XKPP0120 Odborná praxe 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
1/0/2. Přednáška 1 TYD/SEM, Seminář 2 TYD/SEM. 3 kr.
Garance
Mgr. Martin Fink
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Poznávání firemního prostředí studentem. Seznámení se s firemní dokumentací, získání potřebných znalostí a dovedností a podkladů pro odborné práce studenta. Rozvíjení praktických přístupů studenta. Aplikace schopností, dovedností a dosud získaných teoretických znalostí studenta v pracovním prostředí. Rozvoj potenciálu studenta a příprava na vstup do pracovního prostředí, což zvyšuje jeho adekvátní uplatnitelnost na trhu práce. Průběžné rozvíjení a doplňování potenciálu studenta, formování jeho profesního zaměření. Odborná praxe propojuje studium teorie s praktickou činností studenta ve firemním prostředí, umožňuje studentovi ověřování získaných teoretických znalostí a jeho schopností a dovedností v praxi a současně kontakt s možnými budoucími zaměstnavateli. Odborná praxe vede studenta k jeho profesní profilaci, která přispívá k adekvátnímu uplatnění absolventů na trhu práce. Firmu a časový harmonogram odborné praxe si student volí individuálně (s podporou pracovníků Kabinetu profesní přípravy) s přihlédnutím ke studovanému oboru, profesnímu zaměření, bydlišti a svým zájmům a možnostem, současně s ohledem na podmínky a požadavky firmy. Může se jednat o výrobní i nevýrobní podniky, instituce veřejné správy a samosprávy, neziskové organizace a instituce, OSVČ atd. Student může vybírat i z nabídek spolupracujících firem, či nabídek studentů kombinovaného studia. Součástí předmětu je propedeutický týden, v jehož průběhu je student seznámen s vybranými tématy komunikace, etikety, práce s firemními dokumenty a dalšími oblastmi.
Osnova
  • 1. Propedeutický týden realizovaný MVŠO
    2. Odborná praxe studenta ve firmě (alespoň 80 hodin/10 pracovních dní)
Informace učitele
Zápočet:
" absolvování odborné praxe ve firmě v rozsahu alespoň 80 hodin /10 pracovních dní;
" odevzdání požadovaných dokumentů a materiálů;
" odevzdání Hodnotící zprávy pracoviště a Hodnotící zprávy studenta;
" aktivní účast na propedeutickém týdnu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2013/XKPP0120