XMPKM Managerial psychology and crisis communication

Moravian Business College Olomouc
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Omar Ameir, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Michaela Perunová (seminar tutor)
Ing. Richard Šmilňák, MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Supplier department: Moravian Business College Olomouc
Timetable
Tue 13:30–15:00 B2.336
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je studentům představit relevantní poznatky v oblasti psychologie a krizové komunikace nezbytné pro efektivní řízení organizace a zvyšování její výkonnosti. Důraz je kladen na rozvoj sociálně manažerských a podnikatelských dovedností a na praktickou aplikaci znalostí při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních jednotek. Studenti budou seznámeni s atributy komunikace a krizové komunikace tak, aby pochopili potřeby a reakce lidí v mimořádných situacích a zdokonalil svoje komunikační dovednosti, a to především v krizové situaci.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá znalosti nezbytné pro interpersonální interakci a komunikaci. Bude umět diferencovaně vnímat lidi a jejich projevy a potřeby. Bude schopen aplikovat znalosti naslouchání. Orientuje se v komunikaci a krizové komunikaci tak, že bude používat individuálně diferencovaný přístup. Dovede řešit problémové situace, eliminovat nevhodné projevy chování u sebe i u spolupracovníků.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy manažerské psychologie. Osobnost.
 • 2. Self-management
 • 3. Psychologické aspekty podnikání.
 • 4. Personální psychologie. Sociální psychologie práce.
 • 5. Řízení, rozhodování, organizace a organizování.
 • 6. Interpersonální komunikace manažera.
 • 7. Krizová komunikace: vymezení pojmu, teoretické modely.
 • 8. Riziko: aspekty jeho vnímání, řízení.
 • 9. Komunikace a interkulturní aspekty krizové komunikace.
 • 10. Praktické postupy v krizové komunikaci.
 • 11. Technické prostředky a média v krizové komunikaci.
 • 12. Aktuální trendy a nové výzvy v krizové komunikaci.
Literature
  required literature
 • HOLÁ, J. Interní komunikace v teorii a praxi. Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-099-8. info
 • DLOUHÝ, M. Krizová komunikace v zátěžových situacích. Praha, 2014. ISBN 978-80-87647-12-7. info
 • CHALUPA, R. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty. 2012. ISBN 978-80-247-4234-2. info
Assessment methods (in Czech)
Požadavkem pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů do seminářů a napsání zápočtové práce.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms winter 2021, winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2022/XMPKM