XDJS_UEK Daně a jejich správa

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., LL.M., MBA (přednášející)
Ing. Ivana Valentová (přednášející)
Ing. Jolana Skaličková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je poskytnout posluchačům podstatné informace z oblasti daní a daňové politiky s jejich konkretizací do reálií daňového systému České republiky. Kurs je zahájen vysvětlováním základních pojmů, úlohou daní v ekonomice, jejich vývojem a klasifikací. Náplní kursu je i základní charakteristika daňové politiky v Evropské unii včetně stavu koordinace a harmonizace daní v EU. Zásadní části přednášek kursu tvoří popis, konstrukce a analýza daňové soustavy České republiky s konkretizací na jednotlivé druhy daní a daňových odvodů. Podstatná část cvičení je vyhrazena pro konkrétní příklady výpočtů jednotlivých typů daní s důrazem na daně z příjmů.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. - 2. Obecné charakteristiky daňové politiky státu, efektivnost daní, základní pojmy - velikost veřejného sektoru, vymezení daně, daňové zatížení obyvatel - daňová kvóta, den ekonomické svobody, daňový mix, dílčí daňové kvóty, implicitní, efektivní, marginální daňová sazba. Efektivnost daní - administrativní náklady, nadměrné daňové břemeno, daňová incidence, makroekonomické důsledky zdanění, daňové stimuly a daňová spravedlnost, optimální zdanění - paretoefektivní stavy, Ramseyovy daně, Sternovy sazby daně. Základní pojmy - definice daně, funkce daní, třídění daní, daňové zásady, daňová soustava v České republice
  3. - 4. Přímé daně - Daň z příjmů FO
  5. - 6. Daně ze zisku společností v ČR
  7. - 8. DPH v ČR
  9. Spotřební daně v ČR a Ekologické (energetické) daně v ČR
  10. - 11. Majetkové daně v ČR
  12. Daně v EU, daňová kvóta, daně v ČR

  1. Základní daňové pojmy (definice, třídění, funkce, cíle daňové politiky).
  2. Výpočty základních daňových charakteristik.
  3. Daňová soustava v ČR (zákony, odvody daňového charakteru). RUD. Další odvody daňového charakteru v ČR.
  4. Daň z příjmů fyzických osob.
  5. Daň z příjmů fyzických osob.
  6. Daň z příjmů právnických osob.
  7. Průběžná písemná práce.
  8. Daň z přidané hodnoty.
  9. Spotřební daně. Energetické daně.
  10. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí.
  11. Silniční daň.
  12. Daň z nemovitostí.
Literatura
  povinná literatura
 • MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2013, úplná znění platná k 1. 1. 2013. Praha: GRADA, 2013. ISBN 978-80-247-4643-2. info
 • ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-881-9. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8. info
 • VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2012. Praha: VOX, 2010. ISBN 978-80-7201-881-9. info
  doporučená literatura
 • Zákon č. 280/2009 Sb.,. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 261/2007 Sb.,. o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • SVÁTKOVÁ, S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-443-7. info
Informace učitele
Požadavky pro udělení zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních (docházka 80 %);
- úspěšné vykonání zápočtové písemné práce.
Požadavky pro vykonání zkoušky:
- udělený zápočet;
- zkouška písemná.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2014, léto 2015, léto 2017.