XRLZ_UMM Human Resources Management

Moravian Business College Olomouc
winter 2013
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Vladimíra Sedláčková (lecturer)
Mgr. Markéta Vitoslavská (lecturer)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vladimíra Sedláčková (seminar tutor)
Mgr. Markéta Vitoslavská (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je, aby studenti pochopili práci s lidskými zdroji v organizaci jako systém vzájemně provázaných plánovitých personálních činností, s jeho základními principy fungování a manažerským přístupem k realizaci.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova přednášek:
  Přednášky jsou realizovány ve 4 hodinových celcích a jsou zaměřeny výhradně na jednotné a jednoznačné vysvětlení pojmů a vzájemných vazeb, které v odborné literatuře jednoznačné nejsou.
  1. Řízení lidských zdrojů jako systém založený na strategii a plánování. Hlavní aktéři v systému práce s lidskými zdroji v organizaci. Složky firemní kultury, tvorba firemního prostředí a kultury.
  2. Lidské zdroje - sociologické pojetí, psychologické pojetí, manažerské pojetí. Význam lidských zdrojů pro organizaci, význam práce s lidskými zdroji pro organizaci.
  3. Pracovní místo. Sociologické pojetí práce a pracovního místa. Motivační náboj pracovního místa. Vytváření a analýza pracovních míst. Modelování pracovního místa. Sestavení vybrané pracovní pozice, sestavení analýzy pozice. Metody analýzy práce a pracovního místa - metoda kritických incidentů, metoda hierarchické analýzy, metoda jednoduchého výčtu, metoda vytváření seznamů a dotazníků, metoda škálování. Sestavení popisu práce, stanovení kvalifikačních požadavků a modelu pro rozvoj pracovníka na pozici.
  4. Řízení pracovního výkonu pracovníků v organizaci. Role motivace pracovníků k pracovníku výkonu, vliv osobního rozvoje a organizace vzdělávání pracovníků, význam systému hodnocení pracovního výkonu, rozvoj pracovního potenciálu pracovníků. Vnitřní mobilita pracovníků v organizaci. Motivační nástroje pro vnitřní mobilitu pracovních sil. Stabilizace pracovních sil.
  5. Osobní kariéra člověka, význam osobní kariéry, vnitřní a vnější kariéra. Řízení kariéry v organizaci.
  6. Pracovní kompetence. Kompetenční modely v organizacích. Systém kompetencí. Popis kompetencí. Sestavení kompetenčního modelu podle kritérií. Řízení lidských zdrojů založené na kompetenčním modelu.
  Osnova cvičení:
  Cvičení jsou organizovaná ve dvouhodinových celcích a jsou zaměřena na aplikaci teorie do řešení konkrétních situací a nástrojů v ŘLZ:
  1. Trh práce, analýza trhu práce, pracovní síly na trhu práce. Práce s informačními zdroji o situaci na trhu práce. Získávání potřebných informací z informačních zdrojů o trhu práce pro potřeby personálního plánování v organizacích.
  2. Osobnost pracovníka v organizaci. Potenciál, kompetence pracovníků, rozvojové intervence. Metody zjišťování potenciálu a kompetencí. Správná volby a použití rozvojových intervencí. Diagnostika potenciálu pracovníka nepsychologickými i psychologickými postupy vhodnými pro manažera. Obohacování práce, rozšiřování pracovní náplně, cirkulace pracovníků.
  3. První průběžný zápočtový test. Získávání pracovníků pro organizaci. Proces náboru a výběru pracovníků. Vnitřní a vnější zdroje. Sestavení výběrového řízení - náborová pyramida, výběrová strategie, design výběrového řízení.
  4. Personální pohovory. Metoda rozhovoru (standardizovaný, polostandardizovaný, nestandardizovaný). Výběrový pohovor, hodnotící pohovor, osobní náročný pohovor, disciplinární pohovor.
  5. Personální práce a její úloha ve firmách. Personální administrativa. Dokumentace. Ukázky personální dokumentace, práce s dokumentací.
  6. Druhý průběžný zápočtový test. Zadání písemného zpracování designu jedné vybrané personální činnosti zpracovaného na základě získaných znalostí.
Literature
  recommended literature
 • POKORNÁ D. Řízení lidských zdrojů 1. Distanční text. info
 • POKORNÁ D. Řízení lidských zdrojů 2. Distanční text. info
 • MARQUES C. Řízení lidských zdrojů. 3. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2009. ISBN 978-80-7265-146-7. info
 • DVOŘÁKOVÁ Z. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4. info
 • HRONÍK F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • ARMSTRONG M. Řízení lidských zdorjů 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
 • KOUBEK J. Řízení lidských zdrojů. 4. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2011, winter 2012, winter 2014, winter 2015, winter 2016, winter 2017, winter 2018.
 • Enrolment Statistics (winter 2013, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2013/XRLZ_UMM