YSBP_KPP Seminář k bakalářské práci

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2013
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Monika Bradová (přednášející)
Mgr. Martin Fink (přednášející)
JUDr. Petr Podrazil (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře k bakalářské práci je vzdělání studentů v oblasti požadavků a zásad písemných prací dle obecně požadované normy i norem MVŠO. Dílčí cíle: - etické a právní aspekty v oblasti písemných prací, - použití odborné (primární) literatury a práce s ní, - citace dle platných norem, - struktura práce a formální náležitosti, - prezentace dílčích výsledků bakalářských prací studentů. Obsah semináře k bakalářské práci je zaměřen jednak na obecnou metodologickou problematiku a dále na zásady zpracování bakalářské práce ve smyslu vnitřního předpisu vysoké školy. Absolvování předmětu je nezbytným předpokladem pro úspěšné vypracování a dokončení bakalářské práce, jejíž obhajoba je součástí závěrečné státní zkoušky. Studenti se naučí pracovat s odbornou literaturou a používat obecně platné zásady při psaní písemných prací.
Osnova
 • 1. Harmonogram prací. Pracovní plán. Etické a právní aspekty v oblasti písemných prací. Volba tématu, smysl a cíle práce, metodologie práce - opakování.
  2. Práce s literaturou (prameny, primární a sekundární literatura). Citace a parafráze. Citační norma. Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura citací.
  3. Struktura hlavního textu. Úvod, teoretická část, praktická část, závěr. Grafická úprava textu - písmo, stránkování, odrážky, odstavce, tabulky, grafy.
  4. Prezentace bakalářských prací studentů
  - Teoretická východiska a použitá literatura
  - Cíle a předmět práce
  - Použité metody
  5. Prezentace bakalářských prací studentů
  6. Prezentace bakalářských prací studentů
  7. Zápočtový test
Literatura
  doporučená literatura
 • ČSN ISO. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace ingormačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrolog. info
 • JUŘIČKOVÁ, L., VANĚČKOVÁ, M. Bakalářské práce na Moravské vysoké škole Olomouc. Olomouc: MVŠO, 2009. info
 • KUBÁTOVÁ, H., ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: UP, 2007. ISBN 987-80-244-1589-5. info
 • MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Akademická příručka. MArtin: OSVETA, 2006. ISBN 80-8063-219-7. info
 • HOLOUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-244-0458-3. info
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
Informace učitele
Zápočet:
- účast alespoň 5 ,
- prezentace BP - vystoupení,
- splnění závěrečného testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2014.