XVSV_USV Výzkum ve společenských vědách

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2010
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ivana Olecká (přednášející)
Mgr. Ivana Olecká (cvičící)
Garance
Mgr. Ivana Olecká
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět zkoumání sociální reality a porozumět logice výzkumu ve společenských vědách. Pro ty absolventy, kteří se sami chtějí stát výzkumníky, by měl předmět ulehčit absolvování náročnějších kurzů, založených na porozumění celkové gnozeologii výzkumů. Osnova předmětu: 1.) Základní přístupy k sociálně vědnímu výzkumu, kvantitativní a kvalitativní výzkum, základní pojmy ve vědě a výzkumu - metodologie, metoda, metodika, technika, validita, reliabilita, verifikace, falzifikace aj. 2.) Základy kvantitativního výzkumu I. - výběr teorie, hypoteticko deduktivní a axiomaticko-deduktivní přístup, hypotéza jako základní metodologický nástroj, vhodná témata pro kvantitativní výzkum 3.) Základy kvantitativního výzkumu II. - postup výzkumu (deskripce, predikce, formulace cíle, nominálních a operacionálních definic, tvorba operačních hypotéz) 4.) Metody a techniky I. - standardizovaný rozhovor, pozorování, využití technických nástrojů při sběru dat (počítač, telefon, internet), 5.) Metody a techniky II. - tvorba dotazníku 6.) Metody a techniky III. - techniky studia dokumentů, dokumenty jako zdroje dat, sekundární analýza 7.) Výběrová šetření - cílová populace a vzorek, pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní procedury výběru vzorku 8.) Základy kvalitativního výzkumu I. - výchozí soubor teorií, metoda indukce, výzkumná otázka, vhodná témata pro kvalitativní výzkum 9.) Základy kvalitativního výzkumu II - metody a techniky vhodné pro kvalitativní výzkum, postup kvalitativního výzkumu, kategorizace, interpretace dat 10.) Metodologická triangulace - propojení různých typů výzkumů nebo metod, možnosti užití a význam propojení, vhodná témata pro metodologickou triangulaci 11.) Závěrečná zpráva výzkumu, prezentace výsledků 12.) Procvičování konceptualizace témata a operacionalizace hypotéz, tvorba dotazníků 13.) Procvičování analýzy narace, tvorba kategorií Cvičení: Využití teoretických poznatků v běžné praxi výzkumů
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2011, léto 2012.