YALG Algoritmizace

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2020
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dalibor Princ (přednášející)
Garance
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Schopnost algoritmického myšlení patří mezi základní dovednosti programátora a je užitečná i pro řadu dalších odborných činností na vysokoškolské úrovni. Cílem předmětu je naučit studenty algoritmickému myšlení a principy řešení úloh na počítači. Studenti jsou seznámeni mimo jiné se základními algoritmy a datovými strukturami a naučí se je používat při řešení různých problémů.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Algoritmus, jeho vlastnosti, způsoby zápisu
  2. Vývojové diagramy
  3. Základní koncepty a struktury (proměnné, datové typy, výrazy a příkazy)
  4. Podmíněné příkazy, cykly
  5. Výpočetní složitost algoritmů, P, NP
  6. Lineární datové struktury (množina, pole, zásobník a fronta, spojový seznam)
  7. Řazení, řadicí algoritmy - insertion sort, selection sort
  8. Řazení, řadicí algoritmy - bubble sort, quicksort
  9. Strukturovaný přístup k řešení problémů, podprogramy, modulární programování
  10. Metoda rozděl a panuj, rekurze
  11. Binární stromy, hashing
  12. Úvod do paralelního zpracování
Literatura
  povinná literatura
 • PŠENČÍKOVÁ, J. Algoritmizace. Praha: Computer Media, 2009. ISBN 978-7402-034-6. info
 • WRÓBLEWSKI, P. Algoritmy: datové struktury a programovací techniky. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-0343-9. info
 • VRBÍK, V. Algoritmy - řešené příklady. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 2002. ISBN 978-80-702-0103-7. info
  doporučená literatura
 • SEDGEWICK, R. a K. WAYNE. Algorithms. Indianapolis: Addison-Wesley Professional, 2011. ISBN 978-03-215-7351-X. info
 • CORMEN T. H., C. E. LEISERSON, R. L. RIEVEST a C. STEIN. Introduction to Algorithms. Cambridge: The MIT Press, 2009. ISBN 978-02-620-3384-4. info
 • Dvorský J. Algoritmy. Ostrava, 2007. info
 • TRETEROVÁ, E. Návrh a vývoj algoritmů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 978-80-704-2854-6. info
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7424bc3076774f2f8cae7ff0a1d40a6b%40thread.tacv2/conversations?groupId=65687c03-9cb5-42a7-a203-536d3a529c58&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Zápočet: účast na cvičeních, řešení příkladů a praktických cvičení, vypracování zápočtového projektu.
Zkouška: kombinovaná - písemná (80% celkového hodnocení), ústní (20% celkového hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2020/YALG