XMANP_UMM Sales Management

Moravian Business College Olomouc
summer 2014
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základní terminologií, zmapovat místo a úlohu prodeje v rámci marketingové činnosti a správně definovat prostředí prodeje včetně faktorů prostředí a řízení, které prodej ovlivňují. Studijní předmět Management prodeje umožní studentům získat základní znalosti a dovednosti z oblasti prodeje, prodejních strategií a prodejních technik. Student by měl pochopit specifické problémy a pravidla, které se týkají podmínek řízení prodeje, podstaty funkčního prodejního mechanismu a úlohy prodeje v rámci marketingově řízené organizace.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova předmětu:
  1. Místo a úloha prodeje v rámci marketingu
  - pojem prodej, úloha prodeje, pozice prodeje a marketingu, marketingové koncepce.
  2. Základy managementu prodeje
  - základní pojmy, vývojové trendy prodeje, profesionalizace prodeje, retailing v rámci České republiky.
  3. Řízení obchodních vztahů
  - dodavatelsko-odběratelské vztahy, výrobci, dodavatelé, odběratelé, distributoři, interaktivní přístup, formální a neformální vztahy, dlouhodobé vztahy, principy řízení obchodních vztahů, bariéry obchodních vztahů, strategický obchodní partner.
  4. Řízení vztahů s klíčovými zákazníky / klienty
  - zákazník, péče o klíčové zákazníky, specifika vztahu s klíčovými zákazníky, metody zlepšování vztahů s klíčovými zákazníky, vztahy osobní důvěry, vstupní bariéry pro konkurenci, výstupní bariéry pro zákazníky, projekty společného podnikání.
  5. Nákupní chování spotřebitelů a organizací
  - spotřební trh, nákupní chování spotřebitelů, faktory ovlivňující spotřebitelovo chování, nákupní rozhodovací proces, nákupní chování organizace.
  6. Prodejní a marketingové plánování
  - proces plánování prodeje, stanovení cílů, organizování činnosti, realizace prodeje, měření výsledků, další hodnocení a kontrola prodeje.
  7. Prodejní techniky
  - obchodník a jeho cíle, komunikace, umění argumentace a vyjednávání, zvládání námitek, prezentační dovednosti, zásady profesionálního chování a jednání se zákazníkem, budování zákaznické věrnosti, psychologie prodeje, emoce, stres.
  8. Prostředí prodeje
  - maloobchodní prodej, velkoobchodní prodej, centralizace prodeje, retailing v ČR, typy prodejních trhů, obchodní řetězce, obchodní domy, drobní obchodníci, internetové obchodování, webové stránky, e-shop, služby a jejich specifika.
  9. Řízení prodeje
  - obchodní oddělení v rámci organizační struktury, kompetence pracovníků prodeje, optimalizace prodejní sítě, zakládání nových prodejních teritorií, nábor nových pracovníků, prodejní oddělení, úkoly vedoucího prodeje.
  10. Řízení motivačního procesu
  - motivace, pozitivní a negativní motivace, motivační faktory prodejců.
  11. Kontrola prodeje
  - metody kontroly prodeje, nápravná opatření, trénink, koučování v terénu.
  12. Etika prodeje a ochrana spotřebitele
  - etika, etika podnikání, etický kodex podnikání, nekalé obchodní praktiky, ochrana spotřebitele, právní ochrana spotřebitele, Česká obchodní inspekce (ČOI), Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).
Literature
  required literature
 • Tracy, B. Jak mnohem lépe prodávat. Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1467-4. info
 • Cimler, P. ? Zadražilová, D. a kol. Retail management. Praha, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6. info
 • Pražská, L., Jindra, J. a kol. Obchodní podnikání, Retail management. Praha, 2006. ISBN 80-7261-059-7. info
 • Jay, R. ? Templar, R. Velká kniha manažerských dovedností. Praha, 2006. ISBN 80-247-1279-2. info
 • Černý, V. Prodejní techniky. Brno, 2003. ISBN 80-251-0032-4. info
 • Jobber, D., Lancaster, G. Management prodeje. Praha, 2001. ISBN 80-7226-533-4. info
  recommended literature
 • Arnold, J., Silvestr, J., Patterson, F., Robertson, I., Cooper,. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1518-3. info
 • Burnett, K. Klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha, 2005. ISBN 80-7226-655-1. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, Winter 2010, summer 2011, winter 2011, summer 2012, summer 2013, summer 2015, winter 2015, winter 2016, winter 2017, winter 2018, winter 2019.
 • Enrolment Statistics (summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2014/XMANP_UMM