XESO Etika a společenská odpovědnost

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Fink (přednášející)
doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Fink (cvičící)
doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými etickými principy v ČR a v Evropě. V návaznosti na etický rozměr společnosti vysvětlit vznik fenoménu společenská odpovědnost (dále jen CSR) a dobrovolnou podstatu CSR. Názorně ukázat rozdíly mezi CSR různých typů organizací či nadnárodních korporací.
Osnova
 • 1. Současné etické principy
  2. Hodnoty současné společnosti
  3. Kulturní vzorce současné společnosti
  4. Etické podnikání
  5. Etický výchozí rozměr CSR
  6. Dobrovolnost v CSR jako etický ukazatel
  7. Horizontální vymezení CSR
  8. Vertikální vymezení CSR
  9. Možnosti realizace CSR
  10. Rozdílnost velkých a malých podniků, neziskových organizací a municipalit při realizaci CSR
  11. Evropské normy CSR ve vztahu k různým typům organizací
  12. Hodnocení CSR
Literatura
  povinná literatura
 • HOLÁTOVÁ, D. a V. DOLEŽALOVÁ, a kol. Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Společenská odpovědnost, rozvoj a vzdělávání, fluktuace a motivace pracovníků, finanční výkonnost. Žilina: Nakladatelství GEORG, 2014. ISBN 978-80-815-4121-6. info
 • KAŠPAROVÁ, K. a V. KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4480-3. info
 • Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrolog, 2011. info
 • PAVLÍK, M., BELČÍK, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace. CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5. info
 • IVANOVÁ, K. a I. OLECKÁ. Role etiky ve společenské odpovědnosti firem. In Podnikanie, Inovácie, Spoločnosť. Vysoká škola mezinárodného podnikania, Prešov, 2009. ISBN 978-80-893-7216-4. info
  doporučená literatura
 • WERTHER, W. B. a D. CHANDLER. Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment. Los Angeles: Sage, 2011. ISBN 978-14-129-7453-0. info
 • KULDOVÁ, L. Společenská odpovědnost firem. Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi. Plzeň: OPS, 2010. ISBN 978-80-872-6912-1. info
 • JENKINS, H., A. A. "Business Opportunity" Model of Corporate Social Responsibility for Small and Medium-sized Enterprises. Business Ethics: A European Review, 2009. info
Metody hodnocení
Zápočet: účast na cvičeních, aktivita na cvičeních, vyplnění dotazníku CSR pro jednotlivce a dotazníku pro malé a střední podniky, písemná analýza dotazníků formou seminární práce, zpracování modelového návrhu CSR programu vybrané IT organizace.
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a9f6bf75f9d42948f6f14b10625afd1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8acaa8ec-1e8f-408e-87ec-fcb4f94ae7b8&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2021/XESO