XPIT_USPV Právo v IT

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2013
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Podrazil (přednášející)
Garance
JUDr. Petr Podrazil
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy aplikace práva v oblasti IT, zejména z pohledu práva autorského, evropského, obchodního, občanského, trestního a správního, jakož i s právními aspekty aplikace E-governmentu a E-justice v právním prostředí České republiky, z evropského práva, tedy nejdůležitějšími ustanoveními tvořícími samotné jádro acquis communautaire. Výuka je věnována zejména otázkám autorskoprávním, důraz je kladen na oblast licenčních podmínek a správu digitálních práv, doménových jmen a tvorby webových stránek. Druhou podstatnou část tvoří oblast týkající se ochrany hospodářské soutěže se zaměřením na nekalosoutěžní jednání, spamming a ochranu spotřebitele. Výklad se dotýká i problematiky ochrany osobních údajů na Internetu, předmět neopomíjí ani sektor stále se rozvíjejícího E-governmentu a E-justice v právním prostředí ČR.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Internet, právní úkon a elektronický podpis
  2. Ochrana práva k nehmotným statkům na internetu I. - autorské právo a Internet
  3. Ochrana práva k nehmotným statkům na internetu II. - webová stránka, licenční smlouva
  4. Ochrana práva k nehmotným statkům na internetu III. - správa digitálních práv (DRM), internetový portál, softwarové patenty
  5. Doménová jména
  6. Spaming a nekalosoutěžní praktiky na Internetu
  7. Spotřebitelské smlouvy na Internetu (ochrana spotřebitele, elektronické platby)
  8. Správa osobních údajů a jejich ochrana
  9. Procesní předpisy, procesní úkony prostřednictvím Internetu, ověřené výstupy z informačních systému
  10. Elektronický platební rozkaz
  11. E-justice
  12. E-government
  Osnova cvičení:
  Cvičení navazují svým obsahem na odpřednášenou materii, proto se na cvičení vždy procvičuje problematika odpřednášená na předchozí přednášce:
  1. Internet, právní úkon a elektronický podpis - praktické příklady a jejich řešení
  2. Autorské právo a Internet - praktické příklady a jejich řešení
  3. Webová stránka, licenční smlouva - praktické příklady a jejich řešení, vzor smlouvy
  4. Správa digitálních práv (DRM), internetový portál, softwarové patenty - praktické příklady a jejich řešení
  5. Doménová jména - praktické příklady a jejich řešení
  6. Spaming a nekalosoutěžní praktiky na Internetu - praktické příklady a jejich řešení
  7. Spotřebitelské smlouvy na Internetu (ochrana spotřebitele, elektronické platby) - praktické příklady a jejich řešení
  8. Správa osobních údajů a jejich ochrana - praktické příklady a jejich řešení
  9. Procesní předpisy, procesní úkony prostřednictvím Internetu, ověřené výstupy z informačních systému - praktické příklady a jejich řešení
  10. Elektronický platební rozkaz - praktické příklady a jejich řešení, vzorové podání el.platebního rozkazu
  11. E-justice - praktické příklady a jejich řešení
  12. E-government - praktické příklady a problematické aspekty
Literatura
  povinná literatura
 • TOMANČÁKOVÁ, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady, 2.vyd. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 8-80-7201-864-2. info
 • ŠTĚDROŇ, B. Občanské soudní řízení sporné a využití informačních technologií a právních informačních systémů (e-justice). Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-714. info
 • VANÍČEK, Z. Zákon o elektronických komunikacích (komentář). Praha: Linde Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-739-3. info
 • POLČÁK, R. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1777-4. info
 • ŠTĚDROŇ, B. (ed.). Úvod do eGovernmentu v České republice: právní a technický průvodce. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-25. info
 • MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-614-8. info
 • SMEJKAL, V., a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 80-7179-765-0. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015.