XZM_UMM Znalostní management

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2014
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (přednášející)
Garance
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
Úvod do studia I, Management I a II, Teorie systémů I, Informatika pro ekonomy I a II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podat ucelený výklad problematiky managementu znalostí od základních pojmů, přes některé metody a nástroje jeho zavádění a zejména využití v praxi institucí v ČR i v zahraničí. Stručná anotace předmětu: Výuka probíhá ve specifikaci pojmů moderního managementu znalostí (Management znalostí, znalostní ekonomika, koncept kritických faktorů úspěchu, tvůrčí aplikace ICT, data - informace - znalosti - moudrost, Učící se organizace). Možnosti ICT v podpoře zavádění a řízení znalostního managementu, systémové pojetí instituce a aplikace expertních systémů (expertního inženýrství) v ní.
Osnova
 • Osnova předmětu:
  Informační pyramida základních pojmů: Data - informace - znalosti - moudrost.
  Paretovo pravidlo.
  Kritické faktory úspěchu, model "7S".
  IS/ICT, znalostní zázemí organizace.
  Koncept "Učící se organizace", P. Senge: "Pátá disciplína".
  Základní procesy učení.
  Organizace vytvářející znalosti - koncepce intelektuálního kapitálu.
  Synergický efekt.
  Úrovně práce se znalostmi.
  Znalostní ekonomika a EU.
  Základní definice pojmů "Data", "Informace", "Znalost" a "Moudrost".
  Specifické vlastnosti znalostí.
  Klasifikace znalostí.
  Aplikace modelu intelektuálního kapitálu.
  Organizace a měření nehmotných aktiv.
  Klasifikace intelektuálního kapitálu (znalostních zdrojů).
  Komponenty intelektuálního kapitálu.
  Principy systémového myšlení a jejich uplatnění v manažerské praxi.
  Úvod do expertních systémů a expertního inženýrství.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANÍČEK, P., MAREK, J. a kol. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4127-7. info
 • VOŘÍŠEK, J. Management podnikové informatiky. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-102-4. info
 • BROŽOVÁ, H., HOUŠKA, M. a kol. Modelování znalostí. 1. vyd. Praha: Professional Publishnig, 2011. ISBN 978-80-7431-069-0. info
 • BUREŠ, V. Systémové myšlení pro manažery. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-037-9. info
 • PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Moderní management znalostí (principy, procesy, příklady dobré praxe). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-011-9. info
 • MLÁDKOVÁ, L. Management znalostních pracovníků. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-013-3. info
 • SENGE P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press, 2007. info
 • Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference "Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe". UTB Zlín, 2007. info
 • BARTÁK J. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa Publishing, 2007. info
 • BUREŠ V. Znalostní management a proces jeho zavádění. Praha: Grada Publishing, 2007. info
 • VYMĚTAL J., DIAČIKOVÁ A, VÁCHOVÁ M. Informační a znalostní management v praxi. Praha: Lexis Nexis, 2006. info
 • VODÁČEK L., VODÁČKOVÁ O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. info
 • BARTÁK J. Skryté bohatství firmy. Praha: Alfa Publishing, 2006. info
 • COLLISON CH., PARCELL G. Knowledge Management. Praktický management znalostí z prostředí předních světových učících se organizací. Brno: Computer Press, 2005. info
 • MLÁDKOVÁ L. Management znalostí. Praha: VŠE Oeconomica, 2005. info
 • MLÁDKOVÁ, L. Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak ji řídit. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-310-8. info
 • TICHÁ I. Učící se organizace. Praha: Alfa Publishing, 2005. info
 • TRUNEČEK, J. Management znalostí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-884-3. info
 • TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-67-3. info
 • PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Lidé - zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů. (Znalostní dimenze jakosti.). Ostrava: Dům techniky, 2002. ISBN 80-02-01419-1. info
 • SKLENÁK V. a kol. Data, informace, znalosti a INTERNET. Praha: C. H. Beck, 2001. info
Informace učitele
Zápočet bude udělen proti předložení zpracování zavedení koncepce managementu znalostí v prostředí firmy, v níž student vykonává průběžnou praxi (harmonizace s předměty "Odborná praxe" a "Propedeutika pro praxi") - rozsah cca 15 stránek.
Pro podporu výuky jsou vytvořeny úplné prezentace (jsou v plném rozsahu v elektronické formě k dispozici v systému STAG). Pro zpracování písemné práce k udělení zápočtu je doporučeno vycházet z titulů literatury
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016.