XUEV0091 Mathematics 2

Moravian Business College Olomouc
summer 2013
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s).
Guaranteed by
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Diferenciální a integrální počet reálné funkce jedné reálné proměnné.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova přednášek:
  1. Funkce, její definiční obor, obor hodnot a graf, základní vlastnosti funkce. Přehled základních elementárních funkcí, jejich grafy a vlastnosti. Inverzní funkce, definice cyklometrických funkcí. Klasifikace elementárních funkcí.
  2. Limita funkce. Definice limity ( vlastní i nevlastní, ve vlastních i nevlastních bodech), jednostranné limity. Věty o limitách, některé význačné limity.
  3. Spojitost funkce. Pojem spojitosti, typy bodů nespojitosti. Věty o funkcích spojitých v bodě a na intervalu. Výpočty limit.
  4. Derivace funkce. Definice derivace, jednostranné derivace, derivace základních elementárních funkcí a pravidla pro počítání derivací.
  5. Pojem diferenciálu a jeho užití. Derivace a diferenciály vyšších řádů. Základní věty diferenciálního počtu: věta Rolleova, Lagrangeova a l´Hospitalovo pravidlo.
  6. Aplikace diferenciálního počtu: monotonie, lokální a globální extrémy, konvexita a konkavita, inflexní body, asymptoty.
  7. Vyšetřování průběhu funkce.
  8. Neurčitý integrál a primitivní funkce. Tabulkové integrály a pravidla pro počítání integrálů. Metoda per partes a substituční metoda.
  9. Integrace racionálních funkcí a funkcí, které lze substitucí převést na racionální.
  10. Určitý Reimannův integrál. Definice, vlastnosti, výpočet .
  11. Aplikace integrálního počtu. Obsah rovinného obrazce, délka křivky, objem rotačního tělesa a obsah rotační plochy.
  12. Nevlastní integrály. Definice, vlastnosti, výpočet a užití.
  Osnova cvičení:
  1. Funkce a její vlastnosti.
  - zadání funkce
  - definiční obor
  - graf
  - vlastnosti funkcí.
  2. Limita funkce.
  - výpočet vlastní limity
  - výpočet nevlastní limity
  - výpočet limity v nevlastních bodech.
  3. Spojitost funkce
  - vyšetření spojitosti
  - určování typů bodů nespojitosti
  - užití vět o spojitých funkcích
  4. Derivace funkce
  - derivace základních elementárních funkcí
  - derivace složených funkcí
  - logaritmická derivace
  5. Diferenciál a derivace vyšších řádů
  - výpočet diferenciálu
  - užití diferenciálu
  - výpočet derivací vyšších řádů
  6. Elementy průběhu funkce
  - monotónnost
  - lokální extrémy
  - konvexita a konkavita
  - inflexní body
  7. Průběh funkce
  - monotónnost a lokální extrémy
  - konvexita, konkavita a inflexní body
  - asymptoty
  - globální extrémy
  8. Neurčitý integrál
  - užití linearity a základních vzorců
  - výpočet metodou per partes
  - substituční metoda
  - speciální substituce
  9. Integrace racionálních funkcí
  10. Určitý integrál
  - výpočet určitých integrálů užitím základních vzorců
  - metoda per partes
  - substituční metoda
  11. Aplikace integrálního počtu
  - výpočet obsahu rovinných obrazců
  - výpočet objemů rotačních těles
  - výpočet obsahu rotační plochy
  - výpočet délky rovinné křivky
  12. Nevlastní integrály
  - výpočet nevlastních integrálů I. druhu
  - výpočet nevlastních integrálů II. druhu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2013/XUEV0091