Cíle studijního programu

Studijní program je koncipován jako profesně zaměřený se specializací na podnikovou ekonomiku a management. Při inovaci studijního programu byly zohledněny jak nové poznatky vědecko-výzkumného vývoje, tak zejména potřeby vzešlé z podnikové praxe, které byly ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a dalšími firemními partnery promítnuty do struktury studijního plánu a obsahu jednotlivých předmětů. Inovace studijního programu je řešena v rámci projektu EDULAM – „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci“ (č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341).

Profesní zaměření studijního programu, včetně zapojení odborníků z praxe do výuky, povinná odborná praxe studentů ve všech ročnících studia i další profesně zaměřené aktivity v průběhu studia přináší perspektivu vysoké míry uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V roce 2017 byla uplatniteslnost našich absolventů bakalářského studijního programu Ekonomika a management na trhu práce nebo v dalším vzdělávání 98,7% (zdroj: Integrovaný portál MPSV, Pololetní statistiky absolventů, http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo).

V současnosti předkládáme žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ekonomika a management se specializací Podniková ekonomika a management, do budoucna předpokládáme rozšíření akreditace o další specializaci(e) zohledňující potřeby trhu práce zejména v olomouckém regionu.

Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat odborníky, kteří budou schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice. Studenti získají přehled o organizačně právních formách podnikání, o přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých podmínek realizace. Získané znalosti budou studenti umět prakticky aplikovat při řešení praktických ekonomických a manažerských situací.

Studijní program Ekonomika a management s ohledem na zvolenou specializaci profiluje absolventa tak, aby našel uplatnění:

- v podnikatelském sektoru jako zaměstnanec v nižší až střední manažerské pozici v oblastech výroby, inovací, logistiky, jakosti, podnikové ekonomiky a marketingu,

- při realizaci vlastní podnikatelské činnosti,

- při dalším studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomiky a managementu na MVŠO či na některé z univerzit se stejným nebo obdobným studijním programem.

Všeobecné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu jsou zabezpečeny studijními předměty jako je mikroekonomie, makroekonomie, management, podniková ekonomika, právo, marketing, finance a řízení lidských zdrojů, které tvoří nezbytné východisko pro navazující prohlubující předměty. Profil absolventa mimo nezbytných všeobecných znalostí akcentuje aplikační složku odborných a speciálních vědomostí a dovedností nutných pro vlastníka, manažera a ekonoma malého a středního podniku.

V průběhu studia budou u studentů prakticky rozvíjeny manažerské dovednosti, zahrnující jak speciální metody a techniky potřebné k zajištění běžných a podpůrných činností pro řídící funkce, tak rozvoj osobnostního profilu studentů s důrazem na etické a mravní aspekty manažerské práce.

U studentů bude podporováno a prohlubováno analytické, syntetické a interdisciplinární diagnostické, strategické a inovační myšlení umožňující systematicky studovat danou problematiku a následně se v uvedených souvislostech zabývat aplikací získaných poznatků zejména na regionální, ale i na i v mezinárodním a globálním prostředí. V dané souvislosti budou studenti vybaveni jazykovými dovednostmi pro komunikaci v cizím jazyce.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program je koncipován jako profesně zaměřený se specializací na podnikovou ekonomiku a management. Při inovaci studijního programu byly zohledněny jak nové poznatky vědecko-výzkumného vývoje, tak zejména potřeby vzešlé z podnikové praxe, které byly ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a dalšími firemními partnery promítnuty do struktury studijního plánu a obsahu jednotlivých předmětů. Inovace studijního programu je řešena v rámci projektu EDULAM – „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci“ (č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341).

  Profesní zaměření studijního programu, včetně zapojení odborníků z praxe do výuky, povinná odborná praxe studentů ve všech ročnících studia i další profesně zaměřené aktivity v průběhu studia přináší perspektivu vysoké míry uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V roce 2017 byla uplatniteslnost našich absolventů bakalářského studijního programu Ekonomika a management na trhu práce nebo v dalším vzdělávání 98,7% (zdroj: Integrovaný portál MPSV, Pololetní statistiky absolventů, http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo).

  V současnosti předkládáme žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Ekonomika a management se specializací Podniková ekonomika a management, do budoucna předpokládáme rozšíření akreditace o další specializaci(e) zohledňující potřeby trhu práce zejména v olomouckém regionu.

  Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat odborníky, kteří budou schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice. Studenti získají přehled o organizačně právních formách podnikání, o přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých podmínek realizace. Získané znalosti budou studenti umět prakticky aplikovat při řešení praktických ekonomických a manažerských situací.

  Studijní program Ekonomika a management s ohledem na zvolenou specializaci profiluje absolventa tak, aby našel uplatnění:

  - v podnikatelském sektoru jako zaměstnanec v nižší až střední manažerské pozici v oblastech výroby, inovací, logistiky, jakosti, podnikové ekonomiky a marketingu,

  - při realizaci vlastní podnikatelské činnosti,

  - při dalším studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomiky a managementu na MVŠO či na některé z univerzit se stejným nebo obdobným studijním programem.

  Všeobecné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu jsou zabezpečeny studijními předměty jako je mikroekonomie, makroekonomie, management, podniková ekonomika, právo, marketing, finance a řízení lidských zdrojů, které tvoří nezbytné východisko pro navazující prohlubující předměty. Profil absolventa mimo nezbytných všeobecných znalostí akcentuje aplikační složku odborných a speciálních vědomostí a dovedností nutných pro vlastníka, manažera a ekonoma malého a středního podniku.

  V průběhu studia budou u studentů prakticky rozvíjeny manažerské dovednosti, zahrnující jak speciální metody a techniky potřebné k zajištění běžných a podpůrných činností pro řídící funkce, tak rozvoj osobnostního profilu studentů s důrazem na etické a mravní aspekty manažerské práce.

  U studentů bude podporováno a prohlubováno analytické, syntetické a interdisciplinární diagnostické, strategické a inovační myšlení umožňující systematicky studovat danou problematiku a následně se v uvedených souvislostech zabývat aplikací získaných poznatků zejména na regionální, ale i na i v mezinárodním a globálním prostředí. V dané souvislosti budou studenti vybaveni jazykovými dovednostmi pro komunikaci v cizím jazyce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • charakterizovat základní ekonomické kategorie a principy z pohledů současné mikroekonomické a makroekonomické teorie a zhodnotit jejich aplikaci na aktuální hospodářko-politické
  • definovat základní kocepty lineární algebry a matematické analýzy,
  • charakterizovat a využívat jak standardní matematicko-statistické a pravděpodobnostní metody, tak i základní metody kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat,
  • vysvětlit stavení prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby
  • charakterizovat základní výchozí rámce, teorie, modely a metody řízení organizačních jednotek ve všech fázích jejich životního cyklu,
  • popsat legislativní rámec fungování ekonomických subjektů včetně rámce daňového a vazby na systém sociálního a zdravotního pojištění,
  • popsat způsoby účetního zachycení ekonomických dat podnikatelských subjektů
  • vysvětlit klíčové organizační, řídící, finanční a správní procesy, které probíhají v organizačních jednotkách
  • identifikovat a popsat významné složky okolí organizační jednotky a jejich vliv na strategii a řízení
  • vysvětlit a aplikovat současné principy ekonomicko-manažerského rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost rozhodovacích subjektů
  • vysvětlit využití informačních technologií při řešení ekonomicko-manažerských problémů
  • vyhledávat, třídit, klasifikovat a interpretovat ekonomická data a informace a aplikovat je v řídících a rozhodovacích procesech organizace,
  • aplikovat základní výzkumné metody při řešení praktických a teoretických ekonomicko-manažerských problém
  • samostatně se orientovat v oblasti tržní ekonomiky, ekonomiky podniku a jeho řízení,
 • Uplatnění absolventa

  Hlavním cílem vzdělávacího programu MVŠO je vysoká míra uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Za tímto účelem jsou ve spolupráci s firemními partnery, klíčovými odborníky z praxe i experty z řady českých i zahraničních škol pravidelně inovovány studijní plány, aby v maximální možné míře reflektovaly aktuální potřeby trhu práce. Od svého založení v roce 2005 Moravskou vysokou školu Olomouc absolvovalo téměř 1400 absolventů, kteří dnes vedou vlastní či rodinné firmy, pracují v českých i nadnárodních firmách (např. Glycona, Stavebniny u komína, Ataccama Software, Sigma Group, TESCO SW, Honeywell, Raiffeisenbank, OBI ČR, a mnoho dalších) či působí ve veřejné správě.

  Moravská vysoká škola Olomouc dlouhodobě průběžně sleduje a analyzuje uplatnitelnost absolventů jednak prostřednictvím analýz Úřadu práce v ČR a jednak formou pravidelné komunikace s absolventy a dotazováním se nejen na prostý fakt, zda uplatnění našli, ale také v jakém oboru, jak rychle, jakou část studia považují za užitečnou pro jejich pracovní uplatnění a jaká doporučení by z pohledu uplatnění v praxi směřovali pro příští inovaci obsahu studia.

  Z pohledu statistické evidence Úřadu práce po celé ČR průměrný podíl nezaměstnaných absolventů bakalářského studijního programu dle kalendářních let za rok 2017 klesl na 1,3 %, z čehož vyplývá, že 98,7 % absolventů MVŠO bylo k roku 2017 úspěšných na trhu práce nebo v dalším vzdělávání.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program Ekonomika a management je koncipován jako studijní program se specializacemi; v současnosti je k akreditaci předkládána žádost o specializaci Podniková ekonomika a management. Do budoucna předpokládáme rozšíření akreditace o další specializace reflektující dynamicky měnící se potřeby trhu práce v regionu.

  Struktura studijního plánu je tvořena povinnými předměty společnými všem specializacím, povinnými předměty specializace, povinně-volitelnými předměty specializace (typu A) a povinně-volitelnými předměty typu B.

  Ve studijním programu je využíván kreditový systém ECTS, představující studijní zátěž 25-30 hod./1 kredit. 1 výuková hodina představuje 45 min., výuka je standardně realizována ve dvouhodinových výukových blocích v délce 90 min.

  V rámci bakalářského studijního programu se standardní délkou studia 3 roky studenti musí získat 180 kreditů, a to:

  - 119 kreditů absolvování povinných předmětů společných pro všechny specializace (součástí je realizace odborné praxe a zpracování bakalářské práce)

  - min. 45 kreditů absolvováním povinných a předepsaného počtu povinně-volitelných předmětů specializace, jejich konkrétní počet je dán studijním plánem specializace – ve specializaci Podniková ekonomika a management studenti absolvují povinné předměty specializace ve výši 41 kreditů a min. 1 povinně-volitelný předmět specializace typu A za 4 kredity

  - min. 8 kreditů absolvování povinně-volitelných předmětů typu B. S ohledem na rozložení studijní zátěže a přímé výuky v kombinovaném studiu v min. rozsahu 80 hodin / semestr je studentům doporučena volba předmětů ve 4. a 5. semestru a získání 4-6 kreditů ve 4. semestru a 2-4 kreditů v 5. semestru.

  Předměty do zbývajícího počtu kreditů z požadovaných 180 si studenti volí z povinně-volitelných předmětů typu A či B nebo z volitelných předmětů nabízených školou pro konkrétní akademický rok.

 • Praxe

  Odborná praxe je v bakalářském profesně zaměřeném studiu stanovena v rozsahu 12 týdnů a rovnoměrně rozdělena na 4 týdny v každém ročníku studia. Odbornou praxi může student realizovat v průběhu celého akademického roku, v rozvrhu je pro odbornou praxi vždy vyčleněn jeden den v týdnu, ve kterém neprobíhá jiná výuka, či soustavně např. v průběhu letních měsíců.

  V kombinované formě studia je zohledňováno pracovní uplatnění u stávajícího zaměstnavatele kombinovaného studenta v případě, že zastávaná pracovní pozice koresponduje se studijním programem, jeho cíli, obsahovou náplní a profilem absolventa. V tom případě kombinovaní studenti dokládají absolvovanou praxi v rámci stávajícího zaměstnání a zpracovávají pouze výstupy odpovídající požadavkům na studenty prezenčního studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Klíčové formální a obsahové informace kladené na kvalifikační práce jsou upraveny ve Směrnici pro závěrečné práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na bakalářský studijní program Ekonomika a management navazuje navazující magisterský studijní program Ekonomika a management.

Základní údaje

Zkratka
1120
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

311
počet aktivních studentů
59
počet závěrečných prací

Moravská vysoká škola Olomouc
Program zajišťuje