XBP Bakalářská práce

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2024
Rozsah
0/1/0. konzultace s vedoucími práce. 8 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je odborné vedení studenta příslušným pedagogem při tvorbě bakalářské práce. Pravidelné individuální konzultace iniciované studentem efektivně směřují k vypracování bakalářské práce. Student zpracovává vybrané odborné téma odpovídající profilaci studijního oboru a učí se svá odborná stanoviska obhájit. Student je veden svým vedoucím bakalářské práce k sepsání práce jak po obsahové, tak formální stránce. Předmět probíhá formou individuálních konzultací studenta s vedoucím práce dle potřeb zúčastněných, a to po vzájemné dohodě. Student bude průběžně plnit jednotlivé etapy zpracování odborné práce od specifikace odborného problému a stanovení cíle práce, přes výběr literatury, její zpracování, realizaci vlastní výzkumné části až po sepsání bakalářské práce. Zároveň bude rozvíjena studentova schopnost diskutovat odborný problém a obhájit si svá odborná stanoviska. Prerekvizity nejsou.
Osnova
 • 1. Specifikace odborného problému
  2. Stanovení cíle práce
  3. Popis metodiky práce
  4. Rešerše
  5. Zpracování literatury a pramenů
  6. Vlastní výzkum
  7. Sepsání bakalářské práce
Literatura
  povinná literatura
 • Literatura zaměřená na zkoumanou oblast zadaná jako povinná vedoucím práce. info
 • LUDVÍKOVÁ PAVLA A IRENA KOVAČIČINOVÁ. Kvalifikační práce na MVŠO. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • ŠIROKÝ, J. a kol. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-340-7. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úrad pro technickou normalizaci, metrolog, 2011. info
 • OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. ISBN 978-808-7240-335. info
 • JURÍČKOVÁ, L., VANĚČKOVÁ, M. Bakalářské práce na Moravské vysoké škole Olomouc. Olomouc: MVŠO, 2009. info
  doporučená literatura
 • Literatura zaměřená na zkoumanou oblast doporučená vedoucím práce. info
Metody hodnocení
Zápočet:
- Vypracování rešerše
- Nastudování literatury a dalších pramenů
- Stanovení cíle práce
- Návrh osnovy práce
- Popis metodiky práce
- Předložení konceptu bakalářské práce
- Zápočet bude udělen na základě odevzdání závěrečné práce do systému IS MVŠO.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.