XACSM Communication Skills for Managers

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v návaznosti na teoretické znalosti studentů provést nácvik komunikačních dovedností souvisejících s úspěšným výkonem práce/role manažera. Studenti se naučí vyhodnocovat své jednání v roli manažera a volit vhodné nástroje pro manažerské řešení situací formou praktického nácviku konkrétních technik, řešení zadaných případových studií a rozboru podaných výkonů. The aim of the course is to train students' communication skills needed for successful performance of the role of a manager. The training will be based on necessary theoretical knowledge. Through role plays, training of suitable managerial techniques for particular situations, case studies solution and interpretation of students' performance, the students will learn how to assess their actions in the role of a manager and to choose appropriate tools for different situations related to management.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Komunikační role manažera - požadavky na komunikaci manažera, kompetence v oblasti komunikace manažera, principy úspěšnosti manažera
  2. Působení osobnosti na komunikaci, sociální percepce, sociální komunikace jako proces, vybrané komunikační teorie a přístupy, komunikační bariéry a nedostatky, nároky na komunikaci manažera
  3. Princip transakční analýzy v komunikaci manažera, princip zrcadlení, práce s emocemi, s postoji
  4. Princip motivace v komunikaci manažera, ovlivňování v pracovním procesu
  5. Cíle - formulování cílů, sdělování cílů, přeformulování cílů, předávání cílů - technika delegování, úkolování
  6. Vedení k cílům, schopnost zhodnotit a zdůvodnit, zhodnocení výkonu, principy podávání a přijímání zpětné vazby
  7. Technika vyjednávání a doprovodné komunikační projevy - neverbální, verbální
  8. Typy vyjednávání, typy vyjednavačů, fáze vyjednávání, empatický přístup k vyjednávání
  9. Technika řízení diskuse, role vedoucího, moderování diskuse, záznam z diskuse
  10. Vedení porad, záznam z porady, zápisy z jednání
  11. Projevy selhání manažerů v komunikačních dovednostech, následky ve výkonech
  12. Závěrečné prezentace účastníků, technika prezentování výstupů
  V rámci výuky je kladen důraz na týmovou spolupráci, brainstorming, hraní rolí a řešení úkolů v terénu. Ve výuce jsou dále využity dialogické slovní metody, reproduktivní metoda, metoda problémového výkladu a heuristická metoda.
  1. Communication role of a manager - requirements for manager's communication, competences of a manager in communication, understanding the success of a manager
  2. Effect of personality on communication, social perception, social communication as a process, the selected communication theories and approaches, communication barriers and shortcomings; demands on the communication of a manager
  3. Transactional analysis principle in managerial communication, principle of mirroring; work with emotions and attitudes
  4. The principle of motivation in the communication of a manager; influencing at work.
  5. Objectives - their formulation, communication, transfer - delegating and task distribution techniques
  6. Leading to objectives, the ability to assess and motivate, performance assessment, principles of giving and receiving feedback
  7. Negotiation technique and related non-verbal and verbal communication
  8. Types of negotiation, types of negotiators, negotiation phases, empathetic approach to negotiation
  9. Technique of moderating a discussion; chairman role, moderating a debate, record of the discussion
  10. Meetings, record of a meeting, the minutes of meetings
  11. Manifestations of managers' failures in communication skills, after-effects in their performance
  12. Final presentations of the students, the technique for presenting outputs
  Within the course, the emphasis is placed on teamwork, brainstorming, role playing and solving tasks in the field. The course is linked to a comprehensive solution of the case study. Further methods used are the following: dialogue, reproductive method, the method of problem interpretation and the heuristic method.
Literatura
  povinná literatura
 • WHITMORE, J. Coaching for performance: The Principles and Practice of Coaching and Leadership. 5th. ed. Naperville, Ill: Nicholas Brealey Pub, 2017. ISBN 978-14-736-5812-7. info
 • NYBERG, C. Communication Skills. 1st. ed. London: Bookboon.com Ltd, 2016. ISBN 978-87-403-1096-2. info
 • FISHER CHAN, J. Communication skills for managers. 5th ed. Saranac Lake: American Management Association, 2002. ISBN 978-07-612-1338-3. info
  doporučená literatura
 • DOYLE, A. Top 10 Communication Skills for Workplace Success. New York: About, Inc., 2017. info
 • LIFO - LIFE ORIENTATIONS [online]. 2015. info
 • LIFO - LIFE ORIENTATIONS [online]. 2015. info
 • LIFO - LIFE ORIENTATIONS [online]. 2012. info
Metody hodnocení
Zápočet: aktivita ve výuce, splnění průběžně zadávaných úkolů shodných s okruhy obsahu výuky, rozbor záznamů podaných výkonů v průběhu výuky, závěrečná prezentace, zpracování písemné seminární práce
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2022/XACSM