XPIT_USPV Právo v IT

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2015
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Podrazil (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy aplikace práva v oblasti IT, zejména z pohledu práva autorského, evropského, obchodního, občanského, trestního a správního, jakož i s právními aspekty aplikace E-governmentu a E-justice v právním prostředí České republiky, z evropského práva, tedy nejdůležitějšími ustanoveními tvořícími samotné jádro acquis communautaire. Výuka je věnována zejména otázkám autorskoprávním, důraz je kladen na oblast licenčních podmínek a správu digitálních práv, doménových jmen a tvorby webových stránek. Druhou podstatnou část tvoří oblast týkající se ochrany hospodářské soutěže se zaměřením na nekalosoutěžní jednání, spamming a ochranu spotřebitele. Výklad se dotýká i problematiky ochrany osobních údajů na Internetu, předmět neopomíjí ani sektor stále se rozvíjejícího E-governmentu a E-justice v právním prostředí ČR.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Internet, právní úkon a elektronický podpis
  2. Ochrana práva k nehmotným statkům na internetu I. - autorské právo a Internet
  3. Ochrana práva k nehmotným statkům na internetu II. - webová stránka, licenční smlouva
  4. Ochrana práva k nehmotným statkům na internetu III. - správa digitálních práv (DRM), internetový portál, softwarové patenty
  5. Doménová jména
  6. Spaming a nekalosoutěžní praktiky na Internetu
  7. Spotřebitelské smlouvy na Internetu (ochrana spotřebitele, elektronické platby)
  8. Správa osobních údajů a jejich ochrana
  9. Procesní předpisy, procesní úkony prostřednictvím Internetu, ověřené výstupy z informačních systému
  10. Elektronický platební rozkaz
  11. E-justice
  12. E-government
  Osnova cvičení:
  Cvičení navazují svým obsahem na odpřednášenou materii, proto se na cvičení vždy procvičuje problematika odpřednášená na předchozí přednášce:
  1. Internet, právní úkon a elektronický podpis - praktické příklady a jejich řešení
  2. Autorské právo a Internet - praktické příklady a jejich řešení
  3. Webová stránka, licenční smlouva - praktické příklady a jejich řešení, vzor smlouvy
  4. Správa digitálních práv (DRM), internetový portál, softwarové patenty - praktické příklady a jejich řešení
  5. Doménová jména - praktické příklady a jejich řešení
  6. Spaming a nekalosoutěžní praktiky na Internetu - praktické příklady a jejich řešení
  7. Spotřebitelské smlouvy na Internetu (ochrana spotřebitele, elektronické platby) - praktické příklady a jejich řešení
  8. Správa osobních údajů a jejich ochrana - praktické příklady a jejich řešení
  9. Procesní předpisy, procesní úkony prostřednictvím Internetu, ověřené výstupy z informačních systému - praktické příklady a jejich řešení
  10. Elektronický platební rozkaz - praktické příklady a jejich řešení, vzorové podání el.platebního rozkazu
  11. E-justice - praktické příklady a jejich řešení
  12. E-government - praktické příklady a problematické aspekty
Literatura
  povinná literatura
 • TOMANČÁKOVÁ, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady, 2.vyd. Praha: Linde Praha. ISBN 8-80-7201-864-2. 2011. info
 • ŠTĚDROŇ, B. Občanské soudní řízení sporné a využití informačních technologií a právních informačních systémů (e-justice). Praha: Linde. ISBN 978-80-7201-714. 2008. info
 • VANÍČEK, Z. Zákon o elektronických komunikacích (komentář). Praha: Linde Praha. ISBN 978-80-7201-739-3. 2008. info
 • POLČÁK, R. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1777-4. 2007. info
 • ŠTĚDROŇ, B. (ed.). Úvod do eGovernmentu v České republice: právní a technický průvodce. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-87041-25. 2007. info
 • MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v českém právu. Praha: Linde. ISBN 80-7201-614-8. 2006. info
 • SMEJKAL, V., a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck. ISBN 80-7179-765-0. 2004. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2015/XPIT_USPV