YZPS_USVP Základy psychologie a sociologie

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2016
Rozsah
8/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Černoch (přednášející)
PhDr. Jiří Popelka (přednášející)
Garance
PhDr. František Bělohlávek, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty zejména se základními sociologickými a psychologickými přístupy, které lépe objasňují motivaci a jednání člověka v soudobé společnosti. Zvolená témata popisují jednotlivce z mikro pohledu jeho osobnosti (psychologie) směrem k obecnějšímu makro pohledu různých skupin či institucí (sociologie).
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Psychologie práce. Analýza pracovní činnosti. Intervence v psychologii práce. Teoretické přístupy v psychologii práce.
  2. Osobnost 1. Potenciál a kompetence. Schopnosti, dovednosti, vlastnosti osobnosti, postoje, zvláštní dimenze osobnosti. Měření osobnosti
  3. Osobnost 2. Typy lidí a jejich projev v pracovní činnosti. Klasická typologie. Moderní typologie. Využití typologie v praxi vedení lidí.
  4. Motivace pracovní činnosti. Tři základní otázky motivování. Teorie potřeb. Efektivní využití stimulů.
  5. Organizační kultura. Prvky kultury. Typy kultur. Kulturní změna.
  6. Vztahy na pracovišti. Zdroje konfliktů na pracovišti. Postup řešení pracovních konfliktů.
  7. Základní charakteristika sociologie. Vznik sociologie. Teoretický rámec sociologie. Mikro a makro sociologie.
  8. Sociologické perspektivy. Paradigma. Realismus vs. individualismus. Strukturální funkcionalismus. Teorie konfliktu. Symbolický interakcionismus.
  9. Kultura, společnost, skupina. Etnocentrismus. Enkulturace, akulturace, socializace. Kulturní hodnoty. Dělení skupin. Anomie. Role.
  10. Sociální stratifikace. Sociální třídy. Socioekonomická mobilita. Chudoba.
  11. Deviace, rasa, etnicita. Stigma. Labelling. Minorita vs. majorita. Rasimus. Diskriminace.
  12. Postmoderní společnost. Moderní vs. postmoderní společnost. Změny ve společnosti.
  Bloková výuka:
  Blok: I. - 1. - 6., II. - 7. - 12.
Literatura
  povinná literatura
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7419-102-2. info
 • BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha. management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0. info
 • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4. info
  doporučená literatura
 • PAUKNEROVÁ, D. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3809-3. info
 • CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4033-1. info
 • FERRIS, Kerry a Jill STEIN. The real world: an introduction to sociology. 2nd ed. New York: W. W. Norton, 2010. ISBN 03-939-3352-0. info
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H., NEPRAŠ, K. Velký psychologický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-686-5. info
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1. info
 • BERGER, P. L. Pozvání do sociologie. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barri, 2007. ISBN 978-80-87029-10-7. info
 • SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 80-86429-59-8. info
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1387-3. info
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-064-3. info
 • HAYES, N. Aplikovaná psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-807. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet: písemný test (min. na 70 %).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019.