AMAN2_UMM Business Management B

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2016
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (přednášející)
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit vědomosti studenta o managementu a rozšířit portfolio jeho základních manažerských znalostí a kompetencí a jejich praktického využití v institucích podnikové i veřejnoprávní praxe.
Osnova
 • 1. Globalizace, mezinárodní management a management diverzity
  - Řízení v celosvětovém prostředí, vliv globalizace a dalších megatrendů na ekonomiku a management, základy mezinárodního managementu, řízení různorodosti.
  2. Delegování
  - Důvody a postup delegování, problémy delegování, prezentování, vedení porad.
  3. Týmová práce
  - Skupinové chování a procesy, tým a skupina, stádia vývoje týmu, efektivita týmové práce, princip synergie, podmínky efektivní týmové práce, týmové role, týmy v organizaci a jejich autonomie, teambuilding.
  4. Motivace
  - Motivování, proces učení, motivace a vnímání jednotlivců a jejich řízení, hodnocení výkonu.
  5. Projektové řízení
  - Úvod do projektového řízení, struktura projektu nástroje efektivního řízení projektů, vazby na organizační strukturu, projektové plánování.
  6. Procesní řízení
  - Proces - definice, majitel, finance, úvod do procesního řízení, procesní analýzy, modely - EFQM, FDA, CMMI.
  7. Řízení změn a inovací
  - Management změny, organizační změny, rozvoj a inovace, organizační rozvoj - změna, konflikty, kultura, řízení změny prostřednictvím rozvoje manažera a rozvoje organizace.
  8. Řešení problémů
  - Přístupy k řešení problémů, kroky řešení problémů, kreativita, faktory ovlivňující hledání řešení a bariéry efektivního řešení problémů.
  9. Řízení informací a znalostí
  - Informace versus data, informace a manažer, manažerské informační systémy.
  10. Krizové řízení a řízení rizika
  - Management rizika, krizové řízení.
  11. Řízení kvality
  - Význam řízení kvality, TQE, QI, EFQM, základní principy řízení kvality, překážky při zavádění systémů řízení kvality, nástroje pro podporu řízení kvality, alternativní systémy a principy.
  12. Finanční řízení
  - Účetnictví a finanční řízení, finanční výkazy - reporting, finanční analýza firmy - controlling, benchmarking, finanční plán a rozpočet, analýza BEP, prosperita organizace.
  13. Vzdělávání subjektů managementu
  - Zkušenosti a přístup k učení v pedagogické a andragogické praxi, systematika vzdělávání, celoživotní přístup, analýzy vzdělávacích potřeb, metody vzdělávání, hodnocení vzdělávání, učící se organizace.

  Osnova cvičení:
  1. Úvod do Managementu 2
  - organizační pokyny, úvod do semestru
  2. Delegování
  - pojetí delegování, delegování jako proces, postup při delegování, bariéry delegování
  3. Týmová práce
  - týmy v organizaci, týmové role (Belbin), práce se členy týmu dle jejich rolí, simulace týmové práce
  4. Motivace
  - proces motivace, motivační činitelé, motiv x stimul, motivační nástroje, motivační koncepce, motivační teorie a jejich aplikace v praxi
  5. Porada
  - příprava porady, typy porad, chyby při vedení porady, zásady při vedení porady
  6. Strategické analýzy
  - SWOT analýza, matice BCG
  7. Prezentování
  - rétorika, technika řeči, neverbální projevy, audiovizuální prostředky, příprava a obsah prezentace, analýza projevu
  8. Obchodní jednání
  - fáze obchodního jednání, komunikační prostředky, vyjednávání, osobnost jednatele
  9. Řízení informací a znalostí
  - informace v organizaci, hodnota informace, management znalostí, znalostní organizace
  10. Řízení rizika
  - kategorie rizika, hodnota rizika, analýza rizika (RIPRAN)
  11. SWOT analýza
  - rozbor semi
Literatura
  doporučená literatura
 • PLAMÍNEK, J. Řešení problémů a rozhodování. Jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch. 1. vyd., 144 s. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2437-9. info
 • SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd., 268 s. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1. info
 • BUCKINGHAM, M., COFFMAN, C. Nejprve porušte pravidla. Co dělají nejlepší světoví manažeři jinak. 1 vyd. 269s. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0023-0. info
 • DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopl. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. info
 • KUBÍČKOVÁ, L., RAIS, K. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. 1. vyd. , 133s. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4564-0. info
 • NENADÁL, J. VYKYDAL, D., HALFAROVÁ, P. Benchmarking - mýty a skutečnost: Model efektivního učení se a zlepšování. 1. vyd. , 265 s. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-224-6. info
 • FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. 1. vyd. 254 s. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3317-3. info
 • CIENCALA, J. Procesně řízená organizace - tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů. 204s. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-044-7. info
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2. aktualiz. a dopl. vyd., 380 s. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2. info
 • HORVÁTHOVÁ, P. Talent Management. 1. vyd., 249 s. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. info
 • SVOZILOVÁ, A. Zlepšování podnikových procesů. 1. vyd. , 223 s. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3938-0. info
 • GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera. 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 1. vyd. 325 s. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. info
 • BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků. 1. vyd. 208 s. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2914-5. info
 • KLOUDOVÁ, J. a kol. Kreativní ekonomika. Trendy, výzvy, příležitosti. 1. vyd., 218 s. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3608-2. info
 • CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. 344 s. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3348-7. info
 • VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Legislativa, systémy, metody, praxe. 2. aktualiz. vyd. , 359 s. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9. info
 • FOLWARCZNÁ, I. Rozvoj a vzdělávání manažerů. 1. vyd. 240 s. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3067-7. info
 • CIPRO, M. Delegování jako způsob manažerského myšlení. 1. vyd. 159 s. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2945-9. info
 • EGER, L. a kol. Diverzity Management. 1. vyd. 200s. Praha: Educa Service, 2009. ISBN 978-80-87306-03-1. info
 • ZUZÁK, R., KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd., 253 s. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8. info
 • ANTUŠÁK, E. Krizový management. Hrozby - krize - příležitosti. 1. vyd. 396 s. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-488-8. info
 • MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P. Management. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. info
 • VEBER, J. a kol. Management - základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009. info
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L. Manažerské dovednosti I. Vybrané manažerské dovednosti + 50 manažerských cvičení a testů. 1. Vyd. 266 s. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2281-7. info
 • ŠTRACH, P. Mezinárodní management. 1. vyd., 167 s. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2987-9. info
 • ŘEZÁČ J. Moderní management. Manažer pro 21. Století. Brno: COmputer Press, 2009. info
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Synergie v moderním managementu. 1. vyd., 170 s. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-190-4. info
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L. Základy managementu. Základní manažerské činnosti + 25 manažerských technik. Olomouc: UP, 2009. info
 • DRUCKER, P. F. Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, 2008. info
 • KOŠTURIAK, J., CHAL´, J. Inovace - vaše konkurenční výhoda! 1. vyd., 164 s. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1929-7. info
 • VLČEK, R. Management hodnotových inovací, 239 s. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-164-5. info
 • EDERSHEIM E. H. Management podle Druckera. ODkaz od zakladatele moderního managementu. Praha: Management Press, 2008. info
 • PITRA Z. Podnikový management. Praha: ASPI, 2008. info
 • ŠTRACH, P. Principy managementu. Praha: VŠEM, 2008. info
 • GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., HORÁK, R. Procesní řízení ve veřejném sektoru. Teoretická východiska a praktické příklady. 1. Vyd., 266s. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1987-7. info
 • HORVÁTHOVÁ, P. Týmy a týmová spolupráce. 1. vyd. 200 s. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2008. ISBN 978-80-7357-390-4. info
 • KOTTER, J.P. Vedení procesu změny. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-015-0. info
 • VÁGNER, I. Systém managementu. 2. přeprac. vyd., 432 s. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4264-3. info
 • PITRA, Z. Základy managementu (management organizací v globálním světě počátku 21. století). Praha: Professional Publishing, 2007. info
 • VYMĚTAL, J., DIAČIKOVÁ, A., VÁCHOVÁ, M. Informační a znalostní management v praxi. 1. vyd., 399 s. Praha: LexisNexis CZ, 2006. ISBN 80-86920-01-1. info
 • BĚLOHLÁVEK, F. KOŠŤAN, P. ŠULEŘ, O. Management. Brno: Computer Press, 2006. info
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. info
 • KOŠTURIAK, J., FROLÍK, Z. Štíhlý a inovativní podnik. 1. vyd., 240 s. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. info
 • NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J., TOŠENOV. . Moderní systémy řízení jakosti. Quality Management. 2. dopl. vyd. , 282s. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7361-071-6. info
 • JÁČ, I., RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. Inovace v malém a středním podnikání. 1. vyd., 169 S. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0853-8. info
 • TICHÁ I. Učící se organizace. Praha: Alfa Publishing, 2005. info
 • ROBBINS, S. P., COULTER, M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. info
 • CRAINER S. Kompendium managementu. 50 knih, které změnily management. Praha: Computer Press, 1998. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zápočet: Prezentace aktuality (PowerPoint), zpracování seminární práce (SWOT analýza zvolené organizace), úspěšné zvládnutí zápočtového testu, min. 75% účast na cvičení, dosažení min. 40 bodů v rámci bodového systému.
Zkouška: Vypracování osobní SWOT analýzy, četba a zpracování reflexe z četby zvolené knihy (odlišné od četby v rámci předmětu Management I), vyhodnocení osobního manažerského stylu prostřednictvím testu manažerské mřížky, vypracování 2 esejí v rozsahu 10 s. na zvolené téma z programu přednášek (13), ústní zkouška - 2 otázky z programu předmětu (celkem 52 - student je povinen předložit ke kontrole vlastnoruční písemnou osobní přípravu v plném rozsahu zadané látky).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019.