XZM_UMM Knowledge Management

Moravian Business College Olomouc
summer 2013
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (lecturer)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA
Moravian Business College Olomouc
Prerequisites (in Czech)
Management I a II
Informatika pro ekonomy I a II
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Znalostní management jako praktická odborná činnost zaměřená na využití znalostí v rozhodovacích a řídících procesech za podpory informačních a komunikačních technologií. Navrhování, implementace a provoz systémů správy znalostí, jež zahrnují procesy získávání, reprezentace a zpracování, ukládání, vyhledávání, odvozování, prezentace, sdílení a distribuci znalostí. Teoretické zázemí tvoří kognitivní vědy a aplikační obory umělé inteligence (např. znalostní inženýrství). Metody a techniky práce jsou odvozeny z praxe informačního managementu. K disciplíně je zpracována elektronická prezentace
Syllabus (in Czech)
 • Osnova předmětu:
  Informační pyramida základních pojmů : Data - informace - znalosti - moudrost.
  Paterovo pravidlo.
  Kritické faktory úspěchu, model "7S".
  IS/ICT, znalostní zázemí organizace.
  Koncept "Učící se organizace", P. Senge : "Pátá disciplína".
  Základní procesy učení.
  Organizace vytvářející znalosti - koncepce intelektuálního kapitálu.
  Synergický efekt.
  Úrovně práce se znalostmi.
  Znalostní ekonomika a EU.
  Základní definice pojmů "Data", "Informace", "Znalost" a "Moudro".
  Specifické vlastnosti znalostí.
  Klasifikace znalostí.
  Aplikace modelu intelektuálního kapitálu.
  Organizace a měření nehmotných aktiv.
  Klasifikace intelektuálního kapitálu (znalostních zdrojů).
  Komponenty intelektuálního kapitálu.
Literature
  recommended literature
 • SENGE P. M. Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press, 2007. info
 • Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference "Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe". UTB Zlín, 2007. info
 • BARTÁK J. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa Publishing, 2007. info
 • BUREŠ V. Znalostní management a proces jeho zavádění. Praha: Grada Publishing, 2007. info
 • VYMĚTAL J., DIAČIKOVÁ A, VÁCHOVÁ M. Informační a znalostní management v praxi. Praha: Lexis Nexis, 2006. info
 • VODÁČEK L., VODÁČKOVÁ O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. info
 • BARTÁK J. Skryté bohatství firmy. Praha: Alfa Publishing, 2006. info
 • COLLISON CH., PARCELL G. Knowledge Management. Praktický management znalostí z prostředí předních světových učících se organizací. Brno: Computer Press, 2005. info
 • MLÁDKOVÁ L. Management znalostí. Praha: VŠE Oeconomica, 2005. info
 • TICHÁ I. Učící se organizace. Praha: Alfa Publishing, 2005. info
 • KEŘKOVSKÝ M., DRDLA M. Strategické řízení firemních informací. Praha: C. H. Beck, 2003. info
 • SKLENÁK V. a kol. Data, informace, znalosti a INTERNET. Praha: C. H. Beck, 2001. info
 • PETERS T., WATERMANN R. H. jr. Hledání dokonalosti. Zkušenosti z činnosti nejlépe prosperujících amerických společností. Hodkovičky: PRAGMA, 2001. info
 • PETERS T. prosperita se rodí z chaosu. Jak provést revoluční změny v managementu. Hodkovičky: PRAGMA, 2001. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, summer 2011, winter 2011, summer 2012, winter 2012, winter 2013, summer 2014, winter 2014, summer 2015, winter 2015, Summer 2016.
 • Enrolment Statistics (summer 2013, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2013/XZM_UMM