YFU1_UEK Financial Accounting 1

Moravian Business College Olomouc
summer 2013
Extent and Intensity
8/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Michal Menšík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Absolvent předmětu finanční účetnictví 1 je schopen porozumět účetní informaci v základní podobě účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz CF, výkaz o změnách vlastního kapitálu, příloha), rozumí, jakým způsobem, s využitím jakých předpokladů a principů, metodických prvků a nástrojů účetní informace vzniká, jaké jsou výhody a nevýhody účetní informace a je schopen je používat pro základní rozhodovací úlohy. Absolvent chápe vazby mezi účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz CF, výkaz o změnách vlastního kapitálu) a zná informační potřeby uživatelů účetních informací. Předmět seznamuje studenty se základními rozhodovacími úlohami uživatelů účetních informací, prezentuje všeobecně přijímané účetní zásady (GAAP), uvádí do problematiky účetní soustavy, základních metodických prvků v účetnictví, buduje znalost a uživatelské kompetence ve vazbě rozvaha - výsledovka - Cash Flow - výkaz o změnách vlastního kapitálu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Uživatelé a jejich rozhodovací úlohy, historický kontext účetnictví
  2. Základní stavební prvky rozvahy, rozvahové účetnictví
  3. Základní stavební prvky výsledovky, vazba na rozvahu
  4. Účetní zobrazení podnikatelské činnosti (obchodní firma, služby, výroba)
  5. Cash Flow
  6. Základní metodické prvky účetnictví (podvojnost, souvztažnost, oceňování, inventarizace)
  7. Uzávěrka a uzávěrkové operace
  8. Závěrka
  9. Výkaz o změnách vlastního kapitálu
  10. Konsolidace
  11. Všeobecně přijímané účetní zásady (GAAP)
Literature
  required literature
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Bova Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. info
 • HERZÁNOVÁ, R., KRAJŇÁK, M. Finanční účetnictví 1. Olomouc: MVŠO, 2012. ISBN 978-80-7455-033-1. info
 • ROUBÍČKOVÁ, J. Sbírka příkladů z účetnictví 1. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1890-9. info
 • MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-13-4. info
  recommended literature
 • SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1195-8. info
 • SEDLÁČEK, J. a kol. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-95-5. info
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Bova Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2010, winter 2011, summer 2012, summer 2014, summer 2015, Summer 2016.
 • Enrolment Statistics (summer 2013, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2013/YFU1_UEK