XOP1_USPV Obchodní právo 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Bc. David Hodinář (přednášející)
Mgr. Lucie Piechowiczová (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Černý, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do studia obchodního práva, systematika obchodního práva, základní pojmy, zastupování, obchodní rejstřík. Obchodní společnosti, typy obchodních společností, jejich vznik, statutární orgány, sloučení, zánik, výmaz společností, likvidace a konkursní řízení. Obchodní závazkové vztahy, smlouvy, vybrané typy smluv dle obchodního zákona. Specifika ve vztahu k obecným právním předpisům. Dále bude předmětem výkladu právo soutěžní (nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky a ochrana hospodářské soutěže). V rámci předmětu budou probírány otázky průmyslových práv a souvisejícího duševního vlastnictví (průmyslové povahy).
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Úvod do studia obchodního práva obligačního - pojem, předmět, prameny, systematika obchodního práva, vztah ObZ a OZ, základní pojmy obchodního práva
  2. Podnikání tuzemských i zahraničních osob, obchodní rejstřík
  3. Odpovědnost za škodu v obchodním právu
  4. Soutěžní právo 1 - nekalá soutěž, generální klauzule a skutkové podstaty, právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, nekalé obchodní praktiky a ochrany proti nim
  5. Soutěžní právo 2 - právo průmyslového vlastnictví, doplňkově právo na ochranu hospodářské soutěže
  6. Obchodní závazkové vztahy - typologie, vznik závazku, jednání o smlouvě, způsoby kontraktace
  7. Zánik závazku splněním, zánik nesplněného závazku, promlčení v obchodním právu
  8. Kupní smlouva
  9. Smlouva o dílo
  10. Smlouvy o podniku - prodej a nájem podniku
  11. Smlouvy v oblasti financování a platebního styku - smlouva o běžném účtu, smlouva o úvěru a některé další smluvní typy
  12. Smlouvy se zástupci (mandátní, komisionářská, o zprostředkování, obchodní zastoupení)
  13. Zajištění závazků - zajišťovací prostředky v obchodních vztazích
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTENGLOVÁ Ivana, PLÍVA Stanislav, TOMSA Miloš a kol. Obchodní zákoník. Komentář (13. vydání). Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7. info
 • BEJČEK Josef, ELIÁŠ Karel, RABAN Přemysl, a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky (4. vydání). Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-781-4. info
 • MAREK Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. ISBN 80-2104-004-1. info
  doporučená literatura
 • ELIÁŠ Karel, BARTOŠÍKOVÁ Miroslava, POKORNÁ Jarmila, a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. (5. vydání). Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-391-4. info
 • JEHLIČKA Oldřich, ŠVESTKA Jiří, ŠKÁROVÁ Marta, SPÁČIL Jiří. Občanský zákoník. Komentář (10. vydání). Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-486-4. info
 • KOTÁSEK Josef, POKORNÁ Jarmila, RABAN Přemysl, a kol. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. (4. vydání). Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-855-X. info
 • TELEC Ivo. Metodika výkladu právních předpisů. Brno: Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-103-8. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Kolokvium:
Prokázání odpovídající úrovně znalostí probrané látky dle anotace předmětu v rozsahu odpovídajícím profilu absolventa v rámci písemného testu s uzavřenými otázkami, včetně ústní části - na náhodně vylosované téma z oblasti (součástí je písemná příprava studenta vylosovaného tématu) nebo ústní debata malé skupiny studentů s vyučujícím, případně kombinace obou forem.
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016.