YOM_UMM Personal Management

Moravian Business College Olomouc
Summer 2016
Extent and Intensity
8/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Rozebrat hlavní dimenze osobního managementu jako základního pilíře celostního systému managementu. Anotace studijního předmětu: Posluchači se postupně seznámí s principy osobního managementu v kontextu principů a systému obecného managementu, typy leadershipu a principy niterného leadershipu (podle P. U. Bendera). Postupně budou objasněny nové podněty pro rozvoj osobního managementu a leadershipu v kontextu díla S. R. Coveye (7 návyků skutečně efektivních lidí a 8. návyk od efektivnosti k výjimečnosti). Ve vazbě na to pak management osobního rozvoje (duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Rozebírány dimenze moderního managementu - znalosti a jejich rozvíjení (moderní Knowledge Management), talent a jeho rozvíjení (Talent Management), kreativita a její rozvíjení (Management kreativity), úspěch a jeho dosahování a principy barona Prášila ("Bažinový management"), paradox šimpanze, pravidlo 80/20.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova seminářů:
  1. Principy a systém managementu - osobní management, všeobecný management, vůdcovství.
  2. Osobní management (OM) - 1. pilíř systému managementu (specifika a pojetí), profesně-výkonové pojetí OM, širší souvislosti OM, OM v pojetí posunu paradigmatu od managementu k principiálnímu vedení, rozvoj leadershipu (povrchní a niterný leadership, jak se sát niterným lídrem, 5 kroků k niternému leadershipu podle P. U. Bendera, integrovaným přístupem vytvářet výsledky.
  3. Nové podněty pro rozvoj osobního managementu a leadershipu - 7 návyků skutečně efektivních lidí, uplatňování zásad osobního rozvoje ke změně života (podle S. R. Coveye: buďte proaktivní, začínejte s myšlenkou na konec, to nejdůležitější dávejte na první místo, myslete způsobem výhra/výhra - win/win strategie, nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni, vytvářejte synergii a ostřete pilu), 8. Návyk - od efektivnosti k výjimečnosti, důvěra - jediná věc, která dokáže změnit vše, chytrá důvěra - vytváření prosperity, osobní energie a radosti ve světě nedůvěry.
  4. Management osobního rozvoje - duševní hygiena (pojem, vývoj a význam duševní hygieny, podněty v životě člověka, duševní hygiena v práci a každodenním životě jedince, psychická zátěž a jak se s ní vyrovnávat, psychické poruchy, člověk mezi lidmi (sociální okolí, síť sociálních vztahů, morálka a svědomí, efektivní zvládání náročných sociálních situací, konflikty a jejich zvládání, vyjednávání), sebeřízení (cíle, priority, programy, Time Management, emocionální inteligence, Stress Management - eustres, distres, coping, workoholismus, syndrom vyhoření, Bossing, Mobbing, autoregulace a relaxace), efektivní životní styl (životospráva, Work-Life Balance, Well-Being, Wwlness-Program, výběr profese, pracovní kariéry a její plánování a řízení, partnerské vztahy, rodina, volný čas, smysl života, radost, štěstí).
  5. Znalosti a jejich rozvíjení (Knowledge Management).
  6. Kreativita a její rozvíjení (Management kreativity) - teoretická východiska, kritéria kreativity, základní charakteristiky kreativity, test kreativních schopností, překážky tvořivosti, kreativní mozek, test mozkových hemisfér, kreativní kompetence, kompetenční model kreativity, systémy kreativního řešení problémů, kreativní techniky v praxi.
  7. Úspěch a jeho dosahování - úspěšní lidé v historii i současnosti.
  8. Princip barona Prášila ("Bažinový management") - psychologie bažiny, vznik bažiny, různé typy bažin, cesta
  z bažiny, tajemství proměny a osobního růstu ("Change Management").
  9. Paradox šimpanze - Mind Management, model myšlení, techniky řízení mysli, získávání sebedůvěry, schopnost dosažení úspěchu a štěstí, zvládání emocí.
  10. Talent Management - význam a filosofie talent managementu, rozvoj talentu, klíčové kompetence, metody hodnocení a předpovědi potenciálu, metody rozvoje talentu, mentoring talentu, řízení kariéry.
Literature
  required literature
 • KOCH, R. Manažer 80/20. Dosáhněte co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. 1. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-263-5. info
 • PETERS, S. Paradox šimpanze. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2013. ISBN 978-80-7413-257-5. info
 • Von MÜNCHHAUSEN, M. Princip barona Prášila. Jak se za pačesy vytáhnout z bažiny. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-931-9. info
 • HORVÁTHOVÁ, P. Talent Management. 1. vyd., 249 s. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-665-3. info
 • ČAKRT, M. Typologie osobnosti. Volba povolání, kariéra a profesní úspěch. 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-220-8. info
 • COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Dotisk 1. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-156-0. info
 • COVEY, S. R., MERRILL, A. R., MERRILL, R. R. To nejdůležitější na první místo. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-187-4. info
 • ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery. Kdo jsem já, kdo jste vy? Dotisk 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-85943-12-2. info
 • VÁGNER, I., WEBER, M. Osobní management. 2 přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4265-0. info
 • BUREŠ V. Znalostní management a proces jeho zavádění. Praha: Grada Publishing, 2007. info
 • KROEGER, O., THUEWSENOVÁ, J. M., RUTLEGE, H. Typologie pro manažery. Šestnáct osobnostních typů, které určují úspěch v povolání. 1. vyd. Praha: TRITON, 2006. ISBN 80-7254-780-1. info
 • COVEY, S. R. 8. návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-138-0. info
 • Žák, P. Kreativita a její rozvoj. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0457-5. info
 • BENDER, P. U. Niterný leadership. Leadership from Within. 1 vyd. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-069-4. info
 • KOCH, R. Pravidlo 80/20. Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. Dotisk 1. vyd. Praha: management Press, 2000. ISBN 80-7261-008-2. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms winter 2012, summer 2013, winter 2013, summer 2014, winter 2014, summer 2015, winter 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2016/YOM_UMM