Cíle studijního programu

Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat odborníky, kteří budou schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice. Studenti budou vybaveni znalostmi podnikové ekonomiky a managementu v celé šíři mezioborového pojetí studia společensko-vědních disciplín. Studenti prohloubí své znalosti o moderních přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých vnějších i vnitřních podmínek realizace. Získané znalosti budou studenti umět prakticky aplikovat při řešení praktických ekonomických a manažerských situací.

Studijní program Ekonomika a management s ohledem na zvolenou specializaci profiluje absolventa tak, aby našel uplatnění:

- v podnikatelském sektoru jako zaměstnanec ve střední či vyšší manažerské pozici v oblastech výroby, inovací, logistiky, jakosti, podnikové ekonomiky a marketingu,

- při realizaci vlastní podnikatelské činnosti,

- při dalším studiu v rámci doktorského studijního programu na některé z univerzit se stejným nebo obdobným studijním programem.

Definice povolání a typových pozic, v nichž najdou absolventi studijního programu uplatnění, je uvedena dle Národní soustavy povolání (http://www.nsp.cz) v příloze D-I, v části: Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Všeobecné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu získané na bakalářském stupni studia jsou dále prohlubovány základními teoretickými předměty v oblastech managementu, strategického managementu, logistického managementu, podnikových financí, finančních analýz, reportingu, manažerského účetnictví, matematiky, statistiky, mikroekonomie a makroekonomie. Do výuky je zařazena i dnes tak důležitá problematika kybernetické bezpečnosti. Profil absolventa mimo nezbytných základních teoretických disciplín akcentuje aplikační složku odborných a speciálních vědomostí a dovedností nutných pro vlastníka, manažera nebo ekonoma malého a středního podniku.

V průběhu studia budou u studentů prakticky rozvíjeny manažerské dovednosti, zahrnující jak speciální metody a techniky potřebné k zajištění běžných a podpůrných činností pro řídící funkce, tak rozvoj osobnostního profilu studentů s důrazem na etické a mravní aspekty manažerské práce.

U studentů bude podporováno a prohlubováno analytické, syntetické a interdisciplinární diagnostické, strategické a inovační myšlení umožňující systematicky a do hloubky studovat danou problematiku a následně se v uvedených souvislostech komplexně zabývat aplikací získaných poznatků nejen na regionální a národní úrovni, ale i v mezinárodním a globálním prostředí. V dané souvislosti je výuka dílče uskutečňována i v cizím jazyce.

Významnou součástí profesně orientovaného studijního programu je zapojení odborníků z praxe jak v podobě přímého zapojení do výuky předmětů dle studijního plánu, tak při utváření specifické nabídky dalších volitelných předmětů, umožňující studentům směřování jejich budoucího profesního uplatnění a zvolené pracovní kariéry. Ve vazbě na špičkové odborníky z praxe jsou také vytvářeny „další komunikační platformy“ (workshopy, prezentace, konference, vyžádané přednášky), na kterých si budou studenti moci ověřovat dosaženou úroveň znalostí a dovedností v konfrontaci s „realitou“.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat odborníky, kteří budou schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice. Studenti budou vybaveni znalostmi podnikové ekonomiky a managementu v celé šíři mezioborového pojetí studia společensko-vědních disciplín. Studenti prohloubí své znalosti o moderních přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých vnějších i vnitřních podmínek realizace. Získané znalosti budou studenti umět prakticky aplikovat při řešení praktických ekonomických a manažerských situací.

  Studijní program Ekonomika a management s ohledem na zvolenou specializaci profiluje absolventa tak, aby našel uplatnění:

  - v podnikatelském sektoru jako zaměstnanec ve střední či vyšší manažerské pozici v oblastech výroby, inovací, logistiky, jakosti, podnikové ekonomiky a marketingu,

  - při realizaci vlastní podnikatelské činnosti,

  - při dalším studiu v rámci doktorského studijního programu na některé z univerzit se stejným nebo obdobným studijním programem.

  Definice povolání a typových pozic, v nichž najdou absolventi studijního programu uplatnění, je uvedena dle Národní soustavy povolání (http://www.nsp.cz) v příloze D-I, v části: Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

  Všeobecné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu získané na bakalářském stupni studia jsou dále prohlubovány základními teoretickými předměty v oblastech managementu, strategického managementu, logistického managementu, podnikových financí, finančních analýz, reportingu, manažerského účetnictví, matematiky, statistiky, mikroekonomie a makroekonomie. Do výuky je zařazena i dnes tak důležitá problematika kybernetické bezpečnosti. Profil absolventa mimo nezbytných základních teoretických disciplín akcentuje aplikační složku odborných a speciálních vědomostí a dovedností nutných pro vlastníka, manažera nebo ekonoma malého a středního podniku.

  V průběhu studia budou u studentů prakticky rozvíjeny manažerské dovednosti, zahrnující jak speciální metody a techniky potřebné k zajištění běžných a podpůrných činností pro řídící funkce, tak rozvoj osobnostního profilu studentů s důrazem na etické a mravní aspekty manažerské práce.

  U studentů bude podporováno a prohlubováno analytické, syntetické a interdisciplinární diagnostické, strategické a inovační myšlení umožňující systematicky a do hloubky studovat danou problematiku a následně se v uvedených souvislostech komplexně zabývat aplikací získaných poznatků nejen na regionální a národní úrovni, ale i v mezinárodním a globálním prostředí. V dané souvislosti je výuka dílče uskutečňována i v cizím jazyce.

  Významnou součástí profesně orientovaného studijního programu je zapojení odborníků z praxe jak v podobě přímého zapojení do výuky předmětů dle studijního plánu, tak při utváření specifické nabídky dalších volitelných předmětů, umožňující studentům směřování jejich budoucího profesního uplatnění a zvolené pracovní kariéry. Ve vazbě na špičkové odborníky z praxe jsou také vytvářeny „další komunikační platformy“ (workshopy, prezentace, konference, vyžádané přednášky), na kterých si budou studenti moci ověřovat dosaženou úroveň znalostí a dovedností v konfrontaci s „realitou“.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • podrobně charakterizovat klíčové ekonomické kategorie a principy z pohledů mikroekonomické a makroekonomické teorie a zhodnotit jejich aplikaci na aktuální hospodářko-politické problémy,
  • charakterizovat a využívat jak standardní matematicko-statistické metody a ekonometrické modely, tak i pokročilé metody kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat,
  • vysvětlit všechny významné procesy probíhající v organizačních jednotkách, jejich vzájemné vazby, dynamiku a udržitelnost,
  • podrobně charakterizovat klíčové výchozí rámce, teorie, modely a metody řízení organizačních jednotek ve všech fázích jejich životního cyklu, porovnat standardní a vybrané alternativní teorie, modely a metody řízení,
  • vysvětlit klíčové organizační, řídící, finanční a správní procesy, které probíhají v organizačních jednotkách,
  • identifikovat a popsat významné složky okolí organizační jednotky a jejich vliv na strategii a řízení,
  • vysvětlit a aplikovat současné principy ekonomicko-manažerského rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost rozhodovacích subjektů,
  • samostatně vyhledávat, třídit, analyzovat a kriticky interpretovat ekonomická data a informace a aplikovat je v řídících a rozhodovacích procesech organizace,
  • tvůrčím způsobem řešit praktický či teoretický ekonomicko-manažerský problém v interdisciplinárních souvislostech,
  • samostatně se orientovat v oblasti tržní ekonomiky, ekonomiky podniku a jeho řízení,
  • využívat vhodné IT podpory k elektronické podpoře ekonomicko-manažerských činností podniku/instituce,
  • samostatně a odpovědně se rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím se prostředí ekonomicko-manažerských procesů organizací s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování,
  • řídit a koordinovat tým a využívat teoretické poznatky oboru k získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu, vymezit zadání pro odborné činnosti a nést konečnou zodpovědnost za výsledky týmové práce,
  • efektivně komunikovat s okolím a aktivně prezentovat vlastní odborné názory,.
 • Uplatnění absolventa

  Hlavním cílem vzdělávacího programu MVŠO je vysoká míra uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Za tímto účelem jsou ve spolupráci s firemními partnery, klíčovými odborníky z praxe i experty z řady českých i zahraničních škol pravidelně inovovány studijní plány, aby v maximální možné míře reflektovaly aktuální potřeby trhu práce. Od svého založení v roce 2005 Moravskou vysokou školu Olomouc absolvovalo téměř 1500 absolventů, kteří dnes vedou vlastní či rodinné firmy, pracují v českých i nadnárodních firmách (např. Glycona, Stavebniny u komína, Ataccama Software, Sigma Group, TESCO SW, Honeywell, Raiffeisenbank, OBI ČR, a mnoho dalších) či působí ve veřejné správě.

  Moravská vysoká škola Olomouc dlouhodobě průběžně sleduje a analyzuje uplatnitelnost absolventů jednak prostřednictvím analýz Úřadu práce v ČR a jednak formou pravidelné komunikace s absolventy a dotazováním se nejen na prostý fakt, zda uplatnění našli, ale také v jakém oboru, jak rychle, jakou část studia považují za užitečnou pro jejich pracovní uplatnění a jaká doporučení by z pohledu uplatnění v praxi směřovali pro příští inovaci obsahu studia.

  Z pohledu statistické evidence Úřadu práce po celé ČR průměrný podíl nezaměstnaných absolventů bakalářského studijního programu dle kalendářních let za rok 2019 klesl na 1,72 %, z čehož vyplývá, že 98,28 % absolventů MVŠO bylo k roku 2019 úspěšných na trhu práce nebo v dalším vzdělávání. Dle interních průzkumů školy tato míra uplatnitelnosti odpovídá též míře uplatnitelnosti absolventů navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, kteří studijní program absolvovali jako první v roce 2020.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program Ekonomika a management je koncipován jako studijní program se specializacemi; v současnosti je k akreditaci předkládána žádost o specializaci Ekonomika a management malých a středních podniků, do budoucna předpokládáme rozšíření akreditace o další specializace reflektující dynamicky měnící se potřeby trhu práce v regionu..

  Struktura studijního plánu je tvořena povinnými předměty společnými všem specializacím, povinnými předměty specializace a povinně-volitelnými předměty typu B.

  Ve studijním programu je využíván kreditový systém ECTS, představující studijní zátěž 25-30 hod./1 kredit. 1 výuková hodina představuje 45 min., výuka je standardně realizována ve dvouhodinových výukových blocích v délce 90 min.

  V rámci navazujícího magisterského studijního programu se standardní délkou studia 2 roky studenti musí získat 120 kreditů, a to:

  - 73 kreditů absolvování povinných předmětů společných pro všechny specializace (součástí je realizace odborné praxe a zpracování diplomové práce)

  - min. 30 kreditů absolvováním povinných předmětů specializace, jejich konkrétní počet je dán studijním plánem specializace – ve specializaci Ekonomika a management malých a středních podniků povinné předměty specializace v součtu činí 31 kreditů.

  V rámci studijního plánu si studenti volí min. 3 předměty z povinně volitelných předmětů typu B. S ohledem rozložení studijní zátěže a přímé výuky v kombinovaném studiu v min. rozsahu 80 hodin / semestr je studentům doporučena volba 2 předmětů ve 2. semestru a 1 předmětu ve 4. semestru.

  Předměty do zbývajícího počtu kreditů z požadovaných 120 si studenti volí z povinně-volitelných předmětů typu B nebo z volitelných předmětů nabízených školou pro konkrétní akademický rok.

  Studenti jsou v průběhu studia povinni zvolit si min. 1 předmět v cizím jazyce ekvivalentní s povinnými či povinně-volitelnými předměty B.

  Pravidla pro výběr specializací jsou stanovena předpisem Moravské vysoké školy Olomouc – Směrnicí pro volbu specializace (Q3-P10-VZDE-014-01).

 • Praxe

  Odborná praxe je v navazujícím magisterském profesně zaměřeném studiu stanovena v rozsahu 6 týdnů a rozdělena na 3 týdny v 1. ročníku studia a 3. týdny ve 2. ročníku studia. Odbornou praxi může student realizovat v průběhu celého akademického roku, v rozvrhu je pro odbornou praxi vždy vyčleněn jeden den v týdnu, ve kterém neprobíhá jiná výuka, či soustavně např. v průběhu letních měsíců.

  V kombinované formě studia je zohledňováno pracovní uplatnění u stávajícího zaměstnavatele kombinovaného studenta v případě, že zastávaná pracovní pozice koresponduje se studijním programem, jeho cíli, obsahovou náplní a profilem absolventa. V tom případě kombinovaní studenti dokládají absolvovanou praxi v rámci stávajícího zaměstnání a zpracovávají pouze výstupy odpovídající požadavkům na studenty prezenčního studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Klíčové formální a obsahové informace kladené na kvalifikační práce jsou upraveny ve Směrnici pro závěrečné práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management navazuje na bakalářský studijní program Ekonomika a management s platnou akreditací pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Základní údaje

Zkratka
1112
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

39
počet aktivních studentů
47
počet závěrečných prací

Moravská vysoká škola Olomouc
Program zajišťuje