YSSZD Statistika a statistické zpracování dat

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studijní předmět seznamuje studenty se základními statistickými pojmy a nejdůležitějšími metodami s důrazem na porozumění smyslu statistické činnosti. Cílem výuky je vytvořit, resp. upevnit u posluchačů základy statistické gramotnosti a schopnost orientovat se ve statistických datech a ukazatelích a seznámit je se základními statistickými metodami. Po absolvování kurzu student: zvládne základní statistické zpracování datového souboru ve formě tabulek, grafů a číselných charakteristik; porozumí základním pravděpodobnostním pojmům; umí řešit pravděpodobnostní úlohy, které vycházejí z vyložené teorie; umí pomocí statistického software generovat realizace vybraných typů náhodných veličin, ovládá základy analýzy statistických dat a jejich prezentaci.
Osnova
 • 1. Kombinatorika
  2. Pravděpodobnost jevů
  3. Náhodná veličina
  4. Základní typy rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny
  5. Základní typy rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny
  6. Náhodný vektor
  7. Statistický soubor s jedním argumentem
  8. Statistický soubor se dvěma argumenty
  9. Regresní a korelační analýza
  10. Časové řady
  11. Induktivní statistika
  12. Testování statistických hypotéz
Literatura
  povinná literatura
 • WALKER, I. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5. info
 • ANDĚL, J. Statistické metody. Praha: Matfyzpress, 2007. ISBN 978-80-737-8003-6. info
 • HINDLS, R. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-869-4643-6. info
  doporučená literatura
 • MAREK, L. Statistika v příkladech. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-743-1153-6. info
 • JARUŠKOVÁ, D. Pravděpodobnost a matematická statistika. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-010-4829-0. info
 • PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-743-1039-3. info
Informace učitele
Zápočet: aktivní účast na cvičeních, průběžné testy.
Zkouška: písemný zkouškový test (60% z celkového hodnocení) + ústní dozkoušení (40% z celkového hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2021/YSSZD