YVSCR_USPV Veřejná správa v ČR

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (přednášející)
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (přednášející)
Garance
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je ukázat vývoj veřejné správy v České republice, a to zejména po roce 1989. Důraz je kladen na představení hlavních mechanismů a aktérů veřejné správy, zejména však na její reformy. Součástí kurzu je rovněž prohloubit a rozšířit teoretické vědomosti studentů v problematice veřejné správy.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Hlavní pojmy v oblasti veřejné správy
  - základní přehled vývoje veřejné správy v českých zemích ve 20. století
  - podstata veřejné politiky, definice hlavních pojmů z oblasti veřejné správy, dekoncentrace, devoluce, decentralizace, státní správa, samospráva atd.
  2. Vývoj státní správy a územní samosprávy po roce 1989
  - základní přehled vývoje veřejné správy v ČR po roce 1989, analýza Ústavy ČR, hlavní zákony, legislativní proces
  3. Organizace veřejné správy
  - základní kritéria, klasifikace veřejné správy, hlavní schémata a činnost institucí
  - evropská síť veřejné správy
  4. Hlavní problémy krajské politiky
  - utváření krajské samosprávy v ČR, pravomoci, orgány
  - decentralizace v ČR
  5. Hlavní problémy komunální politiky
  - utváření obecní samosprávy v ČR, pravomoci, orgány
  6. Parlament České republiky a veřejná správa
  - organizace parlamentu ČR
  7. Správní právo, systematika, prameny, publikace právních předpisů
  - správní právo v systému práva, prameny správního práva, Sbírka zákonů
  8. Formy správní činnosti, správní uvážení a neurčité správní pojmy
  - dělení správních aktů, formy správní činnosti
  9. Samospráva
  - činnost samosprávy v samostatné a přenesené působnosti
  - soudní přezkum
  - ombudsman
  10. Správní řízení I.
  - Správní řád, zásady, účastníci řízení
  11. Správní řízení II.
  - řízení v prvním stupni, rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí
  12. Správní řízení III.
  - řízení ve druhém stupni, přezkum
  Osnova cvičení:
  1. Aktuální problémy veřejné správy, odpovídající tématům přednášek
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠROMOVÁ, E. Správní řízení od A do Z, 2. vydání. Olomouc: Anag, 2012. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum, 2010. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). Olomouc: Periplum, 2009. info
 • BALÍK, S. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009. info
 • SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009. info
 • HLEDÍKOVÁ, Z., J. JANÁK, J. DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. info
 • PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Masarykova Univerzita v Brně a nakladatels, 2007. info
 • ONDRUŠ, R. Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. 1. vydání. Praha: Linde, 2005. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
úspěšné absolvování zápočtu
Zkouška:
úspěšné složení písemné zkoušky, docházka na cvičení
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2013/YVSCR_USPV