YFU2_UEK Finanční účetnictví 2

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2013
Rozsah
8/0/0. Přednáška 8 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (přednášející)
Garance
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
AFA1_UEK || XFU1_UEK Finanční účetnictví 1 || YFU1_UEK Finanční účetnicví 1 || AFA1_UPE || XFU1_UPE Finanční účetnictví 1 || YFU1_UPE Finanční účetnicví 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v návaznosti na znalosti získané v předmětu Finanční účetnictví 1 rozšíření a prohloubení účetních znalostí o specifické účetní případy a metodické postupy účtování v podnikatelské sféře. Zdůrazněna je vazba mezi účtováním (bookkeeping) a účetnictvím (accounting). Výklad vychází ze základních metodických prvků účetnictví, z významu harmonizace účetnictví, pozornost je věnována významu účetní závěrky a její prezentaci s využitím účetních výkazů. Student má uživatelské znalosti finančního účetnictví v kontextu světového vývoje a je schopen fungovat jako kvalifikovaný uživatel účetních znalostí. Student umí aplikovat základní účetními nástroje, metody a techniky, vysvětlit podstatu účetního zobrazení, objasnit a interpretovat účtování se zřetelem na dopad účetních operací do účetních výkazů a jejich využitelnost při rozhodování. Student umí popsat strukturu účetních výkazů subjektů podnikatelské sféry.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Opakování účetních znalostí z XFU1, YFU1
  2. Modely oceňování a účtování zásob
  3. Dlouhodobá aktiva a jejich účetní zobrazení u podnikatelských subjektů I
  4. Dlouhodobá aktiva a jejich účetní zobrazení u podnikatelských subjektů II
  5. Finanční aktiva
  6. Význam pohledávek a závazků z obchodních vztahů
  7. Zobrazení osobních nákladů v účetnictví
  8. Účty časového rozlišení nákladů a výnosů, výdajů a příjmů
  9. Význam účtování opravných položek a rezerv
  10. Vlastní a cizí zdroje financování
  11. Účetní uzávěrka a závěrka, výsledek hospodaření, zisk nebo ztráta, dělení,
  úhrada
  12. Konsolidace a konsolidovaná účetní závěrka II, Harmonizace účetnictví.
  13. Účetní výkazy, Audit
Literatura
  povinná literatura
 • LÍBAL, T. Účetnictví - principy a techniky. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-86-2. info
 • HINKE, J. a BÁRKOVÁ D. Účetnictví 1: Aplikace principů a technik. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3953-3. info
 • KOVANICOVÁ, D. Fianční účetnictví: světový koncept. Praha: Bova Polygon, 2005. ISBN 80-7273-129-7. info
  neurčeno
 • KOLEKTIV AUTORU. Meritum - účetnictví podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-744-5. info
 • HAKALOVÁ, J., PŠENKOVÁ, Y., PALOCHOVÁ, M., BARTKOVÁ, H. Účetnictví podnikatelských subjektů I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2905-0. info
 • STROUHAL, J. Účetnictví 2012. Velká kniha příkladů. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0008-7. info
 • HAKALOVÁ, J. Účetní závěrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-144-9. info
 • MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-13-4. info
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Bova Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9. info
Informace učitele
Kombinovaní studenti
Zápočet
Účast alespoň na 1 tutoriálu, absolvování zápočtové písemné práce (minimální úspěšnost
26 bodů ze 40 bodů)
Zkouška
Ústní zkouška po získání zápočtu. U ústní zkoušky jsou hodnoceny komplexní znalosti z předmětu Finanční účetnictví 1 (50 % hodnocení zkoušky - předmět je prerekvizitou tohoto předmětu) a Finanční účetnictví 2 (50 % hodnocení zkoušky).
K získání zápočtu i zkoušky je 1 řádný a nejvýše 2 opravné termíny (bez ohledu na formu studia). 1. řádný termín zápočtu je nutno absolvovat nejpozději v zápočtovém týdnu příslušného semestru. V případě vyčerpání stanoveného počtu pokusů je nutno si předmět zapsat další akademický rok znovu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2014, zima 2015.