony a náklady
  2. Logistické řetězce. Dodavatelské řetězce. Dodavatelská síť.
  3. Materiálové hospodářství. Logistické pracovní prostředky
  - druhy materiálů
  - manipulační jednotky
  - obalové hospodářství
  - druhy a použití logistických pracovních prostředků
  4. Zásobování
  - nákup
  - objednací systémy
  - druhy zásob
  - normování zásob
  - metody a směry v řízení zásob (ABC analýza, XYZ analýza)
  5. Skladové hospodářství.
  - technické a ekonomické faktory skladového hospodářství
  - řízení skladového hospodářství
  - oblasti a typy skladování
  - funkce skladování
  - hlavní směry ve skladování
  6. Logistické pracovní prostředky. Aktivní prvky
  7. Odpadové hospodářství
  - zpětná logistika
  - druhy odpadů
  - zdroj druhotných surovin
  - ochrana životního prostředí
  - podniková ekologie a logistika
  8. Doprava
  - efektivnost dopravy
  - logistický podnik
  - druhy dopravy
  9. Řízení kvality v logistice
  - standardizace, unifikace, typizace
  - Certifikace, ISO
  - Logistický certifikát
  10. Informační toky v logistice. IS v logistice
  - Virtuální logistika. E-logistika
  - Automatická identifikace
  - QR, ECR
  - CI technologie
  11. Logistická strategie a plánování
  - logistické funkce
  - Struktura logistických funkcí podle úrovni řízení
  - Hierarchie logistických rozhodnutí
  - Integrace logistických plánů podniku
  - Štíhlá logistika (JIT, KANBAN, 5S, 3MU, Kaizen)
  - Zásady pří zavádění logistiky
  - Kroky zavádění úspěšné logistiky
  12. Řízení rizik v logistice
  - Riziko v logistice
  - Hlediska klasifikace rizik v logistice
  - SCRM
  - Fáze nepřetržitého procesu řízení rizik

  Osnova cvičení:
  1. Logistické výkonové ukazatele:
  - Spolehlivost dodávek,
  - Dodací lhůta,
  - Stupeň úplnosti dodávky.
  2. Optimální cesty v síti:
  - základní pojmy teorie grafů
  - Kruskalův algoritmus, Djikstrův algoritmus, CPM
  3. Řízení zásob
  - ABC analýza zásob,
  - normování zásob,
  - optimální velikost objednávky.
  4. Logistické náklady
  - případové studie
  5. Manipulační systémy
  - případové studie
  6. Skladové hospodářství
  - případové studie
Literatura
  povinná literatura
 • SIXTA J., ŽIŽKA M. Logistika - používané metody. Computer Press. ISBN 978-80-251-2563-2. 2009. info
 • STEHLÍK A., KAPOUN J. Logistika pro manažery. Ekopress. ISBN 978-80-86929-37-8. 2008. info
 • EMMET STUART. Řízení zásob. Computer Press a. s. ISBN 978-80-251-1828-3. 2008. info
 • SIXTA J., MAČÁT V. Logistika - teorie a praxe. CP Books, a. s. ISBN 80-251-0573-3. 2005. info
 • PERNICA P. Logistika pro 21. století. Radix. ISBN 80-86031-59-4. 2005. info
 • LAMBERT DOUGLAS M., STOCK JAMES R., ELLRAM LISA M. Logistika. Computer Press. ISBN 80-7226-221-1. 2000. info
  doporučená literatura
 • SYNEK M. Manažerská ekonomika. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-3494-1. 2011. info
 • TOMEK G., VÁVROVÁ V. Řízení výroby a nákupu. Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-1479-0. 2007. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Podmínky udělení zápočtu:
1. Účast na seminářích: min. 4 účasti
2. Semestrální práce: (zadání do prostředí případové studie - Odborná praxe) - rozsah dle potřeby, odevzdávání výhradně přes STAG (XLM).
3. Závěrečná písemka: (test - 12 otázek + 2 příklady) - úspěšnost min.2/3 správných odpovědí a min. 1 správně vyřešený příklad.
Podmínky udělení zkoušky:
1. Zkouška ústní: 2 otázky (termíny budou vypsány v zápočtovém týdnu)
Známka udělená na zkoušce bude reflektovat znalosti studenta a výsledky v zápočtových úkolech.
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2016, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.