XPOK Corporation Law

Moravian Business College Olomouc
Winter 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Jan Vylegala, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Zuzana Vylegalová (lecturer)
Guaranteed by
JUDr. Jan Vylegala, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Supplier department: Moravian Business College Olomouc
Timetable
Fri 9:35–11:05 B2.333
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course objectives: Law of business corporations follows the Private Law 1 and Private Law 2. Within law of business corporations, attention is focused on the personal companies (public company limited partnership) and capital (limited liability company, joint-stock company), cooperative and on business corporations originating in EU law (European Economic Interest Grouping, European company, European Cooperative Society). A basic explanation is also given to securities law - to the extent necessary to teach law corporations.
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu:
  1. Jednání podnikatele. Vymezení pojmů podnikatel, sídlo podnikatele, zastoupení podnikatele, prokura, zákaz konkurence, obchodní rejstřík, obchodní firma.
  2. Podnikající fyzická osoba. Základy živnostenského podnikání. Živnost. Živnostenský rejstřík.
  3. Úvod do korporačního práva. Vymezení základních pojmů (právnické osoby, korporace, fundace, ústavy), založení obchodní korporace.
  4. Vklad. Správa vkladu, základní kapitál, podíl, zrušení a zánik obchodní korporace, likvidace.
  5. Osobní společnosti. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost.
  6. Kapitálové společnosti. Společnost s ručením omezením (vznik společnosti, práva a povinnosti společníků, zánik účasti společníka ve společnosti).
  7. Kapitálové společnosti. Společnost s ručením omezeným (orgány korporace, převod podílu, zrušení společnosti).
  8. Právo cenných papírů. Akcie, zatímní listy, dluhopisy, opční listy.
  9. Kapitálové společnosti. Akciová společnost (vznik, právní a majetková charakteristika, základní pojmy a instituty právní úpravy, práva a povinnosti akcionářů).
  10. Kapitálové společnosti. Akciová společnost (struktura orgánů, zrušení, zánik).
  11. Družstvo. Právní a majetková charakteristika, základní pojmy a instituty právní úpravy, práva a povinnosti členů, členství.
  12. Družstvo. Orgány družstva, bytové družstvo, sociální družstvo.
  13. Ochrana průmyslových práv.
  Vybraná témata budou přednášena ve spolupráci s odborníky na obchodní právo působící v podnikové praxi.
Literature
  required literature
 • Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech. info
 • ČERNÝ MICHAL. Právo obchodních korporací. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. info
 • HAVEL, Bohumil a kolektiv. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava, Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-923-9. info
  recommended literature
 • ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. info
Assessment methods (in Czech)
Zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Teacher's information
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a67f3b5b3f83f4fde97c2937f177a6cdf%40thread.tacv2/conversations?groupId=6192b0b5-68dd-4152-a5c3-596ed46f22b7&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
The course is also listed under the following terms winter 2020, winter 2021, winter 2023, winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2022/XPOK