Cíle studijního programu

Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat odborníky, kteří budou schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice. Studenti budou vybaveni znalostmi podnikové ekonomiky a managementu v celé šíři mezioborového pojetí studia společensko-vědních disciplín. Studenti prohloubí své znalosti o moderních přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých vnějších i vnitřních podmínek realizace. Získané znalosti budou studenti umět prakticky aplikovat při řešení praktických ekonomických a manažerských situací.

Studijní program Ekonomika a management s ohledem na zvolenou specializaci profiluje absolventa tak, aby našel uplatnění:

- v podnikatelském sektoru jako zaměstnanec ve střední či vyšší manažerské pozici v oblastech výroby, inovací, logistiky, jakosti, podnikové ekonomiky a marketingu,

- při realizaci vlastní podnikatelské činnosti,

- při dalším studiu v rámci doktorského studijního programu na některé z univerzit se stejným nebo obdobným studijním programem.

Definice povolání a typových pozic, v nichž najdou absolventi studijního programu uplatnění, je uvedena dle Národní soustavy povolání (http://www.nsp.cz) v příloze D-I, v části: Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Všeobecné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu získané na bakalářském stupni studia jsou dále prohlubovány základními teoretickými předměty v oblastech managementu, strategického managementu, logistického managementu, podnikových financí, finančních analýz, reportingu, manažerského účetnictví, matematiky, statistiky, mikroekonomie a makroekonomie. Do výuky je zařazena i dnes tak důležitá problematika kybernetické bezpečnosti. Profil absolventa mimo nezbytných základních teoretických disciplín akcentuje aplikační složku odborných a speciálních vědomostí a dovedností nutných pro vlastníka, manažera nebo ekonoma malého a středního podniku.

V průběhu studia budou u studentů prakticky rozvíjeny manažerské dovednosti, zahrnující jak speciální metody a techniky potřebné k zajištění běžných a podpůrných činností pro řídící funkce, tak rozvoj osobnostního profilu studentů s důrazem na etické a mravní aspekty manažerské práce.

U studentů bude podporováno a prohlubováno analytické, syntetické a interdisciplinární diagnostické, strategické a inovační myšlení umožňující systematicky a do hloubky studovat danou problematiku a následně se v uvedených souvislostech komplexně zabývat aplikací získaných poznatků nejen na regionální a národní úrovni, ale i v mezinárodním a globálním prostředí. V dané souvislosti je výuka dílče uskutečňována i v cizím jazyce.

Významnou součástí profesně orientovaného studijního programu je zapojení odborníků z praxe jak v podobě přímého zapojení do výuky předmětů dle studijního plánu, tak při utváření specifické nabídky dalších volitelných předmětů, umožňující studentům směřování jejich budoucího profesního uplatnění a zvolené pracovní kariéry. Ve vazbě na špičkové odborníky z praxe jsou také vytvářeny „další komunikační platformy“ (workshopy, prezentace, konference, vyžádané přednášky), na kterých si budou studenti moci ověřovat dosaženou úroveň znalostí a dovedností v konfrontaci s „realitou“.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat odborníky, kteří budou schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice. Studenti budou vybaveni znalostmi podnikové ekonomiky a managementu v celé šíři mezioborového pojetí studia společensko-vědních disciplín. Studenti prohloubí své znalosti o moderních přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých vnějších i vnitřních podmínek realizace. Získané znalosti budou studenti umět prakticky aplikovat při řešení praktických ekonomických a manažerských situací.

  Studijní program Ekonomika a management s ohledem na zvolenou specializaci profiluje absolventa tak, aby našel uplatnění:

  - v podnikatelském sektoru jako zaměstnanec ve střední či vyšší manažerské pozici v oblastech výroby, inovací, logistiky, jakosti, podnikové ekonomiky a marketingu,

  - při realizaci vlastní podnikatelské činnosti,

  - při dalším studiu v rámci doktorského studijního programu na některé z univerzit se stejným nebo obdobným studijním programem.

  Definice povolání a typových pozic, v nichž najdou absolventi studijního programu uplatnění, je uvedena dle Národní soustavy povolání (http://www.nsp.cz) v příloze D-I, v části: Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

  Všeobecné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu získané na bakalářském stupni studia jsou dále prohlubovány základními teoretickými předměty v oblastech managementu, strategického managementu, logistického managementu, podnikových financí, finančních analýz, reportingu, manažerského účetnictví, matematiky, statistiky, mikroekonomie a makroekonomie. Do výuky je zařazena i dnes tak důležitá problematika kybernetické bezpečnosti. Profil absolventa mimo nezbytných základních teoretických disciplín akcentuje aplikační složku odborných a speciálních vědomostí a dovedností nutných pro vlastníka, manažera nebo ekonoma malého a středního podniku.

  V průběhu studia budou u studentů prakticky rozvíjeny manažerské dovednosti, zahrnující jak speciální metody a techniky potřebné k zajištění běžných a podpůrných činností pro řídící funkce, tak rozvoj osobnostního profilu studentů s důrazem na etické a mravní aspekty manažerské práce.

  U studentů bude podporováno a prohlubováno analytické, syntetické a interdisciplinární diagnostické, strategické a inovační myšlení umožňující systematicky a do hloubky studovat danou problematiku a následně se v uvedených souvislostech komplexně zabývat aplikací získaných poznatků nejen na regionální a národní úrovni, ale i v mezinárodním a globálním prostředí. V dané souvislosti je výuka dílče uskutečňována i v cizím jazyce.

  Významnou součástí profesně orientovaného studijního programu je zapojení odborníků z praxe jak v podobě přímého zapojení do výuky předmětů dle studijního plánu, tak při utváření specifické nabídky dalších volitelných předmětů, umožňující studentům směřování jejich budoucího profesního uplatnění a zvolené pracovní kariéry. Ve vazbě na špičkové odborníky z praxe jsou také vytvářeny „další komunikační platformy“ (workshopy, prezentace, konference, vyžádané přednášky), na kterých si budou studenti moci ověřovat dosaženou úroveň znalostí a dovedností v konfrontaci s „realitou“.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • podrobně charakterizovat klíčové ekonomické kategorie a principy z pohledů mikroekonomické a makroekonomické teorie a zhodnotit jejich aplikaci na aktuální hospodářko-politické problémy,
  • charakterizovat a využívat jak standardní matematicko-statistické metody a ekonometrické modely, tak i pokročilé metody kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat,
  • vysvětlit všechny významné procesy probíhající v organizačních jednotkách, jejich vzájemné vazby, dynamiku a udržitelnost,
  • podrobně charakterizovat klíčové výchozí rámce, teorie, modely a metody řízení organizačních jednotek ve všech fázích jejich životního cyklu, porovnat standardní a vybrané alternativní teorie, modely a metody řízení (včetně aspektů leadershipu a po
  • vysvětlit klíčové organizační, řídící, finanční a správní procesy, které probíhají v organizačních jednotkách,
  • identifikovat a popsat významné složky okolí organizační jednotky a jejich vliv na strategii a řízení,
  • vysvětlit a aplikovat současné principy ekonomicko-manažerského rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost rozhodovacích subjektů,
  • samostatně vyhledávat, třídit, analyzovat a kriticky interpretovat ekonomická data a informace a aplikovat je v řídících a rozhodovacích procesech organizace,
  • tvůrčím způsobem řešit praktický či teoretický ekonomicko-manažerský problém v interdisciplinárních souvislostech,
  • samostatně se orientovat v oblasti tržní ekonomiky, ekonomiky podniku a jeho řízení,
  • porovnávat a ve vzájemných vazbách hodnotit strategie organizačních jednotek a jejich reflexi v oblastech marketingu, financování, investiční činnosti, personalistiky, logistiky, organizační architektury a vlastní výrobní činnosti, sestavit, implem
  • využívat vhodné IT podpory k elektronické podpoře ekonomicko-manažerských činností podniku/instituce,
  • samostatně a odpovědně se rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím se prostředí ekonomicko-manažerských procesů organizací s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování,
  • řídit a koordinovat tým a využívat teoretické poznatky oboru k získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu, vymezit zadání pro odborné činnosti a nést konečnou zodpovědnost za výsledky týmové práce.
 • Uplatnění absolventa

  Hlavním cílem vzdělávacího programu MVŠO je vysoká míra uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Za tímto účelem jsou ve spolupráci s firemními partnery, klíčovými odborníky z praxe i experty z řady českých i zahraničních škol pravidelně inovovány studijní plány, aby v maximální možné míře reflektovaly aktuální potřeby trhu práce. Od svého založení v roce 2005 Moravskou vysokou školu Olomouc absolvovalo téměř 1300 absolventů, kteří dnes vedou vlastní či rodinné firmy, pracují v českých i nadnárodních firmách (např. Glycona, Stavebniny u komína, Ataccama Software, Sigma Group, TESCO SW, Honeywell, Raiffeisenbank, OBI ČR, a mnoho dalších) či působí ve veřejné správě.

  Moravská vysoká škola Olomouc dlouhodobě průběžně sleduje a analyzuje uplatnitelnost absolventů jednak prostřednictvím analýz Úřadu práce v ČR a jednak formou pravidelné komunikace s absolventy a dotazováním se nejen na prostý fakt, zda uplatnění našli, ale také v jakém oboru, jak rychle, jakou část studia považují za užitečnou pro jejich pracovní uplatnění a jaká doporučení by z pohledu uplatnění v praxi směřovali pro příští inovaci obsahu studia.

  Z pohledu statistické evidence Úřadu práce po celé ČR průměrný podíl nezaměstnaných absolventů bakalářského studijního programu dle kalendářních let za rok 2017 klesl na 1,3 %, z čehož vyplývá, že 98,7 % absolventů MVŠO bylo k roku 2017 úspěšných na trhu práce nebo v dalším vzdělávání.

  S ohledem na cizojazyčný charakter studijního programu předpokládáme uplatnitelnost zejména v mezinárodním prostředí jednak u mezinárodních firem působících v regionu, u regionálních firem orientujících se na zahraniční trhy, tak i přímo v zahraničí v manažersko-ekonomických pozicích střední a vyšší úrovně.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program Economics and Management je koncipován jako studijní program se specializacemi; v současnosti je k akreditaci předkládána žádost o specializaci Economics and Management of Small and Medium-sized Enterprises, do budoucna předpokládáme rozšíření akreditace o další specializace reflektující dynamicky měnící se potřeby trhu práce v regionu..

  Struktura studijního plánu je tvořena povinnými předměty společnými všem specializacím, povinnými předměty specializace a povinně-volitelnými předměty typu B.

  Ve studijním programu je využíván kreditový systém ECTS, představující studijní zátěž 25-30 hod./1 kredit. 1 výuková hodina představuje 45 min., výuka je standardně realizována ve dvouhodinových výukových blocích v délce 90 min.

  V rámci navazujícího magisterského studijního programu se standardní délkou studia 2 roky studenti musí získat 120 kreditů, a to:

  - 73 kreditů absolvování povinných předmětů společných pro všechny specializace (součástí je realizace odborné praxe a zpracování diplomové práce)

  - min. 30 kreditů absolvováním povinných předmětů specializace, jejich konkrétní počet je dán studijním plánem specializace – ve specializaci Economics and Management of Small and Medium-sized Enterprises povinné předměty specializace v součtu činí 31 kreditů.

  V rámci studijního plánu si studenti volí min. 3 předměty z povinně volitelných předmětů typu B. S ohledem rozložení studijní zátěže a přímé výuky v kombinovaném studiu v min. rozsahu 80 hodin / semestr je studentům doporučena volba 2 předmětů ve 2. semestru a 1 předmětu ve 4. semestru.

  Předměty do zbývajícího počtu kreditů z požadovaných 120 si studenti volí z povinně-volitelných předmětů typu B nebo z volitelných předmětů nabízených školou pro konkrétní akademický rok.

  Pravidla pro výběr specializací jsou stanovena předpisem Moravské vysoké školy Olomouc – Směrnicí pro volbu specializace (Q3-P10-VZDE-014-01).

 • Praxe

  Odborná praxe je v navazujícím magisterském profesně zaměřeném studiu stanovena v rozsahu 6 týdnů a rozdělena na 3 týdny v 1. ročníku studia a 3. týdny ve 2. ročníku studia. Odbornou praxi může student realizovat v průběhu celého akademického roku, v rozvrhu je pro odbornou praxi vždy vyčleněn jeden den v týdnu, ve kterém neprobíhá jiná výuka, či soustavně např. v průběhu letních měsíců.

  V kombinované formě studia je zohledňováno pracovní uplatnění u stávajícího zaměstnavatele kombinovaného studenta v případě, že zastávaná pracovní pozice koresponduje se studijním programem, jeho cíli, obsahovou náplní a profilem absolventa. V tom případě kombinovaní studenti dokládají absolvovanou praxi v rámci stávajícího zaměstnání a zpracovávají pouze výstupy odpovídající požadavkům na studenty prezenčního studia.

  Smluvní partneři pro poskytování odborné praxe studentů jsou připraveni realizovat odbornou praxi studentů v cizím jazyce za shodných podmínek jako realizace odborné praxe v českém verzi studijního programu Ekonomika a management. Klíčová je spolupráce s Okresní hospodářskou komorou Olomouc, která je schopna a připravena zprostředkovat odbornou praxi studentů v cizím jazyce v mezinárodních firmách působících v regionu. V rámci odborné praxe u ostatních smluvních partnerů budou studenti zapojeni do mezinárodních aktivit – mj. do komunikace se zahraničními zákazníky a partnery, přípravy finančních a účetních podkladů v cizím jazyce, realizace marketingových aktivit cílených na zahraniční trhy apod.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Klíčové formální a obsahové informace kladené na kvalifikační práce jsou upraveny ve Směrnici pro závěrečné práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterský studijní program Economics and Management navazuje na bakalářský studijní program Economics and Management.

Základní údaje

Zkratka
1127
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

Moravská vysoká škola Olomouc
Program zajišťuje