XBP Bachelor Thesis

Moravian Business College Olomouc
summer 2023
Extent and Intensity
0/1/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc - Moravian Business College Olomouc
Supplier department: Moravian Business College Olomouc - Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je odborné vedení studenta příslušným pedagogem při tvorbě bakalářské práce. Pravidelné individuální konzultace iniciované studentem efektivně směřují k vypracování bakalářské práce. Student zpracovává vybrané odborné téma odpovídající profilaci studijního oboru a učí se svá odborná stanoviska obhájit. Student je veden svým vedoucím bakalářské práce k sepsání práce jak po obsahové, tak formální stránce. Předmět probíhá formou individuálních konzultací studenta s vedoucím práce dle potřeb zúčastněných, a to po vzájemné dohodě. Student bude průběžně plnit jednotlivé etapy zpracování odborné práce od specifikace odborného problému a stanovení cíle práce, přes výběr literatury, její zpracování, realizaci vlastní výzkumné části až po sepsání bakalářské práce. Zároveň bude rozvíjena studentova schopnost diskutovat odborný problém a obhájit si svá odborná stanoviska. Prerekvizity nejsou.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Specifikace odborného problému
  2. Stanovení cíle práce
  3. Popis metodiky práce
  4. Rešerše
  5. Zpracování literatury a pramenů
  6. Vlastní výzkum
  7. Sepsání bakalářské práce
Literature
  required literature
 • Literatura zaměřená na zkoumanou oblast zadaná jako povinná vedoucím práce. info
 • LUDVÍKOVÁ PAVLA A IRENA KOVAČIČINOVÁ. Kvalifikační práce na MVŠO. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • ŠIROKÝ, J. a kol. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-340-7. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úrad pro technickou normalizaci, metrolog, 2011. info
 • OLECKÁ, I., IVANOVÁ, K. Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. ISBN 978-808-7240-335. info
 • JURÍČKOVÁ, L., VANĚČKOVÁ, M. Bakalářské práce na Moravské vysoké škole Olomouc. Olomouc: MVŠO, 2009. info
  recommended literature
 • Literatura zaměřená na zkoumanou oblast doporučená vedoucím práce. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet:
- Vypracování rešerše
- Nastudování literatury a dalších pramenů
- Stanovení cíle práce
- Návrh osnovy práce
- Popis metodiky práce
- Předložení konceptu bakalářské práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: konzultace s vedoucími práce.
The course is also listed under the following terms summer 2021, summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2023/XBP