YZPS_USVP Fundamentals of Psychology and Sociology

Moravian Business College Olomouc
winter 2016
Extent and Intensity
8/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Černoch (lecturer)
PhDr. Jiří Popelka (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. František Bělohlávek, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty zejména se základními sociologickými a psychologickými přístupy, které lépe objasňují motivaci a jednání člověka v soudobé společnosti. Zvolená témata popisují jednotlivce z mikro pohledu jeho osobnosti (psychologie) směrem k obecnějšímu makro pohledu různých skupin či institucí (sociologie).
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu:
  1. Psychologie práce. Analýza pracovní činnosti. Intervence v psychologii práce. Teoretické přístupy v psychologii práce.
  2. Osobnost 1. Potenciál a kompetence. Schopnosti, dovednosti, vlastnosti osobnosti, postoje, zvláštní dimenze osobnosti. Měření osobnosti
  3. Osobnost 2. Typy lidí a jejich projev v pracovní činnosti. Klasická typologie. Moderní typologie. Využití typologie v praxi vedení lidí.
  4. Motivace pracovní činnosti. Tři základní otázky motivování. Teorie potřeb. Efektivní využití stimulů.
  5. Organizační kultura. Prvky kultury. Typy kultur. Kulturní změna.
  6. Vztahy na pracovišti. Zdroje konfliktů na pracovišti. Postup řešení pracovních konfliktů.
  7. Základní charakteristika sociologie. Vznik sociologie. Teoretický rámec sociologie. Mikro a makro sociologie.
  8. Sociologické perspektivy. Paradigma. Realismus vs. individualismus. Strukturální funkcionalismus. Teorie konfliktu. Symbolický interakcionismus.
  9. Kultura, společnost, skupina. Etnocentrismus. Enkulturace, akulturace, socializace. Kulturní hodnoty. Dělení skupin. Anomie. Role.
  10. Sociální stratifikace. Sociální třídy. Socioekonomická mobilita. Chudoba.
  11. Deviace, rasa, etnicita. Stigma. Labelling. Minorita vs. majorita. Rasimus. Diskriminace.
  12. Postmoderní společnost. Moderní vs. postmoderní společnost. Změny ve společnosti.
  Bloková výuka:
  Blok: I. - 1. - 6., II. - 7. - 12.
Literature
  required literature
 • KELLER, J. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7419-102-2. info
 • BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha. management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0. info
 • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4. info
  recommended literature
 • PAUKNEROVÁ, D. Psychologie pro ekonomy a manažery. 3. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3809-3. info
 • CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4033-1. info
 • FERRIS, Kerry a Jill STEIN. The real world: an introduction to sociology. 2nd ed. New York: W. W. Norton, 2010. ISBN 03-939-3352-0. info
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H., NEPRAŠ, K. Velký psychologický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-686-5. info
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1. info
 • BERGER, P. L. Pozvání do sociologie. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barri, 2007. ISBN 978-80-87029-10-7. info
 • SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 80-86429-59-8. info
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1387-3. info
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-064-3. info
 • HAYES, N. Aplikovaná psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-807. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2015, winter 2017, winter 2018, winter 2019.
 • Enrolment Statistics (winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2016/YZPS_USVP