XMSP_UMM Small and Medium-Sized Enterprises

Moravian Business College Olomouc
winter 2017
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (lecturer)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (lecturer)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je připravit studenta pro manažerskou práci v oblasti malých a středních podniků. Předkládány základní podmínky pro podnikání v oblasti MSP v ČR (v kontextu světové praxe a zejména podnikání MSP v EU). V komparaci se zahraničními zkušenostmi (včetně zámořských destinací) předkládána specifika podnikání MSP v ČR, zejména z pohledu regionálního (včetně jejich rozvoje). Specifikovány život a aktivity MSP, jejich perspektivy a ohrožení. Část výuky je věnována i problematice síťového charakteru podnikání, zejména strategických aliancí a klastrů. Podnikání na mezinárodních trzích a internacionalizace podnikových aktivit MSP (nejenom, ale zejména v rámci EU logicky navazují na jejich stav v ČR).
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu:
  1. Úvod do problematiky MSP (co by měl podnikatel vědět, podnikání a jeho rizika, zahájení podnikatelské činnosti, život a aktivity MSP, jejich perspektivy a ohrožení), podnikatelské inkubátory - jejich zakládání a význam pro adepty podnikání
  2. Legislativa podnikatelských činnosti v kontextu MSP (Občanský zákoník, Zákon o živnostenském podnikání a další legislativní opatření)
  3. Teoretická východiska a souvislosti regionálního rozvoje a regionální hodnocení kvality podnikatelského prostředí (faktory obchodní, pracovní, infrastrukturní, lokální, cenové a environmentální, včetně komplexního hodnocení kvality podnikatelského prostředí)
  4. Podnikání MSP (preinkubační fáze, zahájení podnikání, základy managementu pro podnikatele v MSP, základy marketingu pro podnikatele v MSP, základy řízení lidských zdrojů pro podnikatele v MSP, základy finančního řízení pro podnikatele v MSP, demonstrace na případových studiích)
  5. Síťový charakter podnikání, klastry a klastrové iniciativy ve světě i v ČR, klastry a jejich vliv na konkurenceschopnost, klastrová politika, proces vzniku a rozvoje klastrů
  6. Měření výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ, demonstrace na případových studiích vybraných klastrů v ČR i v zahraničí
  7. Globalizace a její východiska pro evropskou integraci, řízení a správa společností (Corporate Governance)
  8. Strategie a výkonnost MSP - základ pro růst hodnoty firmy, strategický marketing MSP a jeho role při zvyšování konkurenceschopnosti MSP, finanční řízení v prostředí MSP a jeho proměny
  9. Podnikání v MSP, malé a střední podniky v ČR, EU i USA a faktory jejich úspěchu
  10. Členství v profesních organizacích, jeho význam, podstata a využití v MSP, franchising, autorizované dealerství, podnikání MSP a celní politika, celní sklady v ČR - způsoby jejich využití pro podnikání v MSP, zasilatelství jako forma podnikání MSP, outsourcing a jeho aplikace v MSP
  11. Neziskové organizace, jejich význam a poslání, podnikatelská etika a její význam pro podnikatele a jeho firmu, CSR v prostředí MSP, lobbing a aktivity s ním spojené, korupce jako handicap podnikání (a jak jí čelit)
  12. Podnikání na mezinárodních trzích a internacionalizace podnikatelských aktivit a jejich management v oblasti MSP
  V rámci výuky jsou využity metody konfrontace a paradoxů, brainstorming/brainwriting, participativní metody a simulační metoda
Literature
  required literature
 • ZAPLETALOVÁ, Šárka. Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-878-6516-3. info
 • VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6. info
 • VOJÍK, Vladimír. Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-735-7534-2. info
 • PAVELKOVÁ, Drahomíra. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2689-2. info
 • KISLINGEROVÁ, Eva. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H. Beck, 2005. ISBN 978-80-717-9847-9. info
  recommended literature
 • KOŠTURIAK, Jan. O podnikání s nadhledem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015. ISBN 978-80-719-5862-8. info
 • LUKEŠ, M. a M. JAKL. Podnikání v České republice. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1884-8. info
 • ZELENÝ, Milan. Hledání vlastní cesty. Listy a reporty o moderním managementu. Brno: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-251-1611-1. info
 • ZELENÝ, Milan. Všechno bude jinak. Z nového světa podnikání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-892-3183-6. info
 • SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. info
 • JÁČ, I., RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. Inovace v malém a středním podnikání. 1. vyd., 169 S. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0853-8. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2010, summer 2011, winter 2011, summer 2012, winter 2012, summer 2013, winter 2018, winter 2019.
 • Enrolment Statistics (winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2017/XMSP_UMM