YCCS Cenotvorba a cenová strategie

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2022
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marcela Palochová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Pá 8:00–11:00 B2.334, kromě Pá 7. 10., kromě, kromě Pá 21. 10., kromě, kromě Pá 4. 11., kromě, kromě Pá 18. 11., kromě, kromě Pá 25. 11., kromě, kromě Pá 2. 12., kromě Pá 9. 12., kromě Pá 16. 12.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače s řízením cenové strategie se zaměřením na reálnou praxi v podobě cenové tvorby. Koncepce strategie vychází z marketingu, obecné ekonomie, financí a účetnictví a je zasazena do rámce strategického managementu. Zdůrazňuje vztah cenové strategie k celkové strategii organizace. Předmět objasňuje plánování a řízení tvorby cen v podmínkách nejistoty a rizika, uvádí metody analýzy faktorů, ovlivňujících ceny, jednotlivé tvorby cen, seznamuje s cenovou tvorbou v podmínkách mezinárodního obchodu. Studenti se zorientují v cenové politice a cenové strategii. Prakticky si osvojí metody tvorby cen, cenové kalkulace, implementace cenových strategií v různých typech podniků i v rámci mezinárodního podnikání.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky cenové tvorby, vztah k obecné ekonomii a marketingu
  2. Strategie a plánování cenové tvorby
  3. Stanovení ceny pro nové výrobky a služby, cenová tvorba produkčních řad, modelové situace
  4. Změny cen a cenová tvorba v podmínkách nejistoty a rizika včetně determinace vlivu tuzemské i zahraniční konkurence, modely návratnosti
  5. Proces prognózování cen
  6. Cenová tvorba v organizacích služeb
  7. Ceny na mezinárodních trzích
  8. Ekonomie a cenová tvorba
  9. Funkce nákladů v tvorbě cen, vliv logistických nákladových položek na výši cen, alternativní zdroje energie z pohledu cenové dostupnosti a výše cen z hlediska časové dimenze nákladů a optimalizace nákladových položek ve vztahu k procesům souvisejícím s výší cen v jednotlivých fázích výroby a služeb a rovněž s akceptací rozdílnosti v oblasti jednotlivých odvětví průmyslu, i klíčových oblastí služeb
  10. Analýza nákladů aktivit organizace, vazba na daňové aspekty a dotační politiku
  11. Řízení nákladů
  12. Tvorba cen a právní aspekty
  V rámci výuky je kladen důraz na metody problémového výkladu a výuku formou dialogu v celé skupině (aplikace při analýze aktuálních ekonomických problémů a jejich vazeb k cenotvorbě a cenové politice, vytváření a prezentaci vlastního názoru na danou problematiku). Dále jsou aplikovány praktické metody (kalkulace, modelování), situační a případové metody.
Literatura
  povinná literatura
 • HUMLOVÁ VLASTA. Cenotvorba a cenová strategie. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • BARTUSKOVÁ, Terezie, MATUSIKOVÁ, Lucia a Kateřina ZELINKOVÁ. Nákladové řízení a cenová strategie. Ostrava: VŠB-TU. ISBN 978-80-248-3891-5. 2015. info
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4150-5. 2013. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4670-8. 2013. info
 • PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy: manažerské účetnictví v praxi. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3024-0. 2009. info
  doporučená literatura
 • KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press. ISBN 978-80-726-1217-8. 2010. info
Metody hodnocení
Zápočet: aktivní účast na cvičeních, vypracování zadaných úkolů, zápočtový test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.