XMAK_UEK Makroekonomie

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2014
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jolana Skaličková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jolana Skaličková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku a k objasnění, jak současné ekonomické teorie řeší klíčové problémy ekonomiky. Cílem je přiblížit studentům pohled na ekonomiku v národním měřítku, naučit je používat makroekonomické pojmy a rozumět výkonnostním ukazatelům. Stručná anotace předmětu: Student umí: - charakterizovat základní vztahy mezi trhy výrobků, služeb, práce a aktiv dané ekonomiky, - změřit výstup ekonomiky v návaznosti na problematiku hospodářského cyklu, - vysvětlit ovlivnění spotřeby, investic, - definovat hospodářskou politiku státu, - vyhodnotit silná a slabá místa fiskální a monetární politiky, - argumentovat vznikající důsledky makroekonomické nerovnováhy poruch v ekonomice (inflace a nezaměstnanost), - zhodnotit ekonomické problémy současné doby, - využívat základní matematicko-statistický aparát pro modelování, analýzu a interpretaci ekonomických jevů, - vyhledávat, třídit, klasifikovat a interpretovat ekonomická data a informace, - spolupracovat s ostatními členy týmu, který má jasně vymezený cíl a aktivně prezentovat vlastní názory či názory týmu.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Základní úvod do ekonomie
  2. Měření produktu a hospodářská rovnováha
  3. Spotřeba, úspory, investice
  4. Agregátní trh
  5. Hospodářské cykly a ekonomický růst
  6. Rovnováha peněžního trhu a monetární politika
  7. Účinnost hospodářské politiky
  8. Fiskální politika státu
  9. Poruchy makroekonomické rovnováhy - nezaměstnanost
  10. Poruchy makroekonomické rovnováhy - inflace
  11. Mezinárodní obchod a směna
  12. Mezinárodní ekonomická integrace
  Osnova cvičení:
  1. 1. Úvod do ekonomie (seznámení se základními pojmy z makroekonomie, co zkoumá ekonomie, dějiny ekonomických teorií, možnosti zásahu státu do ekonomiky).
  2. Ukazatele ekonomické efektivnosti (HDP a jeho měření, vliv inflace na HDP, srovnávání jednotlivých zemí podle ekonomické úrovně, HDP a ekonomický blahobyt, HDP v ČR a porovnání s ostatními státy EU a USA). Spotřeba, úspory, investice.
  3. Agregátní poptávka a nabídka (agregátní poptávka a nabídka, faktory, které je ovlivňují, délka časového období a jeho vliv na AS, vliv změn exogenních veličin na reálný produkt, cenovou hladinu a zaměstnanost). Hospodářské cykly, ekonomický růst (fáze hospodářských cyklů, základní příčiny hospodářských cyklů ze strany AS a AD, politický hospodářský cyklus, základní faktory ovlivňující růst potenciálního produktu). Průběžný test I.
  4. Hospodářská politika (cíle a nástroje hospodářské politiky, magický čtyřúhelník). Peníze a monetární politika (vývoj peněz a jejich formy, nabídka peněz (CB), poptávka po penězích, rovnováha na trhu peněz, monetární politika a její nástroje, monetární expanze). Fiskální politika (fiskální politika a její nástroje, fiskální expanze).
  5. Nezaměstnanost (nezaměstnanost a její měření, formy, příčiny a důsledky nezaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, aktuální situace v ČR a ve světě). Inflace (inflace a její měření, příčiny a dopady inflace, vztahy mezi mírou inflace a mírou nezaměstnaností, vývoj inflace v ČR, Phillipsova křivka). Průběžný test II.
  6. Mezinárodní obchod a směna, ekonomická integrace (měnový kurz a jeho determinanty, platební bilance, zahraniční dluh, měnový, cenový a důchodový vyrovnávací mechanismus, mezinárodní společenství, integrace a její aspekty, integrační procesy v Evropě po roce 1945, základní politiky a hlavní instituce EU, integrační uskupení ve světě).
Literatura
  povinná literatura
 • JÍLKOVÁ E. Mikroekonomie. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • HOLMAN, R. Makroekonomie. Praha: C. H. Beck, 2010. info
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. Praha: NS Svoboda. ISBN 978-80-205-0590-3. 2008. info
 • HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-006-5. 2007. info
 • BLAŽEK, J. Základy ekonomie. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. info
 • MANKIW, G.N. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-891-1. 1999. info
  doporučená literatura
 • TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. info
 • JURERČKA, V. a kol. Makroekonomie. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3258-9. 2010. info
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomie - cvičebnice. Slaný: Melandrium. ISBN 80-86175-47-2. 2006. info
 • POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie. Základní kurz. Cvičebnice. Slaný: Melandrium. ISBN 80-86175-46-4. 2006. info
Informace učitele
Zápočet:
- aktivní účast na seminářích (80 %),
- 1 aktivní vystoupení,
- úspěšné absolvování (min. 60%) průběžného písemného testu znalostí (2 testy),
- splnění zápočtového testu (min. 60 %).
Zkouška:
- udělený zápočet,
- úspěšně absolvovaná kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.