YPR2I Odborná praxe 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2021
Rozsah
0/0/160. Praxe 4 týdny. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Odborná praxe je studentovi umožnit využít v praxi teoretické poznatky získané v průběhu jeho studia. Zároveň je možností ověření nabytých znalostí a dovedností v praxi.
Osnova
 • Odborná praxe vede studenta k jeho profesní profilaci, která přispívá k adekvátnímu uplatnění absolventů na trhu práce. Organizaci a časový harmonogram odborné praxe si student volí individuálně (s podporou Poradenského a kariérového centra) s přihlédnutím ke studovanému programu, profesnímu zaměření, bydlišti a svým zájmům a možnostem, současně
  s ohledem na podmínky a požadavky organizace (firmy). Součástí předmětu je propedeutický týden, v jehož průběhu je student seznámen s vybranými tématy komunikace, etikety, práce s firemními dokumenty a dalšími oblastmi.
  Odborná praxe propojuje studium teorie s praktickými činnostmi studenta ve firemním prostředí. Po absolvování předmětu studenti budou schopni:
  1. lépe se orientovat v reálném prostředí, prezentovat své zkušenosti, dovednosti a poznatky
  2. kriticky zhodnotit fungování dané firmy na základě relevantních údajů a získají znalosti o nárocích dané profese
  3. na základě seznámení se s praxí identifikovati oblasti pro osobní (profesní) rozvoj
  4. formulovat a obhajovat své názory a prezentovat výsledky vlastní práce
  5. ukotvit v praxi studiem nabyté vědomosti
  6. identifikovat svou roli v týmu
Literatura
  povinná literatura
 • Základní literatura z profilových předmětů studijního programu. info
 • BELZ, H. a M. SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-7367-930-9. info
Informace učitele
Zápočet: absolvování odborné praxe ve vybrané organizaci v rozsahu 4 týdnů. Odevzdání požadovaných dokumentů (pracovní plán odborné praxe, závěrečná zpráva pracoviště včetně hodnocení studenta, závěrečná zpráva studenta). Aktivní účast na propedeutickém týdnu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2021/YPR2I