Upozornění:

Studijní program dobíhá.

Cíle studijního programu

Cílem studia bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblastech systémového inženýrství, informatiky, informačních a komunikačních technologií. Studium kombinuje podporu rozvoje systémového myšlení ve vazbě na způsoby řešení odborných a organizačních úkolů společnosti, podniku, ale i každodenního života. Zajišťuje nejen poznání informatické teorie, ale především komplexní praktické využití této teorie při její aplikaci v praxi. Rozvíjí tvořivost studentů, jejich sociální komunikaci, kvantitativní a kombinační schopnosti, inovační myšlení, které je doprovázeno významným rozvojem technologických změn. Studium vede k vytvoření základu pro případné další vzdělávání absolventů v rámci navazujícího magisterského studia i v rámci EU v oblastech systémového inženýrství, informatiky a informačních a komunikačních technologií, či vstupu na trh práce k samostatnému výkonu profese.

Absolventi mohou pracovat v oblastech nákupu, prodeje, provozu a správy informačních systémů a informačních technologií a v útvarech informatiky podniků a institucí. Absolventi jsou schopni provádět analýzu a návrh informačních systémů a aplikačního SW, včetně jejich programování a testování a modelovat a simulovat podnikové procesy s využitím prostředků umělé inteligence. Jsou připraveni plnit funkce nižšího či středního managementu nebo podnikat v oblastech informačních, komunikačních systémů a technologií.

Získané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventa umožňují jeho plnou konkurenceschopnost na tuzemském i evropském pracovním trhu. Ke zvýšení uplatnitelnosti absolventa na trhu práce přispívá spolupráce s předními IT firmami na výuce – v rámci cvičení či při realizaci odborné praxe studentů. V rámci doplňujících aktivit budou studenti odborníky z praxe také vedeni k získání průmyslových certifikací zaměřených na informační a komunikační technologie, které pomohou zvýšit hodnotu absolventů studijního programu na trhu práce.

Cíle studia v maximální možné míře reflektují Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zejména s ohledem na prioritní cíl 4: „Relevance“ (Vysoké školy budou ve své činnosti reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů). Navrhovaný studijní program reaguje na současnou poptávku po odbornících z IT oblasti, kterých je, jak dokládají četné průzkumy a studie, na pracovním trhu značný nedostatek. Požadavek na vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti informačních technologií v olomouckém regionu také vyplynul z dlouhodobé spolupráce s Okresní hospodářskou komorou Olomouc a z diskuse na toto téma nejen s ní, ale i s IT firmami a dalšími významnými podniky a institucemi, které v regionu působí. Z tohoto důvodu je studijní program koncipován jako profesně zaměřený, aby maximálně naplnil kvalifikační požadavky, které trh práce poptává.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblastech systémového inženýrství, informatiky, informačních a komunikačních technologií. Studium kombinuje podporu rozvoje systémového myšlení ve vazbě na způsoby řešení odborných a organizačních úkolů společnosti, podniku, ale i každodenního života. Zajišťuje nejen poznání informatické teorie, ale především komplexní praktické využití této teorie při její aplikaci v praxi. Rozvíjí tvořivost studentů, jejich sociální komunikaci, kvantitativní a kombinační schopnosti, inovační myšlení, které je doprovázeno významným rozvojem technologických změn. Studium vede k vytvoření základu pro případné další vzdělávání absolventů v rámci navazujícího magisterského studia i v rámci EU v oblastech systémového inženýrství, informatiky a informačních a komunikačních technologií, či vstupu na trh práce k samostatnému výkonu profese.

  Absolventi mohou pracovat v oblastech nákupu, prodeje, provozu a správy informačních systémů a informačních technologií a v útvarech informatiky podniků a institucí. Absolventi jsou schopni provádět analýzu a návrh informačních systémů a aplikačního SW, včetně jejich programování a testování a modelovat a simulovat podnikové procesy s využitím prostředků umělé inteligence. Jsou připraveni plnit funkce nižšího či středního managementu nebo podnikat v oblastech informačních, komunikačních systémů a technologií.

  Získané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventa umožňují jeho plnou konkurenceschopnost na tuzemském i evropském pracovním trhu. Ke zvýšení uplatnitelnosti absolventa na trhu práce přispívá spolupráce s předními IT firmami na výuce – v rámci cvičení či při realizaci odborné praxe studentů. V rámci doplňujících aktivit budou studenti odborníky z praxe také vedeni k získání průmyslových certifikací zaměřených na informační a komunikační technologie, které pomohou zvýšit hodnotu absolventů studijního programu na trhu práce.

  Cíle studia v maximální možné míře reflektují Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zejména s ohledem na prioritní cíl 4: „Relevance“ (Vysoké školy budou ve své činnosti reflektovat aktuální společenský vývoj, nejnovější vědecké poznatky a potřeby partnerů). Navrhovaný studijní program reaguje na současnou poptávku po odbornících z IT oblasti, kterých je, jak dokládají četné průzkumy a studie, na pracovním trhu značný nedostatek. Požadavek na vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti informačních technologií v olomouckém regionu také vyplynul z dlouhodobé spolupráce s Okresní hospodářskou komorou Olomouc a z diskuse na toto téma nejen s ní, ale i s IT firmami a dalšími významnými podniky a institucemi, které v regionu působí. Z tohoto důvodu je studijní program koncipován jako profesně zaměřený, aby maximálně naplnil kvalifikační požadavky, které trh práce poptává.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika najde široké uplatnění v organizacích vytvářejících a užívajících informační systémy a informační technologie
  • Předpokládá se jeho uplatnění v praxi jako výkonného i tvůrčího pracovníka v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií,
  • při vytváření, správě a provozování IS/ICT
  • jako analytik, návrhář IS/ICT
  • jako programátor, vývojář aplikací a teste
  • jako vývojář sociálních sítí, nástrojů pro elektronickou komunikaci, počítačových her
  • v realizačním týmu IT řešení a produktů, systémových integrátorů, business analytiků,
  • jako konzultant, konzultant podpory
  • ve všech oblastech informatiky počínaje vývojovou prací v průmyslu, v provozu, údržbě, prodeji, servisu počítačových a informačních systémů, jako manažer rozvoje a provozu IS/ICT, správce aplikací a infrastruktury ICT, metodik IS/ICT, pracovník in
  • jako podnikový a bezpečnostní analytik
  • Absolvent je schopen na základě požadavků zákazníka a jeho informačních potřeb analyzovat, navrhovat, realizovat a hodnotit systémové řešení IS/ICT odpovídající technickým možnostem s využitím informačních a komunikačních technologií.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studijního programu najdou uplatnění mj. v níže uvedených povoláních a typových pozicích:

  Analytik: Člen projektového týmu, který přebírá požadavky od konzultanta a formuluje je do zadání pro programátory. Je zodpovědný za „překlad“ uživatelských potřeb do detailní specifikace požadavků na systém. Zjišťuje návaznosti dílčích požadavků na celkovou funkčnost systému. Podílí se na vytvoření strategie testování výsledného produktu.

  Architekt: Výkonná role v projektovém týmu, která koordinuje analytická zadání v otázce vývoje a rozvoje informačního systému. Je zodpovědný za produkt i z pohledu dalšího vývoje. Určuje, zdali požadované změny v rámci jednotlivých projektů budou projektovými specifiky či se stanou součástí nové verze produktu. Koordinuje činnost analytiků.

  DBA administrátor: Kvalifikovaný pracovník, který zodpovídá za provoz a přidělování databázových zdrojů. Má na starosti instalování a upgrade serverů – operační systém a DBMS, spravuje databázové prostředí a modifikuje primární databázové struktury a objekty podle potřeb vývoje aplikací. Optimalizuje provoz systémů s ohledem na vyladění výkonu systémů a databázových zdrojů.

  Designer: Výkonná role v projektovém týmu. Designér je zodpovědný za překlad věcných požadavků (logický návrh) do fyzického návrhu systému a zodpovídá také za návrh jednotlivých aplikačních rozhraní. Designér stanovuje či se podílí na stanovení tzv. Code Standards a jejich dodržování.

  Implementátor: Člen projektového týmu, který přebírá objednávky zejména od obchodníků a sbírá informace o současném stavu uživatelského systému zákazníka. Formuluje požadavky na řešení v novém systému, zadává tyto požadavky ke zpracování a zpětně sleduje jejich naplnění. Zodpovídá za komunikaci s klientem a implementaci hotového produktu do uživatelského prostředí. Provádí následnou provozní podporu v období zkušebního provozu do předání do rutinního provozu a oddělení podpory.

  IT specialista: Provádí činnosti související se zprovozněním, údržbou a servisem HW (Uživatelská podpora pracovních stanic, řešení problémů a funkce s HW i SW vybavením pracoviště, správa, podpora provozu a optimalizace datové sítě, správa vybraných prvků systémové infrastruktury)

  Konzultant: Člen projektového týmu, který na základě dohody s vedoucím projektu řeší (samostatně) modul nebo skupinu modulů v rámci implementace IS, zodpovídá za koordinaci s klíčovým uživatelem zákazníka a za úspěch implementace hotového produktu do uživatelského prostředí v rámci dohodnutého harmonogramu a věcného rozsahu.

  Konzultant podpory: Provádí konzultace vůči partnerům a zákazníkům. Snaží se vhodnou formou předat všechny znalosti či dovednosti jednotlivým účastníkům. Připravuje podklady a prezentace pro jednání. Věnuje se cílenému získávání zpětné vazby z celého jednání a případné optimalizaci.

  Operátor Provádí konzultace vůči partnerům a zákazníkům. Vhodnou formou předává všechny znalosti či dovednosti jednotlivým účastníkům. Provádí dohled nad svěřenou aplikací. Hlásí zjištěné incidenty a problémy osobám pověřeným jejich řešením.

  Operátor specialista: Provádí konzultace vůči partnerům a zákazníkům. Vhodnou formou předává všechny znalosti či dovednosti jednotlivým účastníkům. Provádí dohled nad svěřenou aplikací.

  Programátor: Kvalifikovaný pracovník, který provádí činnosti související s tvorbou programových modulů podle specifikací zadaných designérem.

  Systémový administrátor: Provádí činnosti související se zprovozněním, údržbou a servisem SW.

  Tester: Hledá chyby co nejdříve, které popisuje je a registruje

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Struktura studijního plánu bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika je tvořena povinnými předměty a povinně-volitelnými předměty typu A.

  Ve studijním programu je využíván kreditový systém ECTS, představující studijní zátěž 25-30 hod./1 kredit. 1 výuková hodina představuje 45 min., výuka je standardně realizována v dvouhodinových výukových blocích v délce 90 min.

  V rámci bakalářského studijního programu se standardní délkou studia 3 roky studenti musí získat 180 kreditů, a to:

  - 154 kreditů absolvování povinných předmětů studijního programu (součástí je realizace odborné praxe ve všech ročnících studia v celkové délce 12 týdnů a zpracování bakalářské práce)

  - min. 5 kreditů absolvováním povinně-volitelných předmětů typu A.

  Předměty do zbývajícího počtu kreditů z požadovaných 180 si studenti volí z dalších povinně-volitelných předmětů typu A nebo z volitelných předmětů nabízených školou pro konkrétní akademický rok prohlubující znalosti a dovednosti absolventa v aktuální problematice informačních a komunikačních technologií, včetně výuky v cizím jazyce.

 • Praxe

  Odborná praxe je integrální součástí výuky v jednotlivých ročnících studia a tvoří spojovací článek mezi teorií a praxí. Systém odborných praxí podporuje záměr školy posílit a rozvíjet uplatnitelnost absolventů a hospodářskou úroveň regionu a naplňuje požadavek profesně orientovaného studijního programu.

  Základním cílem odborné praxe je umožnit studentům v praxi aplikovat získané znalosti, což přispívá k osvojení a fixaci nových dovedností a v konečném důsledku zvyšuje reálné možnosti adekvátního uplatnění na trhu práce. Odborná praxe umožňuje studentům nejen ověřit si získané teoretické znalosti a praktické dovednosti, ale též navázat kontakt s možnými budoucími zaměstnavateli.

  Systém odborných praxí je tvořen souborem aktivit studenta, kterými se student připravuje na vstup a zapojení do pracovního prostředí, seznamuje se s různými typy a druhy pracovních prostředí, adaptuje se na požadavky konkrétní profese/pracovní role, prokazuje svůj zájem o pracovní aktivity, aplikuje znalosti a dovednosti získané ve výuce v různých pracovních činnostech. Současně prokazuje a rozvíjí své dovednosti, schopnosti a znalosti uplatnitelné v pracovním prostředí, včetně řešení problémů, využívání informačních technologií a komunikace.

  Odborná praxe může sloužit studentům rovněž jako východisko pro zpracování seminárních a ročníkových prací, ale i pro závěrečnou bakalářskou práci.

  Odborná praxe je v bakalářském profesně orientovaném studiu stanovena v rozsahu 12 týdnů a rozdělena na 4 týdny v 1. ročníku studia, 4. týdny ve 2. ročníku studia a 4 týdny ve 3. ročníku studia. Odbornou praxi může student realizovat v průběhu celého akademického roku, v rozvrhu je pro odbornou praxi vždy vyčleněn jeden den v týdnu, ve kterém neprobíhá jiná výuka, či soustavně např. v průběhu letních měsíců.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Klíčové formální a obsahové informace kladené na kvalifikační práce jsou upraveny ve Směrnici pro kvalifikační práce.

Základní údaje

Zkratka
1115
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština


Moravská vysoká škola Olomouc
Program zajišťuje