YMNM Modern Tools of Effective Management

Moravian Business College Olomouc
winter 2021
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Supplier department: Moravian Business College Olomouc
Timetable
Fri 15. 10. to Sun 14. 11. each odd Friday 15:00–18:15 B2.230, except Fri 22. 10., except Fri 5. 11. ; and Fri 26. 11. 11:30–14:45 B2.230
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Obsahem předmětu jsou moderní nástroje efektivního managementu. Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami, nástroji a systémy které jsou odbornou veřejností vnímány jako znalostní základ úspěšného moderního managementu. Teoretické informace jsou doplněny o praktické příklady a případové studie. Předmět doplňuje znalosti z jiných předmětů a uvádí je do holistického manažerského kontextu.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod, oblasti managementu, techniky, nástroje, metody a systémy managementu
  2. Nástroje strategického řízení (P5F, BCG, BSC, MBO, PESTLE, KPI)
  3. Nástroje řízení procesů, výroby a kvality (Six Sigma, ISO 9001, TQM, Lean, Kaizen, EFQM)
  4. Nástroje managementu změn a inovací (SMART, SWOT, CSF, Dephi, Paretovo pravidlo, tři fáze změny)
  5. Nástroje marketingu a prodeje (5K, TLM, Ansoffova matice, Kano model, CRM, VRIO)
  6. Nástroje ekonomiky a řízení financí (BEP, TCO, EBIT, NOPAT, EVA, MVA)
  7. Nástroje informatiky a řízení IT (SOA, EUP, MMDIS, MSDM, ASD, BPMN)
  8. Nástroje facility managementu (analýza procesů, insourcing, outsourcing, SLA, FMS, CAFM)
  9. Nástroje řízení projektů (Gantt, síťová analýza, RACI, WBS, PMBOK, PRINCE2)
  10. Nástroje řízení lidských zdrojů (personální audit, analýza pracovních míst, analýza sociálních sítí, BEI, JWM,SSM)
  11. Nástroje řízení rizik a krize (CLA, CRI, ETA, FMEA, FTA, HAZOP)
  12. Shrnutí
  Výuka je zaměřena na metody konfrontace, metody paradoxů, brainstorming, participativní metody, problémové úlohy a řešení, případové studie V přednáškách je využívána zejména informačně-receptivní metoda.
Literature
  required literature
 • PAWLICZEK ADAM. Moderní nástroje efektivního managementu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • GÁLA, Libor, POUR, Jan a ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. info
 • McGRATH, James a Bob BATES. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-726-1382-3. info
 • SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4644-9. info
 • MOHELSKÁ, Hana a Zbyněk PITRA. Manažerské metody. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-743-1092-8. info
 • ŘEPA, Václev. Procesně řízená organizace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4. info
 • FOTR, Jiří a kol. Manažerské rozhodování - postupy, metody, nástroje. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-869-2959-0. info
  recommended literature
 • PAWLICZEK, Adam. Manažerské metody, nástroje a systémy v praxi podniků s důrazem na strategii, trvalé zlepšování a výkonnost. Zlín: UTB - FAME, 2016. ISBN 978-80-745-4619-8. info
 • DAVID, Fred R. a Forest R. DAVID. Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases. Harlow: Pearson, 2016. ISBN 978-01-341-6784-8. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet: zpracování zadaných úkolů, zápočtový test
Zkouška: ústní
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
Teacher's information
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0af33f6df7a54731925c76cad5643c2e%40thread.tacv2/conversations?groupId=3736e20a-f281-4d8e-b491-3489dc5f5f70&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
The course is also listed under the following terms winter 2020, Winter 2022, winter 2023.
 • Enrolment Statistics (winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2021/YMNM