XPDM_UMM Projektový a dotační management

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2014
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je pomoc studentům zorientovat se v možnostech financování projektů z veřejných zdrojů (EU a ČR) a poskytnout jim základní přehled o SW aplikacích, které se v rámci získávání dotací a grantů používají. Kurz se zaměřuje na techniky přípravy projektů, jejich řízení a vyhodnocení; uvádí základní principy projektového managementu a poskytuje základní přehled funkcionality jednotlivých SW aplikací, které se v rámci tohoto procesu používají. Dále se zaměřuje na možnosti financování různých typů projektů z veřejných zdrojů EU a ČR. Student umí: - charakterizovat základní pojmy projektového managementu, - definovat cíl a záměr projektu, rozčlenit jej do logicky na sebe navazujících celků, - interpretovat základní techniky projektového plánování (PERT, Gantt, CPM), - vypracovat rozpočet, - delegovat role mezi jednotlivé členy projektového týmu, - zhodnotit rizika ohrožující realizaci projektu a argumentovat návrhy opatření na jejich prevenci, - vysvětlit základními funkce SW nástroje MS Project.
Osnova
  • Osnova předmětu:
    1. Základní pojmy projektového managementu
    2. Projektové plánování a sestavení projektového týmu
    3. Příprava rozpočtu a hodnocení rizik
    4. Monitoring, kontrola a ukončení projektu
    5. Využití SW aplikace MS Project 2010
    6. Využití SW aplikace MS Project 2010
    7. Přehled možností financování projektů ze strukturálních fondů
    8. Národní veřejné zdroje
    9. Komunitární programy
    10. Financování vědy a výzkumu
    11. SW aplikace používané pro zpracování žádostí o granty a dotace
Literatura
    povinná literatura
  • Vaculík, M. Projektový a dotační management. Olomouc: MVŠO, 2012. ISBN 978-80-7455-037-9. info
    doporučená literatura
  • Doležal, J. et. al. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2848-3. info
  • Barker, S., Cole, R. Projektový management pro praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2838-4. info
  • Majtán, M. Projektový manažment. Bratislava: Sprint dva, 2009. ISBN 978-80-89393-05-3. info
  • ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. info
  • XAVIER, M. C. XAVIER, M. C.,. Lulu, 2004. ISBN 1-4116-1726-6. info
  • DUSSAP, A., MERRY, P. Project management T-kit. Strasbourg: Council of Europe publishing, 2000. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
- Splnění závěrečného písemného testu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.