XEU_USVP Evropská unie

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2015
Rozsah
2/0/0. Přednáška 2 HOD/TYD. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (přednášející)
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (cvičící)
Garance
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá znalost historického vývoje ES/EU, zejména s ohledem na okolnosti vzniku a jejího v čase se měnícího poslání. Pozornost bude věnována postupnému rozšiřování ES/EU a s tím spojené změně agendy spadající do gesce unijních orgánů. Dále si student osvojí problematiku organizace EU a jejích orgánů, jejich pravomocí a vzájemné součinnosti. Absolvováním předmětu student získá znalost o legislativní proceduře v EU, včetně možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu a také otázek soudního přezkumu aktů orgánů EU. Student si také osvojí znalost procedury tvorby rozpočtu EU včetně alokace jeho zdrojů. Výuka se dále zaměří na problematiku hospodářské a měnové Unie, přičemž student si osvojí znalost způsobu vzniku a fungování společné měny Euro a podmínek jejího zavedení ze strany členského státu. V neposlední řadě student získá znalost role EU coby mezinárodního hráče.
Osnova
 • Osnova předmětu:
  1. Evropská společenství, Evropská unie
  - Základní pojmy
  - Historický vývoj
  - Politické souvislosti
  2. Rozšiřování ES/EU
  3. Instituce EU a legislativní proces
  - Evropský parlament
  - Rada ministrů
  - Evropská komise
  - Další orgány
  4. Soudní dvůr EU
  - Institucionální uspořádání
  - Rozsudky
  - Řízení o předběžné otázce
  5. Právo ES/EU
  6. HMU
  7. Smlouvy EU I.
  - Maastrichtská
  - Amsterodamská
  8. Smlouvy EU II.
  - Nice
  - Lisabonská
  9. Rozpočet
  10. Politiky EU
  11. EU jako mezinárodní aktér
  12. Závěrečné shrnutí, prostor pro vybrané otázky evropské integrace
Literatura
  povinná literatura
 • HODULÍK, M. Evropský parlament - složení a pravomoci. Olomouc, Univerzita Palackého, 2012. info
 • HODULÍK, M. EU a evropské právo. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-7455-023-2. info
 • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. Vyd. 6. Praha: Leges, 2010. ISBN 9788087212608. info
 • FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Vyd. 2. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 9788073251802. info
 • ŠIŠKOVÁ, N., STEHLÍK, V. Evropské právo I - Ústavní základy EU. Praha: Linde, 2007. ISBN 9788072016808. info
 • KANIOK, P. a kol. Rozšiřování ES/EU. Vyd. 3. Brno: Masarykova Univerzita, Mezinárodní politol, 2003. ISBN 80-21030-41-0. info
Informace učitele
Student absolvuje v průběhu předmětu dva dílčí testy zaměřené na ověření získání dílčích znalostí. Pro připuštění studenta k závěrečnému kolokviu bude nutno těchto dílčích testů získat minimálně 6 z 20 bodů. Celkové zakončení předmětu je poté podmíněno úspěšným složením ústní zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018.