YPE2A_UEK Podniková ekonomika 2a

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2016
Rozsah
8/0/0. Přednáška 8 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (přednášející)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvyšování a rozvíjení úrovně ekonomického vzdělání, teoretických vědomostí, ale i metodických a praktických dovedností z oblasti podnikohospodářské praxe. Předmět navazuje na Podnikovou ekonomiku 1. Předmět podniková ekonomika 2 prohlubuje teoretické i praktické znalosti studenta získané v Podnikové ekonomice 1, zaměřuje se zejména na oblasti financování, investic, zásob, výroby a odbytu, na analýzu a rozbor těchto podnikových činností, plánování a kontrolu. Student bude umět: - charakterizovat základní vztahy mezi plány, vytvořit podnikatelský plán, - analyzovat finanční situaci podniku, určit slabé místa v řízení financí, - definovat finanční potřeby podniku, vypočítat cash flow a zjistit jeho strukturu, - vysvětlit investiční potřebu, - vypočítat efektivnost investice pomocí statických i dynamických metod, - zhodnotit zásobovací proces ve firmě, tento proces řídit a optimalizovat, - vypočítat a nastavit výrobní kapacitu, vypočítat její efektivnost, bude se orientovat v základní problematice plánování výrobního procesu, - vyhledávat, třídit, klasifikovat a interpretovat ekonomická data a informace o podniku, - sestavovat základní controllingové reporty, - ovládat také pomocné a vedlejší podnikové činnosti a procesy související s chodem podniku.
Osnova
 • . Plánování a rozhodování
  struktura a hierarchie plánování,
  strategické plánování,
  teorie a techniky rozhodování,
  podnikatelský plán.
  2. Vnitřní skladba podniku, hlavní, pomocné a vedlejší činnosti
  skladba podnikových útvarů,
  variace vnitřní skladby, hlavní, vedlejší a pomocné činnosti,
  základní, vedlejší a pomocné útvary, činnosti a jejich pracovní náplň.
  3. Financování podniku
  plánování financování podniku,
  pracovní kapitál,
  řízení financí, řízení cash flow.
  4. Finanční analýza podniku
  metody finanční analýzy,
  absolutní ukazatele,
  procentní rozbor,
  poměrové ukazatele,
  ukazatelové soustavy,
  mezipodnikové srovnávání.
  5. Investiční činnost a plánování
  druhy investic,
  plánování investic,
  hodnocení efektivnosti investic, metody.
  6. Nákupní činnost
  základní funkce a úkoly nákupu,
  plánování nákupu, nákupní strategie,
  nákupní proces,
  nákupní výzkum trhu,
  kupní smlouvy a objednávky.
  7. Řízení zásob
  základní pojmy řízení zásob,
  objednací termíny a množství,
  modely řízení a optimalizace zásob,
  hodnocení efektivnosti řízení zásob.
  8. Výroba
  druhy výrob,
  výrobní kapacity,
  plánování výrobního programu,
  plánování výrobního procesu,
  produktivita práce.
  9. Inovace a marketing
  inovační proces,
  životní cyklus výrobku,
  marketingová strategie,
  tvorba cen.
  10. Pomocné a vedlejší činnosti
  polotovary a vedlejší produkty, obaly,
  energetika, doprava,
  podniková správa.
  11. Rozbory, controlling, interní audit
  rozbor výkonnosti podniku,
  controlling,
  audit,
  typy auditu a postup interního auditu.
  12. Malé a střední podnikání v mezinárodním prostředí EU
  podmínky pro podnikání v EU,
  podpora MSP,
  společenská odpovědnost firem.
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-740-0274-8. 2015. info
 • VALENTOVÁ, I. Podniková ekonomika 2. Olomouc: MVŠO. ISBN 978-80-745-5035-5. 2012. info
 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3494-1. 2011. info
  doporučená literatura
 • SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1830-6. 2007. info
 • KISLINGEROVÁ E. a kol. Manažerské finance 2. vyd. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-903-0. 2007. info
 • GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis Ostrava. ISBN 80-86-122-75-1. 2007. info
 • BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-145-3. 2006. info
 • MIKOVCOVÁ, H., SCHOLLEOVÁ, H. Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 80-86898-78-4. 2006. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: GRADA. ISBN 978-80-247-1386-1. 2004. info
 • ROBINSON, S. P., COULTER, M. Management. Praha: GRADA. ISBN 80-247-0495-1. 2004. info
Informace učitele
Zápočet:
- aktivní účast ve výuce (85%)
- seminární práce
- splnění závěrečné písemné práce (úspěšnost min. 60%).
Zkouška:
- udělený zápočet,
- úspěšně absolvovaná zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2016/YPE2A_UEK