XFU2B_UEK Finanční účetnictví 2b

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (přednášející)
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
AFA1_UEK || XFU1_UEK Finanční účetnictví 1 || YFU1_UEK Finanční účetnicví 1 || AFA1_UPE || XFU1_UPE Finanční účetnictví 1 || YFU1_UPE Finanční účetnicví 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení účetních znalostí o specifické účetní případy, metodické postupy účtování v podnikatelské sféře. Zdůrazněna je vazba mezi účtováním (bookkeeping) a účetnictvím (accounting). Dalším cílem předmětu je seznámení studentů s odlišnostmi v účtování a vykazování u subjektů nepodnikatelské sféry (nestátní nevýdělečné organizace, vybrané účetní jednotky). Absolvent předmětu získá uživatelské znalosti finančního účetnictví v kontextu světového vývoje a bude schopen fungovat jako kvalifikovaný uživatel účetních informací. Absolvent je obeznámen se základními účetními nástroji, metodami a technikami, pochopil podstatu účetního zobrazení. Absolvent předmětu má uživatelské znalosti postupů účtování se zřetelem na dopad účetních operací do účetních výkazů a jejich využitelnost při rozhodování. Absolvent předmětu zná základní odlišnosti v principech účtování a ve struktuře účetních výkazů subjektů podnikatelské a nepodnikatelské sféry.
Osnova
 • 1. Opakování účetních znalostí z XFU 1
  2. Metody oceňování a účtování zásob
  3. Dlouhodobá aktiva a jejich účetní zobrazení I
  4. Dlouhodobá aktiva a jejich účetní zobrazení II
  5. Finanční aktiva
  6. Význam pohledávek a závazků z obchodních vztahů
  7. Zobrazení osobních nákladů v účetnictví
  8. Účty časového rozlišení nákladů a výnosů, výdajů a příjmů
  9. Význam účtování opravných položek a rezerv
  10. Vlastní a cizí zdroje financování
  11. Účetní uzávěrka a závěrka, hospodářský výsledek, zisk nebo ztráta, dělení,
  úhrada
  12. Konsolidace, Konsolidovaná účetní závěrka, Harmonizace účetnictví.
  13. Účetní výkazy, Audit

  Výklad uvedených témat je zaměřen primárně na účetní zachycení a zobrazení uvedených oblastí z pohledu účetnictví podnikatelských subjektů. Pozornost je věnována odlišnostem v účetním zachycení v účetnictví nestátních nevýdělečných organizací a účetnictví vybraných účetních jednotek.
  Cvičení:
  Na cvičeních budou studenti řešit konkrétní účetní příklady v návaznosti na odpřednášená témata. Součástí bude samostatné řešení souvislého příkladu z firemní praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 1: Aplikace principů a technik. ISBN 978-80-247-3953-3. info
 • SVOBODOVÁ, J. Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky. Olomouc: Anag, 2012. ISBN 978-80-7263-738-6. info
 • SVOBODOVÁ, J. Účtová osnova, české účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Olomouc: Anag, 2012. ISBN 978-80-7263-728-. info
 • KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví: světový koncept. Praha: Bova Polygon, 2005. ISBN 80-7273-129-7. info
  doporučená literatura
 • STROUHAL, J. Účetnictví 2012. Velká kniha příkladů. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0008-7. info
 • HAKALOVÁ. J. Účetní závěrka a auditting. Brno: Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-144-9. info
 • MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-13-4. info
 • LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. Praha: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1994-7. info
 • URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví nevýdělečných organizací. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1801-6. info
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Bova Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9. info
Informace učitele
Zápočet
70 % účast na cvičeních, úspěšné absolvování průběžných písemných prací a závěrečné zápočtové písemné práce (minimální úspěšnost 65 %)
Zkouška
Ústní zkouška po získání zápočtu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, léto 2014.