XVSEU_USPV Veřejná správa v EU - Jednotný vnitřní trh

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky je poskytnout studentům hlubší vhled do komplexní problematiky vnitřního trhu EU. Jednotlivé přednášky budou zaměřeny na vymezení základních pojmů vnitřního trhu EU v historické retrospektivě. V návaznosti na to budou charakterizovány jednotlivé svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Zvláštní ohled bude brán na judikaturu Evropského soudního dvora a s tím související konkrétní příklady porušení komunitárního práva. Všechny shora zmiňované okruhy budou probírány se zvláštním zřetelem na činnost veřejné správy.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Společný trh a jednotný vnitřní trh
  a. vymezení problematiky
  b. terminologie vnitřního trhu
  c. historické souvislosti
  2. Volný pohyb zboží - tarifní překážky
  a. ES jako celní unie
  b. pojem "clo" a "opatření s rovnocenným účinkem jako jsou kvóty"
  c. harmonogram odstranění cel
  d. specifické případy nejčastějšího porušování zákazu cel (např. daňové předpisy, veterinární poplatky na hranicích)
  3. Volný pohyb zboží - netarifní překážky
  a. vymezení pojmu "kvóty"
  b. vymezení pojmu "opatření s rovnocenným účinkem jako jsou kvóty"
  c. výjimky ze zákazu plynoucí ze zakládacích smluv
  d. výjimky ze zákazu plynoucí z judikatury Soudního dvora
  4. Volný pohyb pracovníků
  a. vymezení pojmu "pracovník" a jeho aplikace v konkrétních případech
  b. zákaz diskriminace
  c. oprávnění pracovníků a jejich rodinných příslušníků
  d. Schengenské dohody
  5. Svoboda usazování a poskytování služeb
  a. vymezení pojmu "usazování" a "poskytování služeb"
  b. oprávnění osoby realizující svobodu usazování
  c. oprávnění osoby poskytující služby
  d. výjimky z realizace obou svobod a jejich právní život
  6. Volný pohyb kapitálu, měnová unie
  a. vymezení pojmu "kapitálu"
  b. omezení volného pohybu kapitálu
  c. vymezení jednotlivých stádií realizace měnové unie
  d. společná měna Euro
  7. Zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • TÝČ V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2004. info
 • PÍTROVÁ L., POMAHAČ R. Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, díl II,. Praha: Linde, 2001. info
 • PÍTROVÁ L., POMAHAČ R. Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, díl I,. Praha: Linde, 2000. info
  doporučená literatura
 • SVOBODA P. Úvod do evropského práva. Praha: C. H. Beck, 2011. info
 • TICHÝ L. a kol. Evropské právo. Praha: C. H. Beck, 2010. info
 • CRAIG P., BÚRCA de G. EU Law: Text, Cases and Materials. Oxford UP, 2008. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet
účast ve výuce - 80%
odevzdání seminární práce a PPT prezentace
úspěšné absolvování písemného testu
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015.