YSPRP_USPV Správní právo

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
6/0/0. Přednáška 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posláním předmětu je poskytnout posluchačům hlubší poznání základních institutů správního práva jako práva veřejné správy. Pozornost bude proto věnována vymezení základních pojmů a institutů jak obecné části správního práva, tak části procesní (včetně právní úpravy správního soudnictví) a v omezené míře i části zvláštní. Důraz je přitom kladen zejména na výklad jednotlivých forem správní činnosti, organizaci veřejné správy, platnou právní úpravu komunálního práva (zejm. obecního a krajského zřízení), ochranu práv ve veřejné správě, problematiku správního trestání a správního dozoru.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Správní právo a veřejná správa. Základní pojmy.
  2. Prameny správního práva. Publikace právních předmětů.
  3. Formy správní činnosti. Správní uvážení a neurčité správní pojmy. Přezkum správních aktů.
  4. Správní dozor, služební dohled a instanční dozor. Finanční kontrola.
  5. Organizace veřejné správy.
  6. Samospráva I.
  7. Samospráva II.
  8. Správní trestání. Přestupky a jiné správní delikty.
  9. Správní řád. Správní řízení I.
  10. Správní řízení II.
  11. Správní řízení III.
  12. Správní soudnictví.
  13. Kontrola veřejné správy, ochrana práv ve veřejné správě.
  14. Přehled správních agend - systematika zvláštní části správního práva
Literatura
  povinná literatura
 • ŠROMOVÁ, E. Správní řízení od A do Z, 2. vydání. Olomouc: Anag, 2012. info
 • SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009. info
 • PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Masarykova Univerzita v Brně a nakladatels, 2007. info
 • ONDRUŠ, R. Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. 1. vydání. Praha: Linde, 2005. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Kolokvium:
úspěšné absolvování kolokvia
Zkouška:
úspěšné absolvování zkoušky
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016.