XSSZD Statistika a statistické zpracování dat

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2020
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Wossala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Wossala, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studijní předmět seznamuje studenty se základními statistickými pojmy a nejdůležitějšími metodami s důrazem na porozumění smyslu statistické činnosti. Cílem výuky je vytvořit, resp. upevnit u posluchačů základy statistické gramotnosti a schopnost orientovat se ve statistických datech a ukazatelích a seznámit je se základními statistickými metodami. Po absolvování kurzu student: zvládne základní statistické zpracování datového souboru ve formě tabulek, grafů a číselných charakteristik; porozumí základním pravděpodobnostním pojmům; umí řešit pravděpodobnostní úlohy, které vycházejí z vyložené teorie; umí pomocí statistického software generovat realizace vybraných typů náhodných veličin, ovládá základy analýzy statistických dat a jejich prezentaci.
Osnova
 • 1. Kombinatorika
  2. Pravděpodobnost jevů
  3. Náhodná veličina
  4. Základní typy rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny
  5. Základní typy rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny
  6. Náhodný vektor
  7. Statistický soubor s jedním argumentem
  8. Statistický soubor se dvěma argumenty
  9. Regresní a korelační analýza
  10. Časové řady
  11. Induktivní statistika
  12. Testování statistických hypotéz
Literatura
  povinná literatura
 • WALKER, I. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5. info
 • ANDĚL, J. Statistické metody. Praha: Matfyzpress, 2007. ISBN 978-80-737-8003-6. info
 • HINDLS, R. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-869-4643-6. info
  doporučená literatura
 • MAREK, L. Statistika v příkladech. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-743-1153-6. info
 • JARUŠKOVÁ, D. Pravděpodobnost a matematická statistika. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-010-4829-0. info
 • PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-743-1039-3. info
Informace učitele
Zápočet: aktivní účast na cvičeních, průběžné testy.
Zkouška: písemný zkouškový test (60% z celkového hodnocení) + ústní dozkoušení (40% z celkového hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2020/XSSZD