XVSV_USV Social Science Research

Moravian Business College Olomouc
Winter 2010
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ivana Olecká (lecturer)
Mgr. Ivana Olecká (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ivana Olecká
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je porozumět zkoumání sociální reality a porozumět logice výzkumu ve společenských vědách. Pro ty absolventy, kteří se sami chtějí stát výzkumníky, by měl předmět ulehčit absolvování náročnějších kurzů, založených na porozumění celkové gnozeologii výzkumů. Osnova předmětu: 1.) Základní přístupy k sociálně vědnímu výzkumu, kvantitativní a kvalitativní výzkum, základní pojmy ve vědě a výzkumu - metodologie, metoda, metodika, technika, validita, reliabilita, verifikace, falzifikace aj. 2.) Základy kvantitativního výzkumu I. - výběr teorie, hypoteticko deduktivní a axiomaticko-deduktivní přístup, hypotéza jako základní metodologický nástroj, vhodná témata pro kvantitativní výzkum 3.) Základy kvantitativního výzkumu II. - postup výzkumu (deskripce, predikce, formulace cíle, nominálních a operacionálních definic, tvorba operačních hypotéz) 4.) Metody a techniky I. - standardizovaný rozhovor, pozorování, využití technických nástrojů při sběru dat (počítač, telefon, internet), 5.) Metody a techniky II. - tvorba dotazníku 6.) Metody a techniky III. - techniky studia dokumentů, dokumenty jako zdroje dat, sekundární analýza 7.) Výběrová šetření - cílová populace a vzorek, pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní procedury výběru vzorku 8.) Základy kvalitativního výzkumu I. - výchozí soubor teorií, metoda indukce, výzkumná otázka, vhodná témata pro kvalitativní výzkum 9.) Základy kvalitativního výzkumu II - metody a techniky vhodné pro kvalitativní výzkum, postup kvalitativního výzkumu, kategorizace, interpretace dat 10.) Metodologická triangulace - propojení různých typů výzkumů nebo metod, možnosti užití a význam propojení, vhodná témata pro metodologickou triangulaci 11.) Závěrečná zpráva výzkumu, prezentace výsledků 12.) Procvičování konceptualizace témata a operacionalizace hypotéz, tvorba dotazníků 13.) Procvičování analýzy narace, tvorba kategorií Cvičení: Využití teoretických poznatků v běžné praxi výzkumů
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2010, winter 2011, summer 2012.
  • Enrolment Statistics (Winter 2010, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2010/XVSV_USV